Polityka prywatności

 1. Definicje
 2. Informacje o administratorze
 3. Dane Inspektora Ochrony Danych
 4. Jakie dane przetwarzamy?
 5. Źródła danych
 6. W jakim celu, na jakiej podstawie i przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane osobowe?
 7. Odbiorcy danych
 8. Jakie prawa Ci przysługują?
 9. Dodatkowe informacje

1. Definicje 

Zależy nam na tym, aby treść Polityki była dla Ciebie zrozumiała, precyzyjna i umożliwiała właściwą interpretację, dlatego przedstawiamy słownik stosowanych w niej pojęć:

 • Administrator – podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania Twoich Danych osobowych; 

 • Dane osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej  
  do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym adresy IP urządzenia, adresy e-mail, dane o lokalizacji, identyfikatory internetowe oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii;  

 • Cookies – stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Usług; 

 • Klienci – podmioty, które bezpośrednio lub pośrednio zlecają nam działania,  
  w szczególności marketingowe, w środowisku naszych Usług; 

 • Profilowanie – proces zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych, który polega na wykorzystaniu Twoich danych do oceny niektórych czynników charakterystycznych dla Ciebie, w szczególności do analizy lub prognozy Twoich zainteresowań albo Twoich innych zachowań, np. wiarygodności, przybliżonej lokalizacji, przemieszczania się, preferencji konsumenckich; 

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1); 

 • Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z jednej albo kilku Usług Totalmoney; 

 • Usługi – serwisy, aplikacje oraz usługi świadczone w tych serwisach i aplikacjach; 

 • Usługi WP - usługi świadczone przez podmiot Wirtualna Polska Media S.A. 

 • Totalmoney.pl sp. z o.o., Totalmoney.pl, Totalmoney - podmiot powiązany kapitałowo z Wirtualną Polską Holding S.A.; 

 • Wirtualna Polska, WP – grupa podmiotów powiązanych kapitałowo z Wirtualną Polską Holding S.A.; 

 • Zaufani Partnerzy - podmioty, z którymi Administrator współpracuje, w tym reklamodawcy, podmioty e-commerce, domy mediowe i sieci reklamowe, brokerzy i inni pośrednicy działający na rynku reklamy internetowej, agencje interaktywne specjalizujące się w marketingu internetowym, sieci reklamowe działające na rynku reklamy internetowej w technologii programmatic, podmioty świadczące usługi analityczne. Listę Zaufanych Partnerów wraz ze wskazaniem ich celów przetwarzania Twoich danych znajdziesz tutaj

 • Zaufani Partnerzy IAB – Zaufani Partnerzy rekomendowani przez międzynarodową organizację Interactive Advertising Bureau. Listę Zaufanych Partnerów IAB znajdziesz Ustawienia Prywatności

Przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników korzystających z Usług Totalmoney.  Polityka określa zasady przetwarzania Danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Usług. 

2.  Informacje o Administratorze 

Administratorem Twoich Danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usług jest Totalmoney. 

Z Administratorem można się kontaktować: 

Spółka Totalmoney.pl jest częścią grupy Wirtualna Polska. Z tego względu odrębnym Administratorem Twoich danych osobowych są także podmioty z Wirtualnej Polski, wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne, a także Zaufani Partnerzy, którzy istnieją w środowisku naszych usług. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Wirtualną Polskę znajdziesz w Polityce Prywatności

Z Wirtualną Polską można się kontaktować: 

 • pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Wirtualna Polska Media S.A. / Inspektor Ochrony Danych/ ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa 

 • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: iodo@grupawp.pl 

3. Dane Inspektora Ochrony Danych 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych zarówno dla Totalmoney jak i dla grupy kapitałowej Wirtualnej Polski, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem:  

Adres korespondencyjny: Totalmoney.pl sp. z o.o., / Oskar Cisiński / IOD / ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław
E-mail rodo@totalmoney.pl
Formularz Wypełnij formularz

4. Jakie dane przetwarzamy? 

Przetwarzamy Dane osobowe, które podajesz, pozostawiasz lub do których możemy uzyskać dostęp w ramach korzystania przez Ciebie z Usług Totalmoney, Usług WP i naszych Zaufanych Partnerów, w szczególności: 

 • dane osobowe podawane przez Użytkownika  

 • dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, data wydania dokumentu tożsamości, data ważności dokumentu tożsamości, adres zameldowania, adres do korespondencji, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, inny telefon kontaktowy, adres e-mail, stan cywilny, obywatelstwo, wiek, płeć, data urodzenia, państwo urodzenia, dodatkowy dokument tożsamości, NIP, REGON, nazwa firmy; 

 •  informacje o zakładzie pracy w tym: dane zakładu pracy oraz imię i nazwisko osoby wystawiającej zaświadczenie o dochodach;   

 • dane o dochodach i zobowiązaniach w tym: dane o źródle i wysokości dochodów, dane o zobowiązaniach w bankach, alimentach, kosztach utrzymania gospodarstwa domowego i ilości osób na utrzymaniu, dane o stanie cywilnym i wspólnocie majątkowej;   

 • inne dane podane przez Wnioskodawcę/Pożyczkobiorcę w związku z zawieraniem Umów pożyczki.  

