Umowa kredytu gotówkowego - wzór

Zaktualizowano: 2021-02-03 14:15
Opublikowano: 2020-05-18 15:10
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 29

Elementem umowy kredytowej jest określenie kwoty, o którą ubiega się kredytobiorca oraz terminu, w którym kredyt musi zostać zwrócony do banku. Umowa kredytu gotówkowego zawiera dokładny harmonogram spłat, którego powinien trzymać się kredytobiorca.

Decyzja o zaciągnięciu kredytu gotówkowego powinna być dobrze przemyślana. W sposób dokładny trzeba przeanalizować swoje możliwości finansowe oraz przedstawioną przez bank umowę kredytową. Warto także zdawać sobie sprawę z tego, jakie są konsekwencje zaakceptowania poszczególnych zapisów zawartych w umowie kredytowej. Umowa kredytu gotówkowego to absolutnie najważniejsza rzecz, którą trzeba przeczytać wzdłuż i wszerz przed zaciągnięciem jakiegokolwiek zobowiązania finansowego. W niniejszym artykule bardzo dokładnie omawiamy, na co zwracać uwagę przy czytaniu takiej umowy. Prezentujemy też wzór umowy kredytu gotówkowego.

Umowa kredytowa - pakiet najważniejszych informacji

Umowa kredytu gotówkowego jest dokumentem, którego najbardziej obawiają się praktycznie wszyscy potencjalni kredytobiorcy. Uwarunkowane jest to oczywiście tym, że jej wypełnienie przysparza całą masę trudności oraz powoduje stratę dużej ilości czasu. Warto jednak wiedzieć o tym, że jeśli posiada się odpowiednią wiedzę, to wypełnienie umowy kredytowej wcale nie jest takie trudne.

Dokument, jakim jest umowa kredytu gotówkowego, zawierają ze sobą dwa podmioty: kredytodawca oraz kredytobiorca. Każda umowa kredytowa podzielona jest na dwie części. W pierwszej znajdziemy informacje odnośnie ogólnych warunków kredytu - np. informacje odnośnie tego, na co zostanę przeznaczone środki z kredytu, wysokości oprocentowania oraz praw i obowiązków, które przysługują stronom umowy. Z kolei w drugiej części w sposób dokładny scharakteryzowana jest aktualna sytuacja osoby wnioskującej o uzyskanie finansowania. Najważniejszym elementem każdej umowy kredytowej jest określenie kwoty, o którą ubiega się kredytobiorca oraz terminu, w którym kredyt musi zostać zwrócony do banku. Umowa kredytu gotówkowego zawiera dokładny harmonogram spłat, którego powinien trzymać się kredytobiorca.

Co znajduje się w umowie kredytowej - WZÓR

W pierwszej części każdej umowy kredytowej musi znaleźć się pakiet podstawowych informacji na temat osoby, która ubiega się o zobowiązanie finansowe. Chodzi tutaj o:

 • imię i nazwisko,

 • numer PESEL,

 • adres zamieszkania bądź zameldowania,

 • seria i numer dowodu osobistego.

Przy wpisywaniu tych podstawowych danych osobowych należy zachowywać szczególną ostrożność. Jeśli pomylimy np. jedną cyferkę w numerze PESEL bądź serii dowodu osobistego, bank może z tego powodu odmówić nam przyznania kredytu gotówkowego. Konieczne będzie wówczas rozpoczęcie całej procedury wnioskowania o finansowanie od nowa.

Następny istotny element umowy o kredyt gotówkowy to wyszczególnienie kwoty zobowiązania a także terminu, w którym powinna ona zostać uregulowana z powrotem do kredytodawcy. Jest to bardzo proste do wykonania szczególnie wtedy, gdy ubiegamy się o kredyt gotówkowy w polskiej walucie. Z kolei jeśli staramy się o uzyskanie kredytu w innej walucie, na przykład w euro, wtedy konieczne jest określenie w umowie sposobu obliczenia wysokości zobowiązania, harmonogramu spłat oraz wysokości rat kapitałowo-odsetkowych. Każdy, kto zastanawia się nad zaciągnięciem kredytu gotówkowego w innej walucie, powinien zdawać sobie sprawę z dość dużego ryzyka związanego z wahaniami kursów walut. W ciągu kilku ostatnich lat przekonali się o tym bardzo boleśnie klienci banków, którzy wybrali kredyty we frankach szwajcarskich. Początkowo były one niezwykle atrakcyjne, jednak dynamiczny wzrost kursu franka szwajcarskiego spowodował, że raty tych kredytów wzrosły nawet o kilkaset procent.

