9 min. czytania

Kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytu hipotecznego lub gotówkowego?

Zaktualizowano: 2022-07-08 08:51
Opublikowano: 2019-11-20 10:21
Średnia ocena: 5,63/6 Głosów: 35
Kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytu hipotecznego?

Wypowiedzenie umowy kredytu to najgorszy scenariusz dla osób, które przestały radzić sobie ze spłatą zadłużenia. Rosnące stopy procentowe i wysokie raty sprawiają, że wielu Polakom coraz trudniej związać koniec z końcem. Kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytu? Jak się przed tym uchronić?

Osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny, muszą obecnie borykać się z horrendalnie wysokimi ratami – w niektórych przypadkach miesięczne zobowiązania wzrosły nawet dwukrotnie.

Banki oczywiście starają się iść na rękę kredytobiorcom, a sytuację poprawiają również decyzje rządu, który wprowadza w życie nowe tarcze antykryzysowe dla osób zadłużonych. Niestety nie zawsze to pomaga i w ostateczności bank może wypowiedzieć klientowi umowę kredytową. W jakich sytuacjach?

Czy bank może wypowiedzieć umowę kredytu?

Polskie prawo umożliwia bankom wypowiedzenie umowy kredytu. Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, w której czytamy, że w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków umowy lub w przypadku utraty przed niego zdolności kredytowej, bank może obniżyć kwotę kredytu lub wypowiedzieć umowę.

Po jakim czasie bank może wypowiedzieć kredyt? Oczywiście nie dzieje się to od razu po przekroczeniu terminu płatności. Bank w pierwszej kolejności wzywa dłużnika do uregulowania zaległej raty. Jeśli to nie poskutkuje, zaległości narosną, a klient nie wywiązuje się z warunków umowy, kredytodawca może ją wypowiedzieć. O tym, kiedy dokładnie może to nastąpić, informują zapisy umowy kredytowej.

Co ważne, termin wypowiedzenia umowy wynosi z reguły 30 dni, jednak strony mogą określić inny, dłuższy okres. W przypadku zagrożenia upadłością kredytobiorcy – termin wynosi 7 dni.

Czasem stosowana jest instytucja taka jak warunkowe wypowiedzenie umowy kredytu. Bank może poinformować klienta o niespłaconym zadłużeniu, np. zaległych ratach, i zastrzec, że gdy należność nie zostanie uregulowana we wskazanym terminie, nastąpi wypowiedzenie umowy.

W piśmie takim kredytodawca z reguły informuje, że umowa kredytowa może zostać kontynuowana na dotychczasowych warunkach, jeśli zadłużenie zostanie spłacone w pełnym zakresie.


Co zrobić po otrzymaniu wezwania do zapłaty? Kiedy wezwanie jest nieważne?


Kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytu?

Niedotrzymanie warunków umowy to dość lakoniczne określenie, warto zatem doprecyzować, w jakich sytuacjach bank może wypowiedzieć umowę kredytu gotówkowego lub innego rodzaju zobowiązania. Jakie są najczęstsze przyczyny?

  • brak spłaty kredytu – powtarzające się opóźnienia w spłacie kredytu, kilka „przeterminowanych” rat, brak odpowiedzi na wezwania do zapłaty. Klient, który przestaje spłacać zobowiązanie, staje się nierzetelnym dłużnikiem, a kredytodawca może mu wypowiedzieć umowę kredytu np. odnawialnego.
  • utrata zdolności kredytowej, poważne problemy finansowe skutkujące brakiem środków na opłacanie zobowiązań – zgodnie z ustawą Prawo bankowe instytucja kredytująca ma prawo do kontrolowania sytuacji finansowej i gospodarczej klienta w czasie obowiązywania umowy. Ten zaś na żądanie banku jest zobowiązany do przedstawienia stosownych dokumentów, które umożliwią kontrolę wykorzystania środków. Utrata zdolności kredytowej może skutkować wypowiedzeniem umowy kredytu np. konsolidacyjnego.
  • wypowiedzenie umowy kredytu (np. samochodowego) może też nastąpić, gdy bank wykryje, że kredytobiorca w czasie podpisywania umowy posłużył się fałszywymi danymi lub w inny sposób wprowadził instytucję w błąd, np. w celu wyłudzenia kredytu.