 • dane podane w związku ze złożeniem przez Użytkownika reklamacji;  

 • dodatkowe dane osobowe podawane przez Użytkownika w celu korzystania z usług - m.in. informacje finansowe, w tym o posiadanych produktach bankowych, a także kredytach i zadłużeniu, w tym także o wpisach do biura informacji gospodarczej lub Biura Informacji Kredytowej, 

 • dane zbierane w związku z korzystaniem z usług - informacje finansowe, w tym o posiadanych produktach bankowych, a także kredytach i zadłużeniu, w tym także o wpisach do biura informacji gospodarczej lub Biura Informacji Kredytowej, 

 • dane zbierane w związku z korzystaniem z usług , w tym związane z korzystaniem z serwisu internetowego, takie jak np. język, rodzaj przeglądarki, rozdzielczość ekranu, system operacyjny, urządzenie, dostawca usług internetowych, adres IP zakończenia sieci, lokalizacja, unikalne ID nadane przez Administratora,  a także zachowania i zainteresowania, dane o profilu zainteresowań, w tym dane dostępne w systemach reklamowych i statystycznych WP i naszych Partnerów takich jak  Facebook czy Google. 

 • udostępniane przez Ciebie w historii przeglądania witryn i aplikacji oraz które pozostawiasz w ramach poruszania się po Usługach Totalmoney oraz Usługach WP (np. dane udostępnione przez Ciebie za pośrednictwem formularzy, dane o odwiedzanych witrynach, aplikacjach i interesujących Cię treściach, w tym reklamowych, Twoje wyszukiwania, kliknięcia, sposób w jaki korzystasz z Usług Totalmoney i WP) a także dane z witryn Zaufanych Partnerów, w tym Klientów, w szczególności po kliknięciu w reklamy dostarczane Tobie w środowisku Usług  Totalmoney oraz WP , informacje przechowywane na urządzeniach końcowych z których korzystasz, w tym informacje o przeglądarce, a także dane o Twojej przybliżonej lokalizacji geograficznej, zapisane m.in. w plikach cookies, instalowanych na naszych witrynach i aplikacjach jak i na witrynach naszych Zaufanych Partnerów oraz poza Usługami Totalmoney oraz Usługami WP. 

Pamiętaj, że podanie przez Ciebie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie (w tym także odmowa dostępu do informacji i ich przechowywania na Twoim urządzeniu, w tym z wykorzystaniem plików cookies oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz) uniemożliwi ich świadczenie, w szczególności brak możliwości realizacji umowy o świadczenie usługi wypełnienia formularza kontaktowego wybranej przez użytkownika instytucji finansowej, brak świadczenia usługi pośrednictwa kredytu konsumenckiego, brak możliwości dostarczenia Tobie informacji, treści i ofert których poszukujesz, brak możliwości dostarczenia newslettera, brak możliwości rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację, brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie, prezentowania treści w sposób przypadkowy lub ogólny. Zakres przetwarzanych Danych osobowych może się różnić w poszczególnych Usługach Totalmoney.

5. Twoje dane osobowe mogą pochodzić w szczególności z następujących źródeł: 

 • z wypełnionego przez Ciebie formularza na jednej z naszych stron internetowych lub na stronie naszego partnera, 

 • z rozmowy telefonicznej, korespondencji mailowej lub z innych kanałów komunikacji wykorzystywanych przez Spółkę w celu realizacji usługi, 

 • od podmiotów współpracujących z Administratorem, w szczególności takich jak: kredytodawcy, instytucje pożyczkowe, pośrednicy kredytowi, ubezpieczyciele oraz inne instytucje finansowe oraz innych podmiotów, będących kontrahentami Administratora, a także w zakresie, w jakim jest to uzasadnione interesem Administratora.

6. W jakim celu, na jakiej podstawie i przez jaki okres przetwarzamy Twoje Dane osobowe?

Cel Podstawa prawna Okres przetwarzania

świadczenie usługi dostępu do serwisów Spółki oraz korzystanie z ich funkcjonalności, w tym m.in. przeglądanie i porównywanie produktów i usług finansowych 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy  

przez okres korzystania z usługi 

wypełnienie formularza kontaktowego m.in. instytucji finansowej na zlecenie Użytkownika, w tym przekazanie danych do innych Partnerów, co do których użytkownik wyraził zainteresowanie  

art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolna zgoda  

do czasu wycofania zgody 

wykonanie czynności w przedmiocie pośrednictwa finansowego na rzecz instytucji finansowych 

na podstawie zawartych umów z instytucjami finansowymi  

przez okres wskazany w umowach, zawartych z instytucjami finansowymi 

udostępnienie danych do innych (zasugerowanych przez Spółkę) Partnerów, co do których użytkownik wyraził zainteresowanie 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolna zgoda  

przez okres niezbędny do realizacji przekazania danych 

obsługa zapytania dotyczącego produktu kredytowego złożonego przez użytkownika za pośrednictwem internetowego formularza kontaktowego  

art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolna zgoda  

do czasu wycofania zgody 

weryfikacja tożsamości za pośrednictwem transakcji płatniczej 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy  

przez okres korzystania z usługi 

analiza i prowadzenia statystyk dotyczących aktywności (w tym nagrań rozmów telefonicznych) Użytkowników lub respondentów badań w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na analizowaniu aktywności Użytkowników oraz ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności 

do skutecznego zgłoszenia sprzeciwu 

rekrutacja do badań użyteczności serwisów Spółki serwisu oraz analiza i opracowanie pozyskanych wyników 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolna zgoda  

do czasu wycofania zgody 

zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i naprawianie błędów niezbędne do świadczenia Usług („zapewnienie bezpieczeństwa”)  

