14 min. czytania

Karta podatkowa 2022 – czym jest karta podatkowa i kto może jej używać?

Zaktualizowano: 2022-02-28 08:39
Opublikowano: 2021-09-21 11:23
Średnia ocena: 3,50/6 Głosów: 2
Karta podatkowa

Karta podatkowa jest jedną z metod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jej stawka nie jest zależna od kwoty wypracowanego dochodu lub przychodu podatnika, tylko ustala ją z góry naczelnik urzędu skarbowego.

Obowiązkiem każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą lub zawodową w Polsce jest odprowadzanie do urzędu skarbowego podatku. Można w tym celu posłużyć się jedną z czterech metod opodatkowania podatkiem PIT: progresywną skalą podatkową, opodatkowaniem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową.

Kwotę daniny trzeba przekazywać na konto fiskusa niezwłocznie, aby nie powstały zaległości. Jeśli przedsiębiorca znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej i nie będzie miał odpowiedniej kwoty środków, może posłużyć się zewnętrznym finansowaniem, np. kredytem gotówkowym. Z uwagi na stałą kwotę podatku comiesięczne rozliczenia najłatwiej jest planować przy karcie podatkowej. Sprawdź, na czym polega opodatkowanie z jej wykorzystaniem.

Karta podatkowa – co to jest?

Co to jest karta podatkowa? Zgodnie z definicją to prosta forma opodatkowania, ponieważ nie wymaga prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów, regularnego składania zeznań podatkowych czy odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dlatego warto zainteresować się możliwością opodatkowania za pomocą karty podatkowej. Jak wygląda takie opodatkowanie?

Otóż podatnicy rozliczający się z wykorzystaniem karty podatkowej mają obowiązek przekazywania do urzędu skarbowego informacji niezbędnych do ustalenia wymiaru podatku oraz rzetelnego prowadzenia dokumentacji firmowej.

Karta podatkowa – stawki. Jak działa?

Podatek płacony w ramach karty podatkowej jest często niewysoki, ponadto nie jest uzależniony od wysokości wypracowanych dochodów, ponieważ ustala go z góry naczelnik urzędu skarbowego.

Ile wynosi zatem karta podatkowa? Zasady ustalania wysokości podatku zostały określone w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” z 2020 roku. Mowa tu o obwieszczeniu 1083 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 5 listopada 2020 roku w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2021 roku.

Obwieszczenie to minister wydał na podstawie art. 55 ust. 1 Ustawy z 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uwzględnia ono wysokość kwot i stawek karty podatkowej.

Co roku publikowane jest nowe obwieszczenie, obowiązujące przedsiębiorców, którzy chcą korzystać z tego rozwiązania przez kolejne 12 miesięcy. W 2019 stawki karty publikowano na koniec 2018 roku. Analogicznie – stawki dla karty podatkowej 2020 publikowano na koniec 2019 roku. W 2021 roku w listopadzie Minister Finansów opublikuje kolejne obwieszczenie w sprawie stawek na 2022 rok.

Karta podatkowa zawsze jednak uwzględnia stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, których wysokość uzależniona jest od:

 • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
 • liczby zatrudnionych pracowników,
 • lokalizacji firmy.

Najniższe stawki podatku przy karcie podatkowej w PIT obowiązują dla małych przedsiębiorstw, zatrudniających niewielu pracowników, w mniejszych miejscowościach.

Jaki PIT należy złożyć po zakończeniu roku, jeśli wybrana zostanie karta podatkowa? Deklarację trzeba wówczas przygotować na druku PIT-16A.

Wadą wynikającą z zastosowania karty podatkowej jest to, że korzystający z niej musi odprowadzać stawkę podatku niezmiennie, co miesiąc, bez względu na to, czy ze swojej działalności osiąga zyski, czy też ponosi straty.

Warto podkreślić, jakie są związki pomiędzy małym ZUS-em i kartą podatkową. Zgodnie z art. 18c ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych do małego ZUS-u nie mogą zgłosić się przedsiębiorcy korzystający z opodatkowania w formie karty podatkowej i jednocześnie zwolnieni z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Dodatkowo w tej metodzie limit przychodów pozwalający na skorzystanie z małego ZUS-u osiągnięty w poprzednim roku wynosi od 1 lutego 2020 roku 120 tys. zł.

Od 1 stycznia 2021 roku weszły w życie nowe zasady opodatkowania kartą podatkową. Dotychczas nie było możliwości, aby małżonek przedsiębiorcy-kartowicza prowadził działalność w tym samym zakresie. Dziś jest to już możliwe, ale pod pewnymi warunkami. Działalność małżonka nie może być opodatkowana podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Progi podatkowe: pigułka wiedzy, którą musisz przyswoić. Dowiedz się, jak wygląda skala podatkowa w Polsce.