Co grozi za fałszowanie dokumentów? Jaka jest kara za podrabianie dokumentów do kredytu?


Kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytu hipotecznego?

Wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego to poważna sprawa, przede wszystkim ze względu na wysoką kwotę zobowiązania. Jeśli umowa zostanie wypowiedziana, bank zażąda spłaty całości zobowiązania, a to dla kredytobiorcy może stanowić ogromny problem. Jakie są najczęstsze przyczyny wypowiedzenia umowy kredytu hipotecznego?

  • wykorzystanie środków z kredytu niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. zamiast zakupu mieszkania, przeznaczenie środków na inny cel.
  • znaczny spadek wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, np. gdy lokal zostanie z winy kredytobiorcy zdewastowany. Warto pamiętać o tym, że zabezpieczona hipoteką nieruchomość może przejść na własność banku, jeśli klient przestanie spłacać zobowiązanie. Utrata wartości lokalu to tym samym strata dla instytucji kredytującej.
  • zamiana lokalu mieszkalnego w lokal usługowy – zmiana przeznaczenia nieruchomości zakupionej na kredyt również będzie skutkować wypowiedzeniem umowy przez bank. Przykładem może być przekształcenie mieszkania w zakład usługowy.

Konsekwencje wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank

Co się dzieje po wypowiedzeniu kredytu? Najpierw bank wysyła klientowi pismo, w którym informuje o wypowiedzeniu umowy. Od tej pory kredytobiorca ma 30 dni (lub dłuższy, ustalony wcześniej termin) na spłatę całości zobowiązania.

Może się okazać, że to przekracza możliwości dłużnika, zwłaszcza w przypadku zobowiązań opiewających na wysokie sumy. Czym grozi wypowiedzenie umowy kredytu? Jeśli dług nie zostanie uregulowany, bank skieruje sprawę do sądu, który wyda tzw. nakaz zapłaty.

Klientowi przysługuje prawo zaskarżenia wydanego nakazu – ma na to 14 dni. Prawomocny nakaz zapłaty uzyskuje klauzulę wykonalności, co oznacza, że można rozpocząć postępowanie egzekucyjne. W takiej sytuacji do pracy przystępuje komornik, który może zająć pensję dłużnika lub wystawić nieruchomość na licytację.

Kolejna kwestia to wypowiedzenie kredytu a zwrot prowizji lub ubezpieczenia. Niestety klient, który przestał wywiązywać się z zapisów umowy, nie może liczyć na zwrot poniesionych wcześniej kosztów.  

Co zrobić po wypowiedzeniu umowy kredytu przez bank?

Jak rozmawiać z bankiem po wypowiedzeniu umowy? Przede wszystkim warto postarać się zapobiec takiej sytuacji – nie unikać kontaktu z instytucją kredytującą i postarać się negocjować warunki spłaty zadłużenia.

Bank może przeprowadzić restrukturyzację kredytu, czyli zmienić warunki umowy w ten sposób, żeby klient miał możliwość spłacić dług. Może to wiązać się np. z wydłużeniem okresu kredytowania. Warto podkreślić, że jeżeli instytucja zgodzi się na realizację programu naprawczego, niemożliwe jest skuteczne wypowiedzenie umowy kredytu przez bank z powodu utraty zdolności kredytowej.

A co zrobić, gdy bank wypowiedział umowę kredytu? Forum kredytobiorców informuje, żeby dążyć do ugody – negocjować warunki spłaty zobowiązania. Chociaż teoretycznie na zapłatę mamy 30 dni, to warto sprawdzić, czy bank nie wydłuży nam terminu.

Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy przez bank?

Uważasz, że w Twoim przypadku wystąpiło bezzasadne wypowiedzenie umowy kredytu? Możesz spróbować swoich sił na drodze sądowej, musisz jednak udowodnić, że bank nie miał prawa wypowiedzieć umowy kredytu.

Odwołanie może opierać się np. na twierdzeniu, że w umowie kredytowej zostały zawarte niedozwolone klauzule. W takiej sytuacji sąd może uchylić decyzję banku o wypowiedzeniu umowy. W praktyce jednak postępowanie sądowe może trwać latami.