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO* – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa świadczonych Usług Spółki 

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, przy czym nie dłużej niż 3 lata  

opracowywanie i ulepszanie usług ("optymalizacja"), dostarczanie i prezentowanie reklam i treści, utrzymanie i wsparcie techniczne Usług, pomiary wydajności treści, Usług lub reklam, ("techniczne wykonanie Usług"), pomiary statystyczne, poznawanie odbiorców dzięki statystyce lub kombinacji danych z różnych źródeł ("statystyka"); marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora ("marketing własny"); 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO* - uzasadniony interes Administratora 

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, przy czym nie dłużej niż 3 lata  

marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich ("marketing cudzy"***). Marketing cudzy obejmuje profilowanie** takie jak: tworzenie profilu spersonalizowanych reklam, wykorzystywanie ograniczonych danych do wyboru reklam, tworzenie profilu spersonalizowanych reklam, wykorzystanie profili do wyboru spersonalizowanych reklam, dopasowywanie Usług do potrzeb Użytkowników, tworzenie profili z myślą o personalizacji treści, wykorzystywanie profili w doborze spersonalizowanych treści oraz  pomiar wydajności treści, pomiar wydajności reklam

art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda 

do czasu wycofania zgody 

opracowanie i udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie skierowane do Spółki 

w zależności od celu w jakim skierowane zostało zapytanie lub inne zgłoszenie będzie to podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 15-22 RODO) lub prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO) polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie 

do czasu opracowania  
i udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie skierowane do Spółki w przypadku zaś zgłoszeń dotyczących realizacji praw podmiotów danych 5 lat od zrealizowania lub udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie 

ustalanie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi (w tym z wykorzystaniem nagrań rozmów telefonicznych) 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 

do czasu przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym zaistniało zdarzenie mogące stanowić podstawę roszczeń 

realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości polegających m.in. 
na konieczności wystawienia  
i archiwizowania rachunku 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO - obowiązek prawny w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków 

5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, licząc od następnego roku, w którym wystąpiło zdarzenie powodujące powstanie obowiązku prawnego 

przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich  

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (dobrowolna zgoda osoby)  

do czasu wycofania zgody 

obsługa żądań oraz postępowań prowadzonych przez uprawnione organy np. sądy, prokuratury, organy ścigania, urzędy które mogą dotyczyć danych użytkowników 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO - obowiązek prawny w zw. z przepisami uprawniającymi odpowiedni organ do złożenia żądania) 

do czasu realizacji żądania

* W odniesieniu do przetwarzania Twoich Danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes Totalmoney, przeprowadzamy jest test równowagi pomiędzy naszym uzasadnionym prawnie interesem, a Twoimi prawami. W przypadku podstawowych celów, funkcji i funkcji specjalnych jak np. zapewnienie bezpieczeństwa, optymalizacja, techniczne wykonanie Usług, statystyka Twój sprzeciw może okazać się nieskuteczny.  

** Wyświetlane treści będą profilowane z wykorzystaniem Twoich następujących danych i według następujących kryteriów: 

 • Twoja aktywność w ramach Usług Totalmoney: 

 • historia przeglądanych stron internetowych 

 • historia kontaktów 

 • historia wypełnionych formularzy kontaktowych 

 • dane o Twojej lokalizacji. 

 • Twoja aktywność i interakcje z materiałami reklamowymi; 

 • Twoja przybliżona lokalizacja, wielkość miejscowości, z której pochodzisz; 

 • Informacje przechowywane na Twoich urządzeniach końcowych, w szczególności takie jak rodzaj urządzenia końcowego, rodzaj przeglądarki, system operacyjny z którego korzystasz, język ustawiony w systemie operacyjnym z którego korzystasz. 

Informacje o Twoim profilu mogą być wykorzystywane do profilowania reklam i treści  w Usługach Totalmoney, usługach WP i naszych Zaufanych Partnerów oraz poza Usługami Totalmoney usługami WP, w szczególności w sieciach reklamowych, które zbierają i pośredniczą w sprzedaży reklam. Sieci reklamowe zbierają dane o użytkownikach z wszystkich witryn współpracujących z tymi sieciami i następnie wykorzystują je do wyświetlania reklam jak najlepiej dopasowanych do Twoich zainteresowań. 

Dokonujemy profilowania, aby lepiej zrozumieć oczekiwania Użytkowników i dostosować wyświetlane treści materiałów komunikacyjnych i promujących towary i usługi do aktualnych potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na decyzje, a tym bardziej nie wywołując skutków prawnych i nie wpływając w inny istotny sposób na Użytkownika. 

W pewnych przypadkach, analiza w sposób zautomatyzowany może służyć również tworzeniu, przyznaniu, prezentowaniu i realizacji dedykowanych, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do konkretnego Użytkownika ofert, mogących wpływać na wybory Użytkownika jako konsumenta, np. bardzo korzystna, czasowa, stworzona na bazie bogatej historii zakupów oraz zachowań w serwisie ukierunkowanych na konkretne produkty oferta sprzedaży, do której nie będą mieli dostępu inni Użytkownicy. 

Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Spółki oraz do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji podjętych w ramach profilowania. 

Możemy też wykorzystywać Twoje dane w celu nawiązania z Tobą kontaktu telefonicznego poprzez używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących jak i w celu kontaktu mailowego oraz inną drogą elektroniczną. 