Karta podatkowa – jak obliczyć podatek?

Należy pamiętać, że ryczałt karty podatkowej jest płacony po pomniejszeniu stawki podatku o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Odpowiednia kwota powinna wpływać bez wezwania na konto fiskusa w terminie do końca 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły – wyjątkiem od reguły jest grudzień, kiedy podatek trzeba zapłacić w terminie do 28 grudnia roku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego. Karty podatkowej nie opłaca się na mikrorachunek podatnika.

W odpowiednim terminie trzeba odprowadzać do urzędu właściwą stawkę daniny. Kalkulator podatkowy wskazuje w takim przypadku jedynie to, jaką kwotę tytułem składki zdrowotnej trzeba odliczyć od stawki karty podatkowej. Tabela dotycząca składki zdrowotnej wskazuje, że można odliczyć do wysokości 7,75 proc. podstawy wymiaru składek.

W tym celu należy jednak w terminie do 31 stycznia następnego roku po danym roku podatkowym złożyć deklarację PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, która została zapłacona i odliczona w przypadku karty podatkowej. Rozliczenie roczne PIT-16A składa się do urzędu skarbowego właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika.

Jeśli podatnik rozpoczął lub zlikwidował działalność gospodarczą, danina w formie karty podatkowej pobierana jest proporcjonalnie do liczby dni od rozpoczęcia działalności do końca miesiąca lub od zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego likwidacji tej działalności do końca ostatniego miesiąca.

Karta podatkowa a Nowy Ład – najważniejsze informacje

Polski Ład, czyli zestaw projektów nowelizacji ustaw, zwłaszcza podatkowych, który został przygotowany przez polski rząd, zakłada zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w tym związane z kartą podatkową. Ustawa o zryczałtowanym podatku ma ulec nowelizacji, a podatnicy zastanawiać się mogą, czy to oznacza kres karty podatkowej. Do kiedy będzie ona obowiązywała w dotychczasowej formie?

Najprawdopodobniej do końca 2021 roku. Co będzie później z kartą podatkową? Rok 2021 będzie najpewniej ostatnim, w którym nowi podatnicy będą mogli zgłosić chęć korzystania z niej. Przepisy projektu Polskiego Ładu ograniczają bowiem prawo do rozliczania się za jej pomocą, a tarcza antykryzysowa spowoduje, że nowi podatnicy nie będą mieli do dostępu do tej formy opłacania podatków.

Co właściwie planuje polski rząd w ramach Polskiego Ładu? Od 1 stycznia 2022 roku nikt nowy nie będzie mógł złożyć skutecznie wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Będą z niej korzystać tylko ci podatnicy, którzy rozliczali się w ten sposób na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Zmiana przepisów w ramach Polskiego Ładu spowoduje, że liczba kartowiczów w przyszłości nie powiększy się. Jeśli przedsiębiorca korzystał z karty podatkowej, ale zrezygnował z niej, nie będzie już mógł po 1 stycznia 2022 roku wrócić do takiej formy opodatkowania.

To niejedyna planowana zmiana w karcie podatkowej na mocy przepisów projektu Polski Ład. Kartowicze, podobnie jak i inny podatnicy w Polsce prowadzący działalność gospodarczą, nie będą już mieli możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej.

Skorzystaj z naszego kalkulatora odsetek podatkowych i ustawowych

Karta podatkowa – dla kogo jest przeznaczona?

Jakie zawody i rodzaje działalności mogą być objęte kartą podatkową? Kto może korzystać z takiej formy opodatkowania? Dla kogo jest przeznaczona?

Art. 23 wspomnianej ustawy stanowi, że zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy, którzy prowadzą działalność:

 • usługową lub wytwórczo-usługową;
 • usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami;
 • usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi;
 • gastronomiczną;
 • w zakresie usług transportowych i rozrywkowych;
 • polegającą na sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach;
 • w zakresie wolnych zawodów;
 • usługową w zakresie ochrony zdrowia, leczenia weterynaryjnego, opieki nad dziećmi i osobami chorymi;
 • usługową w zakresie usług edukacyjnych (niektórych).

Oznacza to, że z karty podatkowej będą mogli skorzystać fotografowie, fryzjerzy czy lekarze. Korzystną formą opodatkowania i prowadzenia księgowości jest ona dla świadczących usługi taxi czy dla architektów.

To rozwiązanie dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność, ale również od osób prowadzących spółki cywilne, choć jedynie w ograniczonym zakresie.

Istnieją także inne warunki, jakie podatnik musi spełnić, aby korzystać z opodatkowania kartą podatkową. Takie rozliczenia przewidziane są ustawowo dla podatników, którzy:

 • prowadzą działalność określonego rodzaju na terytorium kraju,
 • nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym,
 • nie prowadzą innej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Natomiast karty podatkowej nie zastosują osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej korzystają z usług osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę i innych przedsiębiorców, o ile nie są to usługi specjalistyczne, które można tak opodatkować. Pracownik na pół etatu czy na cały etat nie musi być więc przeszkodą w opodatkowaniu działalności kartą podatkową.