Każdy kredytodawca wymaga również od swoich wnioskodawców, aby w umowie w dokładny sposób określili, na jaki cel chcą przeznaczyć pieniądze uzyskane w ramach kredytu gotówkowego czy jakiegokolwiek innego. W przypadku, gdy staramy się o kredyt hipoteczny, wtedy jego celem będzie oczywiście budowa domu bądź zakup mieszkania. Tego punktu umowy kredytowej w żadnym wypadku nie wolno lekceważyć, ponieważ jeśli wydamy pieniądze na coś innego niż zostało to zapisane w umowie, wtedy bank może wypowiedzieć nam umowę kredytu.

Koszty kredytu

Wszyscy kredytobiorcy powinni mieć świadomość, tego, że żaden kredyt z banku nigdy nie będzie darmowy. Każda instytucja bankowa pobiera rozmaite opłaty w związku z udzieleniem kredytu gotówkowego klientowi. Dokładne informacje odnośnie kosztów znajdują się oczywiście w umowie. Każdy bank przed określeniem wysokości prowizji dla danego klienta bierze pod uwagę czynniki takie jak:

 • kwota zobowiązania finansowego - im większa jest kwota kredytu gotówkowego, o którą wnioskuje konsument, tym mniejsza będzie procentowa wysokość prowizji określona przez dany bank. Wiele banków oferujących kredyty hipoteczne klientom kupującym mieszkania pod wynajem jest w stanie mocno obniżyć prowizję;

 • historia kredytowa oraz zdolność kredytowa osoby ubiegającej się o uzyskanie kredytu gotówkowego,

 • stosunek wysokości zobowiązania finansowego do wartości np. mieszkania kredytowanego w ramach kredytu hipotecznego,

 • wysokość zobowiązania kredytu w stosunku do wartości mieszkania.

Raty kredytowe

Następnym elementem każdej umowy kredytowej jest zapis dotyczący rat kredytu. Dla wielu konsumentów jest to mocno problematyczna kwestia, ponieważ istnieje kilka rodzajów rat kredytowych. Są one następujące:

 • rata kapitałowa - informuje ona tylko o części zobowiązania finansowego, nie zawiera wszelkich kosztów dodatkowych potrącanych przez instytucję bankową,

 • rata odsetkowa - wysokość raty odsetkowej uzależniona jest od tego, jak duże jest oprocentowanie określone przez bank,

 • rata kapitałowo - odsetkowa - jest to połączenie pierwszego i drugiego rodzaju rat w jedną ratę kredytu. W tej racie nalicza się odsetki od kwoty kredytu, która pozostałą klientowi do spłacenia. Ten system powoduje, że z miesiąca na miesiąc raty zobowiązania są mniejsze.

Oprocentowanie kredytu - ile powinno wynosić?

Oprocentowanie kredytu to jeden z najważniejszych czynników wpływających na ogólne koszty danego zobowiązania finansowego. Wysokość oprocentowania przede wszystkim uzależniona jest od marży ustalonej przez dany bank, która w szczególnych okolicznościach może ulec zmianie. Instytucje bankowe niezwykle często zachęcają swoich kredytobiorców do tego, aby przy zaciąganiu kredytu gotówkowego zdecydować się na skorzystanie z usług dodatkowych takich jak rachunek bankowy czy karta kredytowa. W przypadku, gdy klient skorzysta z takiej propozycji, wówczas bank jest skłonny do obniżenia marży. W przeciwnym wypadku oprocentowanie wzrasta. Oprocentowanie może także być uzależnione od stopy procentowej - zmiany w tym zakresie zachodzą najczęściej co 3-6 miesięcy.

Należy także mieć świadomość tego, że całkiem sporo banków zapisuje w umowie kredytowej informację o tym, że oprocentowanie kredytu jest stałe w terminie 2 bądź 5 lat spłaty zobowiązania.

Jakie prawa i obowiązki przysługują stronom umowy kredytowej po jej podpisaniu?

Strony umowy kredytowej posiadają szereg uprawnień i obowiązków. Wśród obowiązków kredytobiorcy znajdują się:

 • spłata w odpowiednim terminie zobowiązania finansowego wraz z prowizją i odsetkami,

 • przeznaczenie kredytu gotówkowego na ten cel, który został określony w umowie.

Instytucja bankowa po podpisaniu umowy posiada następujące obowiązki:

 • zachowanie tajemnicy bankowej,

 • przekazanie konsumentowi kwoty kredytu, która została określona w umowie,

 • zapewnienie kredytobiorcy odpowiedniej ochrony na wypadek utraty zdolności kredytowej bądź ogłoszenia przez niego upadłości.