7. Odbiorcy danych 

Partner Cel Zakres
Google LLC

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich Pliki cookie, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika lub udostępniane na nim w celu identyfikacji użytkownika na serwisie Totalmoney.pl, Kredytomat.pl, Finansowysupermarket.pl, Direct.Money.pl, 17bankow.com, Tmlead.pl (dalej: Serwisy Totalmoney) - również podczas powrotu tego samego użytkownika na Serwisy Totalmoney.pl
Wybór podstawowych reklam Reklamy mogą być wyświetlane w oparciu o oglądaną treść, używaną aplikację, przybliżoną lokalizację lub typ urządzenia na Serwisach Totalmoney.pl. Pozwala to lepiej dostosować treść reklamy do odbiorcy, moment jej wyświetlenia oraz format.
Tworzenie profilu spersonalizowanych reklam Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o Serwisy Totalmoney.pl, co pozwala na pokazywanie spersonalizowanych reklam, które będą stanowiły większą wartość dla użytkownika, w porównaniu do reklam wyświetlanych na podstawie ograniczonej liczby danych.
Wybór spersonalizowanych reklam Spersonalizowane reklamy mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego historii odwiedzin i wykonanych akcji na Serwisach Totalmoney.pl
Tworzenie profilu spersonalizowanych treści Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o Serwisy Totalmoney.pl, co pozwala na pokazywanie spersonalizowanych treści, które będą odnosiły się do dotychczasowej historii odwiedzin i zachowań na stronie
Wybór spersonalizowanych treści Spersonalizowane treści mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego profilu zbudowanego w oparciu o historię odwiedzin i akcji na Serwisach Totalmoney.pl
Pomiar wydajności reklam Można zmierzyć wydajność i efektywność reklam, które użytkownik widzi lub na które reaguje - odbywa się to przy pomocy kodów śledzących na Serwisach Totalmoney.pl lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane (kliknięcia i wyświetlenia reklam) na podstawie swojej sieci reklamowej.
Pomiar wydajności treści Można zmierzyć wydajność i efektywność treści, które użytkownik widzi lub na które reaguje - odbywa się to przy pomocy kodów śledzących na Serwisach Totalmoney.pl lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane (kliknięcia i wyświetlenia reklam) na podstawie swojej sieci reklamowej.
Stosowanie badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców Badania rynku mogą być wykorzystywane w celu uzyskania dalszych informacji na temat odbiorców, którzy odwiedzają Serwisy Totalmoney.pl i oglądają reklamy. Pozwala to lepiej dopasować stronę do potrzeb użytkowników oraz wyświetlać reklamy zgodne z potrzebami użytkowników.
Opracowywanie i ulepszanie produktów Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do ulepszania istniejących systemów i oprogramowania oraz opracowania nowych produktów. Na podstawie przepływu ruchu oraz jego zachowania na Serwisach Totalmoney.pl istnieje możliwość poprawy jakości serwisu pod kątem użytkowników.
Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i usuwanie wirusów Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do monitorowania i zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania systemów reklamowych i procesów raportujących zachowania użytkownika wobec reklam.
Wybór spersonalizowanych treści Urządzenie użytkownika może odbierać i wysyłać informacje, które umożliwiają przeglądanie reklam i treści oraz reagowanie na nie, co pozwala na zbieranie danych i dostosowywanie działań płatnych i bezpłatnych pod kątem użytkowników.
Dopasowywanie i łączenie źródeł danych offline Dane ze źródeł danych offline mogą być łączone z aktywnością użytkownika online na Serwisach Totalmoney.pl w ramach przypisywania sprzedaży oraz jej wartości oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się na Serwisach Totalmoney.pl
Łączenie różnych urządzeń Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego w celu otrzymania pełnej ścieżki użytkownika oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się na Serwisach Totalmoney.pl
Użycie dokładnych danych geolokalizacyjnych Dokładne dane geolokalizacyjne użytkownika mogą być wykorzystywane na potrzeby analiz danych demograficznych.
Kontaktowanie się z użytkownikami w celu wsparcia przy wyborze oferty produktów finansowych W zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się na Serwisach Totalmoney.pl
Facebook