Jak mają się do siebie przy tym karta podatkowa i najem prywatny? Przychody osiągane z tytułu umowy najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze nie wyłączają podatnika z karty podatkowej, ale podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych lub z wykorzystaniem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Karta podatkowa a prawa i obowiązki podatnika

Wszystkie obowiązki i prawa podatnika regulowane są przez wspomnianą już ustawę. Karta podatkowa przede wszystkim zwalnia podatnika z obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych czy nawet uproszczonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Nie trzeba składać zeznań podatkowych czy wpłacać co miesiąc do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jednocześnie opodatkowanie w taki sposób nie blokuje wystawiania przez przedsiębiorców rachunków i faktur dla udokumentowania wykonania dostawy towarów lub świadczenia usług. Taką dokumentację „kartowicz” ma obowiązek przechowywać przez pięć lat, licząc od końca roku, w którym wystawił taki dokument.

Kolejny obowiązek podatnika opodatkowanego kartą podatkową to informowanie fiskusa o zmianach, jakie zaszły w prowadzonej działalności od czasu złożenia wniosku o PIT-16. Na przekazanie takich informacji podatnik ma jedynie 7 dni. Mowa tu o informacjach, które wpływają na utratę prawa do korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej lub na wysokość podatku.

Należy informować organ podatkowy o takich zmianach, jak:

 • zatrudnianie pracowników,
 • zmiana miejsca prowadzenia działalności,
 • zmiana rodzaju i zakresu działalności,
 • zwiększenie liczby sprzedawanych posiłków domowych,
 • zwiększenie godzin przeznaczonych na wykonywanie wolnego zawodu w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego oraz wolnego zawodu w zakresie usług weterynaryjnych,
 • zwiększenie liczby stanowisk na parkingu oraz liczby i rodzaju urządzeń przy prowadzeniu usług rozrywkowych,
 • zwiększenie liczby godzin na udzielanie lekcji (korepetycji).

Jeśli kartowicz nie zgłosi fiskusowi jednej z powyższych zmian w terminie 7 dni, spowoduje to utratę prawa do karty, ewentualnie może skutkować wygaśnięciem decyzji w sprawie karty podatkowej lub podwyższeniem kwoty płaconego podatku w ramach karty podatkowej.

Karta podatkowa dla osób prowadzących działalność gospodarczą – czy to się opłaca?

Przedsiębiorcy rozważający możliwość opodatkowania działalności kartą podatkową czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zawsze mają na uwadze to, że nie mogą odliczyć od przychodu kosztów jego uzyskania i pomniejszyć tym samym wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli więc na przykład podatnik będący kartowiczem korzysta z leasingu, to rat leasingowych nie wpisze do swoich kosztów.

Podatnik powinien zastanowić się, czy karta podatkowa jest dla niego najlepszym rozwiązaniem. Zgromadzone w poniższej tabeli wady i zalety takiej formy opodatkowania ułatwią podjęcie decyzji w tym zakresie:

Karta podatkowa

Zalety

Wady

Brak zaliczek na podatek dochodowy

Konieczność opłacania podatku w stałej wysokości nawet w okresie przestojów

Brak konieczności składania co miesiąc zeznań podatkowych

Konieczność przechowywania faktur i rachunków przez 5 kolejnych lat

Brak obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych

Z pewnością karta podatkowa jest korzystną formą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dla małych przedsiębiorców, prowadzących działalność w małej miejscowości i zatrudniających niewielką liczbę pracowników.

Taka forma jest jednak niekorzystna przy działalności prowadzonej sezonowo, kiedy w pewnych miesiącach przedsiębiorca w ogóle nie zarabia, a musi i tak płacić podatek w wysokości ustalonej przez naczelnika urzędu skarbowego.

Karta podatkowa – wniosek o kartę podatkową

Jeśli podatnik jest przekonany co do tego, że chce stosować kartę podatkową w swojej działalności jako formę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, musi dopełnić kilku formalności.

Przede wszystkim musi w terminie do 20 stycznia danego roku podatkowego złożyć wniosek o zastosowanie takiego opodatkowania. Wzór takiego wniosku można pobrać w urzędzie skarbowym lub ze strony internetowej urzędu. To druk PIT-16. Ten sam termin obowiązuje wszystkich podatników, którzy z różnych powodów chcieliby zrezygnować z karty podatkowej i zmienić formę opodatkowania na inną.

Inaczej jest, jeśli przedsiębiorca rozpoczyna działalność gospodarczą w trwającym już roku podatkowym. Wówczas wniosek o opodatkowanie za pomocą karty podatkowej musi być złożony najpóźniej w przeddzień jej rozpoczęcia.