Z kolei do praw instytucji bankowych zaliczamy:

 • obniżenie kwoty kredytu gotówkowego,

 • skierowanie prośby do kredytobiorcy o przekazanie dokumentów potwierdzających jego aktualną sytuację materialną oraz umożliwiających kontrolę spłaty kredytu,

 • żądanie od kredytodawcy przedstawienie zabezpieczenia zobowiązania finansowego, na przykład poręczenia,

 • wypowiedzenie umowy kredytowej konsumentowi w przypadku, gdy nie będzie posiadał zdolności kredytowej bądź gdy nie będzie spełniał zapisów umowy.

Umowa kredytowa a wypłata pieniędzy - ile czasu trzeba czekać na przelew środków?

Gdy wszystkie punkty umowy o kredyt gotówkowy zostaną wypełnione w prawidłowy sposób, wtedy trzeba ją jeszcze raz dokładnie przeanalizować, aby zweryfikować, czy nie zostały popełnione jakiekolwiek błędy. W przypadku, gdy wszystkie podane przez wnioskodawcę informacje są prawidłowe, można już podpisać umowę kredytową. Wtedy przychodzi czas na wypłatę środków.

W umowie o kredyt gotówkowy musi znaleźć się dokładna informacja na temat formy wypłaty zobowiązania. Kredyt gotówkowy można wypłacić w kasie banku bądź otrzymać go przelewem na wskazany rachunek bankowy. Wiele banków realizuje wypłaty kredytów od ręki, jednak wszystko zależy od indywidualnej polityki prowadzonej przez konkretną instytucję bankową.

Umowa kredytu gotówkowego - WZÓR

UMOWA KREDYTU

zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:

Bankiem ................................ S.A. Oddział w .............................., reprezentowanym przez:

1. ...............................,

2. ................................,

zwanym dalej Bankiem,

a

.......................................,

(nazwa kredytobiorcy, adres, nr KRS, NIP)

reprezentowanym przez:

1. ........................................,

2. .........................................,

zwanym dalej Kredytobiorcą.

§ 1

1. Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w Regulaminie działalności kredytowej Banku ......................... S.A. oraz w dalszych postanowieniach niniejszej umowy kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie ...................................... 

(przeznaczenie kredytu)

w wysokości ...................... (słownie: ...........................................) złotych, na okres od .......................... do .................................

2. Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt po uzyskaniu zabezpieczenia określonego w § 6 – jednorazowo/w transzachx

dnia ................................ w wysokości .....................................

dnia ................................ w wysokości .....................................

3. Kredytobiorca jest zobowiązany do zapłaty do dnia ................. prowizji w wysokości ............. % od kwoty przyznanego kredytu/limitux, tj. w wysokości ........................................................

(słownie: ....................) złotych, na następujących warunkach:

a) Bank jest uprawniony do potrącenia kwoty należnej prowizji z sumy udzielonego kredytu z rachunku bieżącego Kredytobiorcy/...........................................×

b) ................................................

§ 2

1. Kredyt jest oprocentowany według stawki stałej/zmiennejx

2. Oprocentowanie zmienne nalicza się w następujący sposób: ..............................................

3. Oprocentowanie kredytu ustala się w wysokości ......................., które w dniu podpisania umowy wynosi ................................ %.

Odsetki będą naliczane dziennie i pobierane w okresach .............

Terminy płatności odsetek ustala się na dzień ............. 

§ 3

1. Bank przeleje środki z udzielonego kredytu na rachunek Kredytobiorcy w Banku .......................... S.A. Oddział w .................., rachunek nr .................... na wskazany przez Kredytobiorcę rachunek nr ........................  prowadzony w ..........................x

2. Niewykorzystanie przez Kredytobiorcę postawionej do jego dyspozycji kwoty kredytu/ transzyx przez okres dłuższy niż 14 dni spowoduje pobranie prowizji w wysokości ..................................

§ 4

1. Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać spłat rat kapitałowych i odsetkowych w .......................  następujących ratach i terminach ............................ lub zgodnie z załączonym do niniejszej umowy harmonogramem.

2. Kredytobiorca może dokonać spłaty kredytu przed ustalonymi terminami spłat pod warunkiem, że zawiadomi Bank na 14 dni przed wiadomym terminem spłaty. W przypadku spłaty kredytu przed umownym terminem bez zawiadomienia Bank pobierze opłatę w wysokości ........................ 