https://www.facebook.com/about/privacy/update

Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich Pliki cookie, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika lub udostępniane na nim w celu identyfikacji użytkownika na Serwisach Totalmoney.pl- również podczas powrotu tego samego użytkownika na Serwisy Totalmoney.pl
Wybór podstawowych reklam Reklamy mogą być wyświetlane w oparciu o oglądaną treść, używaną aplikację, przybliżoną lokalizację lub typ urządzenia na Serwisach Totalmoney.pl. Pozwala to lepiej dostosować treść reklamy do odbiorcy, moment jej wyświetlenia oraz format.
Tworzenie profilu spersonalizowanych reklam Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o Serwisy Totalmoney.pl, co pozwala na pokazywanie spersonalizowanych reklam, które będą stanowiły większą wartość dla użytkownika, w porównaniu do reklam wyświetlanych na podstawie ograniczonej liczby danych.
Wybór spersonalizowanych reklam Spersonalizowane reklamy mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego historii odwiedzin i wykonanych akcji na Serwisach Totalmoney.pl
Tworzenie profilu spersonalizowanych treści Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o Serwisy Totalmoney.pl, co pozwala na pokazywanie spersonalizowanych treści, które będą odnosiły się do dotychczasowej historii odwiedzin i zachowań na stronie
Wybór spersonalizowanych treści Spersonalizowane treści mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego profilu.
Pomiar wydajności reklam Można zmierzyć wydajność i efektywność reklam, które użytkownik widzi lub na które reaguje - odbywa się to przy pomocy kodów śledzących na Serwisach Totalmoney.pl lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane (kliknięcia i wyświetlenia reklam) na podstawie swojej sieci reklamowej.
Pomiar wydajności treści Można zmierzyć wydajność i efektywność treści, które użytkownik widzi lub na które reaguje - odbywa się to przy pomocy kodów śledzących na Serwisach Totalmoney.pl lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane (kliknięcia i wyświetlenia reklam) na podstawie swojej sieci reklamowej.
Stosowanie badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców Badania rynku mogą być wykorzystywane w celu uzyskania dalszych informacji na temat odbiorców, którzy odwiedzają Serwisy Totalmoney.pl i oglądają reklamy. Pozwala to lepiej dopasować stronę do potrzeb użytkowników oraz wyświetlać reklamy zgodne z potrzebami użytkowników.
Opracowywanie i ulepszanie produktów Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do ulepszania istniejących systemów i oprogramowania oraz opracowania nowych produktów. Na podstawie przepływu ruchu oraz jego zachowania na Serwisach Totalmoney.pl istnieje możliwość poprawy jakości serwisu pod kątem użytkowników.
Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i usuwanie wirusów Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do monitorowania i zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania systemów reklamowych i procesów raportujących zachowania użytkownika wobec reklam.
Wybór spersonalizowanych treści Urządzenie użytkownika może odbierać i wysyłać informacje, które umożliwiają przeglądanie reklam i treści oraz reagowanie na nie, co pozwala na zbieranie danych i dostosowywanie działań płatnych i bezpłatnych pod kątem użytkowników.
Dopasowywanie i łączenie źródeł danych offline Dane ze źródeł danych offline mogą być łączone z aktywnością użytkownika online na Serwisach Totalmoney.pl w ramach przypisywania sprzedaży oraz jej wartości oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się na Serwisach Totalmoney.pl
Łączenie różnych urządzeń Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego w celu otrzymania pełnej ścieżki użytkownika oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się na Serwisach Totalmoney.pl
Użycie dokładnych danych geolokalizacyjnych Dokładne dane geolokalizacyjne użytkownika mogą być wykorzystywane na potrzeby analiz danych demograficznych.
Kontaktowanie się z użytkownikami w celu wsparcia przy wyborze oferty produktów finansowych W zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się na Serwisach Totalmoney.pl
User.com Sp. z o.o.

https://www.user.com/en/security/privacy-policy

Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich Pliki cookie, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika lub udostępniane na nim w celu identyfikacji użytkownika na Serwisach Totalmoney.pl - również podczas powrotu tego samego użytkownika na Serwisy Totalmoney.pl
Tworzenie profilu spersonalizowanych reklam Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o Serwisy Totalmoney.pl, co pozwala na pokazywanie spersonalizowanych reklam, które będą stanowiły większą wartość dla użytkownika, w porównaniu do reklam wyświetlanych na podstawie ograniczonej liczby danych.
Wybór spersonalizowanych reklam Spersonalizowane reklamy mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego historii odwiedzin i wykonanych akcji na Serwisach Totalmoney.pl
Tworzenie profilu spersonalizowanych treści Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań, co pozwala na pokazywanie spersonalizowanych treści, które będą odnosiły się do dotychczasowej historii odwiedzin i zachowań na stronie
Wybór spersonalizowanych treści Spersonalizowane treści mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego profilu.
Pomiar wydajności reklam Można zmierzyć wydajność i efektywność reklam, które użytkownik widzi lub na które reaguje - odbywa się to przy pomocy kodów śledzących na stronie lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane na podstawie swojej sieci reklamowej.
Pomiar wydajności treści Można zmierzyć wydajność i efektywność treści, które użytkownik widzi lub na które reaguje przy pomocy kodów śledzących na stronie.
Wybór spersonalizowanych treści Urządzenie użytkownika może odbierać i wysyłać informacje, które umożliwiają przeglądanie reklam i treści oraz reagowanie na nie, co pozwala na zbieranie danych i dostosowywanie działań płatnych i bezpłatnych pod kątem użytkowników.
Dopasowywanie i łączenie źródeł danych offline Dane ze źródeł danych offline mogą być łączone z aktywnością użytkownika online na Serwisach Totalmoney.pl w ramach przypisywania sprzedaży oraz jej wartości oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się na Serwisach Totalmoney.pl
Łączenie różnych urządzeń Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego w celu otrzymania pełnej ścieżki użytkownika oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się na Serwisach Totalmoney.pl

LINK Mobility Poland sp z o.o.
https://www.smsapi.pl/polityka-prywatnosci

Komunikacja SMS  Narzędzie SMSAPI umożliwia kontakt SMS z użytkownikami, w szczególności poprzez wysyłanie wiadomości handlowych oraz wiadomości związanych ze świadczeniem usługi na podany przez użytkownika numer telefonu.  

apilayer Data Products GmbH

https://www.ideracorp.com/Legal/APILayer/PrivacyStatement

Weryfikacja numeru w HLR   Home Location Register (Rejestr Abonentów Macierzystych) jest elementem infrastruktury telekomunikacyjnej, używanej w sieciach telefonii komórkowej do przechowywania informacji o abonentach. Usługa ta umożliwia sprawdzenie macierzystej sieci GSM wybranego numeru oraz weryfikację jego poprawności i aktywności. 
Hotjar Ltd.