We wniosku PIT-16 podatnik musi wskazać jeden z rodzajów działalności, które zostały określone w art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Składa się go do urzędu skarbowego odpowiadającego położeniu zorganizowanego zakładu, co określone jest w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej. W innym przypadku wniosek można złożyć w urzędzie właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, lub w ostateczności – względem miejsca zamieszkania jednego ze wspólników.

Nie przegap: Co to jest REGON?

Po wpłynięciu do urzędu skarbowego wniosku o opodatkowanie kartą podatkową naczelnik urzędu skarbowego dokonuje analizy, czy wnioskodawca spełnia wszystkie warunki. Jeśli tak jest, to wtedy ustala wysokość podatku dochodowego, jaką kartowicz będzie musiał uiszczać na konto urzędu skarbowego.

Jeśli podatnik składający wniosek o opodatkowanie za pomocą karty podatkowej nie spełniałby przesłanek niezbędnych do zastosowania tej formy, naczelnik urzędu skarbowego nie pozostawia podania bez rozpoznania. Wydaje decyzję odmowną, a podatnik powinien w takim momencie płacić podatek dochodowy od osób fizycznych z wykorzystaniem zasad ogólnych, czyli dwustopniowej skali podatkowej czy też podatku liniowego lub opodatkować swoją działalność w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Komentarze

Powiązane artykuły

Na czym polega umowa darowizny i jak ją zawrzeć?
Porady
27.01.2023

Na czym polega umowa darowizny i jak ją zawrzeć?

Umowa darowizny – jaką formę powinna przybierać i czego może dotyczyć? Co musi zawierać, żeby była ważna i zawarta zgodnie z prawem? Przedstawiamy najważniejsze informacje o umowie darowizny i jej elementach.
Zobacz więcej
11 min. czytania
Od czego zależy scoring BIK i jak go obliczyć?
Porady
25.01.2023

Od czego zależy scoring BIK i jak go obliczyć?

...lub spłacała w przeszłości jakieś zobowiązania kredytowe np. kredyt gotówkowy, ratalny lub hipoteczny, kartę kredytową, czy nawet chwilówkę...

...utrudnić zaciągnięcie kolejnego zobowiązania. Przy udzielaniu kredytów gotówkowych banki stosują zwykle uproszczone metody oceny zdolności kredytowej...

Zobacz więcej
10 min. czytania
W jakim miesiącu najlepiej przejść na emeryturę?
Porady
18.01.2023

W jakim miesiącu najlepiej przejść na emeryturę w 2023 roku?

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę, aby uzyskać wyższe świadczenie? Jak się okazuje znaczenie może mieć nawet miesiąc. Choć wysokość emerytury zależna jest głównie od stażu pracy i kwoty wpłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne, to niekiedy parę tygodni różnicy może sprawić, że wypłacana emerytura będzie nieco wyższa. Dowiedz się zatem, w jakim miesiącu...
Zobacz więcej
7 min. czytania
Ile wynosi i kto może starać się o zasiłek przedemerytalny?
Porady
16.01.2023

Ile wynosi i kto może starać się o zasiłek przedemerytalny?

...polaków, którzy są tuż przed uzyskaniem prawa do emerytury i często zostają bez grosza. Bez zgromadzonych oszczędności trudno poradzić sobie z opłacaniem rachunków, regulowaniem rat, np. za kredyt gotówkowy czy opłacaniem leczenia. Zasiłek może zatem okazać się dużą pomocą. [div class="tm-widget" data-uuid="8f952d47-3d53-5b5b-b66e-09c94e70505a"][/div][script...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Jak sprawdzić czy jestem w BIK - za darmo?
Porady
02.01.2023

Jak sprawdzić czy jestem w BIK za darmo?

...dane osobowe. Dowiedz się: czy w ofercie banków znajduje się kredyt gotówkowy dla zadłużonych? Jak sprawdzić, czy jestem w BIK? Możesz to...

...stosowana przez banki przy okazji rozpatrywania wniosków o kredyty gotówkowe, hipoteczne, czy nawet pożyczki. Znajdująca się w tym rejestrze...

Zobacz więcej
11 min. czytania
Mieszkanie bezczynszowe
28.12.2022

Mieszkanie bezczynszowe. Czym jest i czy warto się zdecydować?

Mieszkanie bezczynszowe, czyli pozbawione konieczności uiszczania comiesięcznych należności do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, wydaje się bardzo korzystnym rozwiązaniem. Niższe opłaty oznaczają spore oszczędności, jednak wiąże się z nimi znacznie większa odpowiedzialność właścicieli niż w przypadku tradycyjnych, czynszowych mieszkań. Czy warto kupić mieszkanie...
Zobacz więcej
6 min. czytania