§ 5

Kredytobiorca upoważnia Bank do potrącenia prowizji wymienionych w § 3.2 i § 4.2 z rachunku Kredytobiorcy nr ................, umiejscowionego w .............................. W przypadku braku środków na rachunku, powstałe z tego tytułu zadłużenie jest oprocentowane w wysokości odsetek ustawowych.

§ 6

1. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi:

.................................. 

2. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem kredytu ponosi Kredytobiorca, a w przypadku poniesienia ich przez Bank, Kredytobiorca zobowiązuje się do ich zwrotu.

Kredytobiorca udziela Bankowi pełnomocnictwa do obciążenia wyżej wymienioną kwotą jego rachunku prowadzonego w ............. 

§ 7

Dodatkowe warunki umowy: ...................... 

§ 8

Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych z niniejszej umowy jest sąd miejscowo właściwy dla oddziału Banku ..................  S.A. w ...................... 

§ 9

Niniejsza umowa została sporządzona w ....... jednobrzmiących egzemplarzach, po ............... dla każdej ze stron.

................................... 

Bank Kredytobiorca

X niepotrzebne skreślić

Powiązane artykuły

Czy bankowość elektroniczna jest bezpieczna?
Kredyty gotówkowe 20.09.2021

Czy bankowość elektroniczna jest bezpieczna?

Czy bankowość elektroniczna jest bezpieczna? To pytanie zadaje sobie niemal każdy, kto chce w ten sposób zarządzać swoimi finansami. Chociaż poziom zabezpieczeń stosowany przez banki znajduje się na wysokim poziomie, to czasami warto dmuchać na zimne. Sprawdź, jak nie paść ofiarą przestępstwa.
Zobacz więcej
Na czym polega pożyczka pomostowa i kto może z niej skorzystać?
Kredyty gotówkowe 16.09.2021

Kredyt pomostowy - na czym polega pożyczka pomostowa i kto może z niej skorzystać?

Kredyt pomostowy to sposób na sfinansowanie przedsięwzięcia związanego z dotacją unijną. Taka pożyczka pomostowa dostępna jest w kilku bankach. Dostępna jest przede wszystkim dla przedsiębiorców, ale nie tylko. Co zrobić, żeby mieć szanse na kredyt? Na jakich warunkach jest on udzielany? Odpowiadamy na te oraz inne pytania o kredyt pomostowy!
Zobacz więcej
Dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze czy pożyczka?
Kredyty gotówkowe 15.09.2021

Program czyste powietrze - dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze czy pożyczka czyste powietrze?

Program „Czyste Powietrze” pozwala na dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie starych źródeł ogrzewania w domach jednorodzinnych na nowe, bardziej ekologiczne. Ponadto możesz otrzymać pożyczkę „Czyste Powietrze” z gwarancją w wybranych bankach, które mają zawarte porozumienie z NFOŚiGW.
Zobacz więcej
Kredyt a pożyczka - sprawdź czym się różni kredyt od pożyczki
Chwilówki 14.09.2021

Kredyt a pożyczka - sprawdź czym się różni kredyt od pożyczki w parabanku

Czym się różni kredyt od pożyczki? To pytanie zadają sobie osoby zainteresowane pozyskaniem środków na dowolny cel. Choć oba pojęcia są używane zamiennie, to w rzeczywistości oznaczają dwa zupełnie różne produkty. Zatem czym różni się pożyczka od kredytu i z której oferty bardziej opłaca się skorzystać? Odpowiadamy!
Zobacz więcej
Wcześniejsza spłata kredytu - hipotecznego, gotówkowego. Kalkulator
Kredyty gotówkowe 10.09.2021

Wcześniejsza spłata kredytu - hipotecznego, gotówkowego. Kalkulator

Wcześniejsza spłata kredytu to szansa na zmniejszenie całkowitych kosztów zobowiązania. Warunki spłaty nie zawsze są jednak oczywiste, a przez to niekiedy spłacenie kredytu przed terminem może się nie opłacać. Sprawdź, kiedy wcześniejsza spłata kredytu to dobre rozwiązanie i co musisz zrobić, żeby była możliwa!
Zobacz więcej
Kredyt rewolwingowy - na czym polega kredyt rewolwingowy?
Kredyty gotówkowe 10.09.2021

Kredyt rewolwingowy - na czym polega kredyt rewolwingowy i kto może z niego korzystać?

Kredyt rewolwingowy, udzielany najczęściej w ramach rachunku kredytowego czy bieżącego, pozwala na uzyskanie dodatkowych środków przy bieżącym prowadzeniu działalności. Może on jednak posłużyć do wielu innych celów.
Zobacz więcej