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Generowanie tzw. Heat maps Heat Maps przedstawiają w sposób graficzny statystyki dotyczące sposobu korzystania ze strony na podstawie ruchów myszą i kliknięć na na Serwisach Totalmoney i formularzach kontaktowych, znajdujących się na Serwisach Totalmoney. Dzięki temu rozpoznajemy często wykorzystywane funkcje naszej strony i możemy je rozwijać i poprawiać.
Tworzenie statystyk W celach statystycznych analizowane są informacje dotyczące: systemu operacyjnego, przeglądarki, przychodzących i wychodzących linków, pochodzenia geograficznego, rozdzielczości ekranu, rodzaju wykorzystywanego urządzenia. Informacje te pozostają anonimowe i nie są przekazywane osobom trzecim przez nas ani przez Hotjar.
DoubleClick

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Wybór i dostarczanie reklam, tworzenie raportów na temat reklam Gromadzenie informacji oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu wyboru i dostarczenia użytkownikowi reklam oraz oceny dostarczania i skuteczności tych reklam. Obejmuje to wykorzystywanie uprzednio zgromadzonych informacji na temat zainteresowań użytkownika w celu wyboru reklam, przetwarzanie danych na temat wyświetlanych reklam, częstotliwości, czasu i miejsca ich wyświetlania, oraz informacji czy użytkownik podjął działania w związku z reklamą, np. klikając na reklamę albo dokonując zakupu. Nie obejmuje to Personalizacji, która obejmuje gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji reklam lub treści dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w witrynach albo aplikacjach.
Przechowywanie i dostęp do informacji Przechowywanie informacji albo dostęp do informacji przechowywanych na urządzeniu użytkownika, w tym dostęp do identyfikatorów reklamowych, innych identyfikatorów urządzenia, wykorzystanie plików cookie oraz podobnych technologii.
Personalizacja Gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji reklam lub treści dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w innych witrynach albo aplikacjach. Zazwyczaj treści w witrynie lub aplikacji są wykorzystywane do wyciągania wniosków na temat zainteresowań użytkownika, które zapewniają dane na potrzeby doboru reklam lub treści w przyszłości.
Wybór i dostarczanie treści, tworzenie raportów na temat treści Gromadzenie informacji oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu wyboru i dostarczenia treści oraz oceny dostarczania i skuteczności tych treści. Obejmuje to wykorzystywanie uprzednio zgromadzonych informacji na temat zainteresowań użytkownika w celu wyboru treści, przetwarzanie danych na temat wyświetlanych treści, częstotliwości, czasu i miejsca ich wyświetlania, oraz informacji czy użytkownik podjął działania w związku z treścią, np. klikając na treść. Nie obejmuje to Personalizacji, która obejmuje gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji treści lub reklam dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w witrynach albo aplikacjach.
Pomiary Gromadzenie informacji na temat wykorzystywania treści przez użytkownika oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu oceny, rozumienia i tworzenia raportów na temat wykorzystywania usługi przez użytkownika. Nie obejmuje to Personalizacji, gromadzenia i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji treści lub reklam dla użytkownika w innych kontekstach, tj. w ramach usługi, na przykład w witrynach albo aplikacjach.
Dokładne dane dotyczące lokalizacji geograficznej Gromadzenie i obsługa dokładnych danych dotyczących lokalizacji geograficznej na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów.
Microsoft Clarity
https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement
Analiza zachowań użytkowników Microsoft Clarity pozwala na analizowanie zachowań na Serwisie Totalmoney.pl i na formularzach znajdujących się na Serwisie Totalmoney.pl dzięki usługom, takim jak: heatmapy, nagrywanie ruchów użytkownika na stronie, ścieżki konwersji, ankiety i badania opinii użytkowników. Dzięki temu rozpoznajemy często wykorzystywane funkcje naszej strony i możemy je rozwijać i poprawiać
Tworzenie statystyk W celach statystycznych analizowane są informacje dotyczące: systemu operacyjnego, przeglądarki, przychodzących i wychodzących linków, pochodzenia geograficznego, rozdzielczości ekranu, rodzaju wykorzystywanego urządzenia. Informacje te pozostają anonimowe i nie są przekazywane osobom trzecim przez nas ani przez Microsoft Clarity
Wirtualna Polska

