BOŚ Bank Kredyt hipoteczny - oferta standardowa ze stałym oprocentowaniem - Bank Ochrony Środowiska

Bank Ochrony Środowiska Wróć do rankingu
Ocena: 1/5
Opinie: 0

Więcej o ofercie

Wyliczenie wygenerowane dla kwoty 200 000,00 zł na okres 25 l.
Marża po okresie stałego oprocentowania
2,45%
Stawka WIBOR
6M5,87%
Min. wkład własny
20,00%
Ubezpieczenie
0,00%

Dodatkowe ubezpieczenia uzależnione od indywidualnych warunków.

Polisa na życie
0,00%

Bank akceptuje ubezpieczenie własne klienta. Wymagane jest w przypadku gdy najstarszy kredytobiorca w dniu spłaty ostatniej raty przekroczy 70 rok życia.

Ubezpieczenie pomostowe
1,00%

Do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku marża jest podwyższona o 1,00 p.p.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
0,00%
Ofertę przedstawi Ci ekspert z lendi
Wyliczenie wygenerowane dla kwoty 200 000,00 zł na okres 25 l.
Liczba rat
300
Oprocentowanie
8,07%
Prowizja
2,20%
RRSO
8,82%
Rata miesięczna
1 587,08 zł
Całkowity koszt
281 535,19 zł
Suma spłacanych odsetek
277 135,19 zł
Marża
Prowizja
Maks. kwota
Maks. okres spłaty
2,45%
2,20%
150 000,00 zł
35 lat
2,45%
2,20%
150 000,00 zł
35 lat
2,45%
2,20%
150 000,00 zł
35 lat
2,60%
2,20%
150 000,00 zł
35 lat
2,45%
2,20%
3 000 000,00 zł
35 lat
2,45%
2,20%
3 000 000,00 zł
35 lat
2,45%
2,20%
3 000 000,00 zł
35 lat
2,60%
2,20%
3 000 000,00 zł
35 lat

Przykład reprezentantywny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu  zabezpieczonego hipoteką na podstawie przykładu reprezentatywnego dla lokalu mieszkalnego/ domu jednorodzinnego na dzień  25.01.2023 r. wynosi 10,21% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 250 000 zł; LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 70% 1; oprocentowanie zmienne ze stałą stopą procentową w początkowym 5-letnim okresie oprocentowania 9,22%/rok, marża jest podwyższana o 1 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki do księgi wieczystej (przy założeniu, że wpis ten nastąpi w terminie 6. miesięcy od zawarcia umowy kredytu), a następnie oprocentowanie zmienne 8,98% (od 6. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M  (na dzień 25.01.2023 r. wynoszący 6,99) i marża 1,99 p.p.

Całkowity koszt kredytu, na który składa się: prowizja przygotowawcza w wysokości 2,20% od kwoty kredytu tj. 5500 PLN opłacana gotówką, podwyższenie o 1,00 p.p. marży kredytu do czasu prawomocnego wpisu hipoteki przez Bank przez okres  6 miesięcy, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych  (w przypadku ubezpieczenia zakupionego za pośrednictwem Banku) przez cały okres kredytowania wyniesie ok. 8312,50PLN, miesięczny koszt prowadzenia ROR (EKOKonto bez Kosztów) w całym okresie kredytowania 6 PLN (do założeń przyjęto, że po spełnieniu warunków zwolnienia z opłat opłata może wynosić 0 PLN), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 19 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż przyjęto założenie, że Kredytobiorca nie skorzysta z usługi wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców współpracujących z Bankiem. Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej przy przyjęciu ww. założeń i uwzględniająca podwyższoną marżę  do czasu prawomocnego wpisu hipoteki wynosi 2 310,64 PLN, natomiast rata kapitałowo-odsetkowa po ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego następującego w trakcie obowiązywania oprocentowania zmiennego ze stałą stopą oprocentowania w 5-letnim okresie kredytowania wyniesie 2135,78 PLN, a po zakończeniu 5-letniego okresu obowiązywania oprocentowania czasowo stałego, przy oprocentowaniu zmiennym  wyniesie 2099,60 PLN.  Całkowita kwota  do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 649 131,46  PLN.

Ostateczna wysokość raty i ewentualne wymagane dodatkowe zabezpieczenie uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Zgodnie z art. 7 ust. 5 Ustawy  z dn. 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027) informujemy, iż istnieje ryzyko zmiany stopy procentowej. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)  i nie tworzy jakichkolwiek zobowiązań po żadnej ze stron w odniesieniu do zawarcia transakcji, które mogą być opisane w tej prezentacji.

Opinie i komentarze

Twoja ocena
Jeśli skorzystałeś z tej oferty tego banku, możesz ją ocenić