× Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności

Klauzula informacyjna Open Finance S.A.

 1. Administratorem pozyskiwanych od Pani/Pana danych osobowych jest Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33.
 2. W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres daneosobowe@open.pl lub pisma na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu proponowania produktów i usług podmiotów współpracujących z Open Finance S.A., w szczególności w ramach pośrednictwa Open Finance S.A. polegającego na przedstawianiu form inwestowania środków finansowych, prezentowaniu oferty kredytowej oraz ofert ubezpieczeniowych – na podstawie Pani/Pana zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”),
  2. w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  3. W przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody cele, o których mowa w lit. a) i b) mogą być realizowane poprzez wysyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
  4. w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO [tzw. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora], którymi dla Administratora jest cel, o którym mowa w ust. 2 lit. b) powyżej tj. realizacja marketingu bezpośredniego.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych) tj. osobom, które - z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego - mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy/współpracownicy), podmiotom przetwarzającym - dostawcom usług np. pocztowych, kurierskich, marketingowych, IT a także franczyzobiorcom i partnerom.
 6. Przetwarzane danych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) będzie realizowane do czasu jej odwołania. Działania na danych, wykonywane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (marketing bezpośredni) będą realizowane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach. Przetwarzanie danych dotyczące realizacji obowiązków prawnych będzie wykonywane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki, do czasu ich wykonania.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego a także nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 8. Podanie danych jest dobrowolne - nie stanowi wymogu ustawy, umowy ani nie warunkuje jej zawarcia.
 9. Informujemy o przysługującym prawie żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.