https://holding.wp.pl/poufnosc

Wybór i dostarczanie reklam, tworzenie raportów na temat reklam Gromadzenie informacji oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu wyboru i dostarczenia użytkownikowi reklam oraz oceny dostarczania i skuteczności tych reklam. Obejmuje to wykorzystywanie uprzednio zgromadzonych informacji na temat zainteresowań użytkownika w celu wyboru reklam, przetwarzanie danych na temat wyświetlanych reklam, częstotliwości, czasu i miejsca ich wyświetlania, oraz informacji czy użytkownik podjął działania w związku z reklamą, np. klikając na reklamę albo dokonując zakupu w Serwisach Totalmoney.pl. Nie obejmuje to Personalizacji, która obejmuje gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji reklam lub treści dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w witrynach albo aplikacjach.
Przechowywanie i dostęp do informacji Przechowywanie informacji albo dostęp do informacji przechowywanych na urządzeniu użytkownika, w tym dostęp do identyfikatorów reklamowych, innych identyfikatorów urządzenia, wykorzystanie plików cookie serwisów Totalmoney.pl oraz podobnych technologii.
Personalizacja Gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi w zakresie Serwisów Totalmoney.pl, aby z czasem dokonać personalizacji reklam lub treści dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w innych witrynach albo aplikacjach. Zazwyczaj treści w witrynie lub aplikacji są wykorzystywane do wyciągania wniosków na temat zainteresowań użytkownika, które zapewniają dane na potrzeby doboru reklam lub treści w przyszłości.
Wybór i dostarczanie treści, tworzenie raportów na temat treści Gromadzenie informacji oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu wyboru i dostarczenia treści oraz oceny dostarczania i skuteczności tych treści. Obejmuje to wykorzystywanie uprzednio zgromadzonych informacji na temat zainteresowań użytkownika w celu wyboru treści, przetwarzanie danych na temat wyświetlanych treści, częstotliwości, czasu i miejsca ich wyświetlania, oraz informacji czy użytkownik podjął działania w związku z treścią, np. klikając na treść w serwisach Totalmoney.pl. Nie obejmuje to Personalizacji, która obejmuje gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji treści lub reklam dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w witrynach albo aplikacjach.
Pomiary Gromadzenie informacji na temat wykorzystywania treści przez użytkownika w Serwisach Totalmoney.pl oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu oceny, rozumienia i tworzenia raportów na temat wykorzystywania usługi przez użytkownika. Nie obejmuje to Personalizacji, gromadzenia i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji treści lub reklam dla użytkownika w innych kontekstach, tj. w ramach usługi, na przykład w witrynach albo aplikacjach.
Zestawianie danych offline Łączenie danych ze źródeł offline, które zostały wyjściowo zgromadzone w kontekstach innych niż dane zgromadzone online na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów.
Łączenie urządzeń Przetwarzanie danych w celu powiązania ze sobą wielu urządzeń należących do tego samego użytkownika na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów na serwisach Totalmoney.pl
Dokładne dane dotyczące lokalizacji geograficznej Gromadzenie i obsługa dokładnych danych dotyczących lokalizacji geograficznej na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów.

Odbiorcami Twoich Danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie Usług Totalmoney i usług WP będą również Zaufani Partnerzy, w tym Klienci. 

Zaufani Partnerzy przetwarzają Twoje Dane osobowe w szczególności na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Pamiętaj jednak, że w określonych przypadkach mogą przetwarzać Twoje Dane osobowe bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody. W przypadku przetwarzania Twoich Danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu naszych Zaufanych Partnerów IAB masz możliwość sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu w ustawieniach zaawansowanych. Szczegółowe cele przetwarzania Twoich Danych osobowych przez pozostałych Zaufanych Partnerów oraz sposób zakomunikowania im Twojej woli skorzystania z przysługujących Ci praw znajdziesz w politykach prywatności tych Zaufanych Partnerów. 

Z przyczyn obiektywnych nie jesteśmy w stanie podać tutaj wszystkich nazw Zaufanych Partnerów, w szczególności z uwagi na brak bezpośredniej relacji z niektórymi z nich, np. gdy Klient zleca nam umieszczenie reklamy na naszych powierzchniach za pośrednictwem Zaufanego Partnera, będącego siecią reklamową.  

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze Spółką, w szczególności instytucje finansowe. Twoje Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym Dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT m.in. w zakresie oprogramowania, usług wykorzystywanych do komunikacji e-mailowej i telefonicznej w procesie obsługi oraz oprogramowania wspierającego zarządzanie zadaniami i projektami – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla świadczenia na Twoją rzecz usług, a także w zakresie, w jakim jest to uzasadnione interesem odbiorcy. Twoje Dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.  

Twoje Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza EOG w szczególności, gdy: 

 • będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Twoją rzecz,
 • jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy między Tobą a Totalmoney
 • wyrazisz na to uprzednią zgodę – np. zgodę na przetwarzanie Danych osobowych w celach marketingowych przez naszych Zaufanych Partnerów, pochodzących z państw trzecich.   

Przed przekazaniem Twoich Danych osobowych podmiotom mającym siedzibę w krajach trzecich weryfikujemy gwarancje wysokiego stopnia ich ochrony lub stosujemy standardowe klauzule umowne.  W określonych sytuacjach przekazanie Twoich Danych osobowych do państw trzecich może jednak wiązać się z ryzykiem z uwagi na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony poza EOG oraz brak zabezpieczeń i skutecznych środków ochrony prawnej w państwach trzecich.  

8. Jakie prawa Ci przysługują? 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich Danych osobowych przysługuje Ci następujące prawo:

 • dostępu do Twoich danych  

 • żądania sprostowania danych  

 • do usunięcia danych  

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

 • do ograniczenia przetwarzania danych 

 • do wycofania zgody  - jeżeli Twoje Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.  Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem 

 • do przenoszenia Danych osobowych - jeżeli Twoje Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej Usługi  

 • do wniesienia sprzeciwu - jeżeli Twoje Dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora. Po skutecznym wniesieniu sprzeciwu Twoje Dane osobowe nie będą przetwarzane o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania. Twoje Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu marketingu własnego po zgłoszeniu sprzeciwu.  

