× Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności

Klauzula informacyjna DK Notus Finance S.A.

Administrator danych

Administratorem danych jest NOTUS Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 76.

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: iod@notus.pl, pod numerem telefonu +48 (22) 596 39 62, +48 (22) 596 39 63 lub pisemnie (adres siedziby administratora). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@notus.pl, pod numerem telefonu +48 (22) 596 39 62, +48 (22) 596 39 63 lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Źródło danych

Dane osobowe będą przekazywane administratorowi przez MSEO Michał Stopa w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przekazanie danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Okres przez który dane będą przechowywane

Dane będą przetwarzane do momenty cofnięcia przez Panią/Pana zgody lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak nie dłużej jak do czasu realizacji kontaktu. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom zapewniającym obsługę klienta (Call Center) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora, a także – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - w szczególności w państwie członkowskim UE Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia - gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora lub mailowo na adres zgoda@notus.pl, bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych w celach realizacji zamówionego kontaktu oraz przygotowania i przedstawienia odpowiedniej oferty produktowej jest dobrowolne.