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej) 

9. Dodatkowe informacje 

Cookies i inne podobne technologie 

Totalmoney oraz Zaufani Partnerzy zamieszczają informacje w formie plików cookies i w innej formie na urządzeniach końcowych (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskują dostęp do informacji zbieranych z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii identyfikujących urządzenia końcowe.  

Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.  

Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookies przechowywane są informacje, które często są niezbędne do prawidłowego działania witryny. W plikach cookies może być przechowywany unikalny numer, który identyfikuje urządzenie, ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. 

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celu: 

 • świadczenia Usług; 

 • dostosowywania zawartości Usług do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;  

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Usług, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;  

 • badań i pomiarów oglądalności naszych Usług, treści redakcyjnych w tym reklam w celu analizy, oceny, wprowadzania, ulepszania i rozwijania naszych Usług;  

 • utrzymania sesji Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła; 

 • prezentacji reklam oraz realizacji ankiet, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy, a także remarketingu,  polegającego na wyświetlaniu reklam Klientów, których witryny odwiedzałeś lub których towarami lub usługami byłeś zainteresowany, np. kliknąłeś wcześniej w reklamę Klienta; 

 • powiązania ze sobą wielu urządzeń należących do tego samego Użytkownika na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów opisanych powyżej. 

Jakie rodzaje plików cookies wykorzystujemy? 

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików: 

 • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); 

 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje: 

 • niezbędne do działania Usług - umożliwiające korzystanie z naszych Usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do Usług wymagających uwierzytelniania; 

 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania; 

 • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji; 

 • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.; 

 • reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań; 

 • statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji. 

Local Storage (LS) 

Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii LS , zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. LS to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności. Podkreślamy, że nie używamy tej technologii w celu "śledzenia" lub identyfikowania Użytkowników, a wyłącznie dla wygody i w celu świadczenia Usług na jak najwyższym poziomie. Używamy technologii LS np. w celu zapamiętania ustawień, zachowania konfiguracji radia lub zapamiętania danych na temat zarekomendowanych wpisów.  

Web Push 

Wykorzystujemy technologię Web Push, aby przekazywać Ci na bieżąco krótkie powiadomienia, w szczególności najświeższe wiadomości, informacje o naszych Usługach i oferty naszych Zaufanych Partnerów.  

Wtyczki portali społecznościowych 

Wykorzystujemy wtyczki portali społecznościowych, w tym wtyczkę Facebook Social Plugin, dzięki którym dostawcy usług portali społecznościowych mogą uzyskać dostęp do Twoich Danych osobowych. Na naszych witrynach znajdują się przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies  

Szczegółowe informacje na temat zakresu i celu przetwarzania Twoich danych w ramach Facebook Social Plugin znajdują się pod linkiem https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

Totalmoney i Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są współadministratorami Danych osobowych zgodnie z art. 26  RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników fanpage’ów WP. 

Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland za przetwarzanie Twoich Danych osobowych: 

 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony; 

 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą; 

 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu; 

 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych. 

Zakres odpowiedzialności Totalmoney za przetwarzanie Twoich Danych osobowych: 

 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk; 

 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez WP celów przetwarzania 

 • wskazanie danych kontaktowych oraz danych kontaktowych Inspektora ochrony danych 

Meta Platforms Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO) za pośrednictwem danych zawartych  w Informacjach o statystykach strony. 

Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach). 

Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne pod linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Zasady przetwarzania osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki 

Aby otrzymywać od nas powiadomienia możesz wyrazić zgodę, którą możesz w każdej chwili wycofać korzystając z ustawień Twojej przeglądarki.  

Powiadomienia przekazywane są w czasie rzeczywistym i obsługiwane są przez przeglądarkę internetową z której korzystasz. W tym celu w Twojej przeglądarce zapisany zostanie unikalny identyfikator. Przetwarzamy dane dotyczące Twojej przybliżonej lokalizacji geograficznej m.in. w celu dostarczenia Tobie informacji na temat pogody w miejscu, w którym się znajdujesz, informacji drogowych, zaprezentowanie reklam restauracji znajdujących się w pobliżu.  

Ponadto na naszych witrynach w celu prowadzenia pomiarów statystycznych używamy technologii pochodzących od naszych Zaufanych Partnerów, w szczególności Google  Analytics oraz Gemius.  

Wskazane podmioty zamieszczają na Twoich urządzeniach końcowych specjalne kody umożliwiające zbieranie danych służących nam do zliczania statystyk i optymalizacji naszych Usług.   

W każdej chwili Użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google  Analytics lub Gemius poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej.  

Szczegółowe informacje na temat zakresu i celu przetwarzania Twoich danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz pod następującymi linkami: 

Możesz też zablokować udostępnianie Gemius informacji o Twojej aktywności na naszej witrynie korzystając z dostępnych tu rozwiązań: 

 •  http://privacypolicy.gemius.com/pl/ 

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: http://www.gemius.pl/cookie-policy.html 

Możesz też zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o Twojej aktywności na naszej witrynie korzystając z dostępnych tu rozwiązań: 

W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.  

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej:   

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

Użytkowniku, pamiętaj o tym, że zdarza się, że osoby korzystające z sieci chcą od Ciebie uzyskać informacje na Twój temat i użyć ich przeciwko Tobie bądź innym osobom. Zachowaj ostrożność. Upewnij się, kim jest osoba, która pyta Cię o dane osobowe, jaką reprezentuje instytucję.