Co grozi za opóźnienie w spłacie kredytu? Ile dni można się spóźnić z ratą kredytu bez konsekwencji?


Czy kredytobiorca może wypowiedzieć umowę kredytową?

Wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego przez kredytobiorcę jest możliwe. W przypadku, gdy strony ustaliły termin spłaty dłuższy niż rok, klient może wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminu 3 miesięcy. Nie trzeba przy tym podawać przyczyny takiej decyzji, należy jednak liczyć się z tym, że po wypowiedzeniu umowy konieczna będzie spłata całości zobowiązania w wyznaczonym terminie.

Bezskuteczne wypowiedzenie umowy kredytu może wystąpić wskutek błędów formalnych – np.  braku podpisu kredytobiorcy. A czy możliwe jest wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego przez jednego z kredytobiorców? Nie – jeśli umowa została zawarta wspólnie, to nie może jej zerwać tylko jedna osoba.

Jak napisać wniosek o odstąpienie od umowy kredytowej? Wzór

Jak napisać wypowiedzenie umowy kredytu? Wystarczy złożyć oświadczenie, w którym podamy informacje o umowie kredytowej (numer, data podpisania), dane osobowe kredytobiorcy (imię, nazwisko, adres), określimy wysokość zobowiązania i okres kredytowania. W treści oświadczenia należy poinformować o wypowiedzeniu umowy z zachowaniem ustawowego trzymiesięcznego okresu.

  • ING wypowiedzenie umowy kredytowej – pismo można złożyć w dowolnym oddziale banku lub wysłać pocztą na adres: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice.
  • Bank Pekao S.A. wypowiedzenie umowy kredytowej można przesłać na adres korespondencyjny ul. Grzybowska 53/57, skr. poczt. 1008, 00-844 Warszawa.
  • PKO BP wypowiedzenie umowy kredytowej – korespondencję w sprawie wypowiedzenia umowy można kierować na adres ul. Puławska 15, 00-975 Warszawa
  • wypowiedzenie umowy kredytu odnawialnego BNP Paribas – pismo można przesłać na adres ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa.

Jak poradzić sobie w przypadku problemów ze spłatą kredytu?


Wypowiedzenie umowy kredytu a odstąpienie od umowy

Rozwiązanie umowy kredytowej może nastąpić wskutek wypowiedzenia lub odstąpienia od niej. Jakie są różnice? Skutkiem odstąpienia od umowy jest taki stan, jakby umowa nigdy nie została podpisana.

Klient zaciągający np. kredyt gotówkowy może zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania – a tym samym zwrócić kredytodawcy pożyczoną sumę.

Możliwa jest także rezygnacja z kredytu hipotecznego – reguluje to ustawa z dnia 23 marca 2017 roku. Inaczej jest w przypadku wypowiedzenia – oświadczenie nie spowoduje, że uzyskamy taki stan, jakby podpisana umowa nigdy nie obowiązywała.

Komentarze

Powiązane artykuły

Mały ZUS składki {{year}}. Ile wynosi mały ZUS?
Porady
18.04.2024

Mały ZUS składki 2024. Ile wynosi mały ZUS?

...– składki na ZUS i podatki w Polsce spędzają sen z powiek wielu osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W dobie kryzysu wiele osób zaciągało kredyty gotówkowe lub firmowe na uregulowanie należności. Dla najmniejszych podmiotów, które nie wykazują dużego dochodu, stworzono preferencyjne rozwiązania. Prowadzenie własnej...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Ile wynosi inflacja w Polsce w {{year}} roku?
Porady
16.04.2024

Ile wynosi inflacja w Polsce w 2024 roku? Prognozy na najbliższe miesiące

...funkcjonująca jako spadek poziomu cen w gospodarce z jednoczesnym wzrostem siły nabywczej pieniądza. To może Cię zainteresować: Czy warto teraz spłacić lub nadpłacić kredyt hipoteczny? Deflacja to zatem nic innego jak ujemna inflacja. Czy to niebezpieczne zjawisko? Zarówno inflacja, jak i deflacja mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę. Zwiększanie siły...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Tarcza antyinflacyjna {{year}}. Komu przysługuje dodatek osłonowy?
Porady
15.04.2024

Tarcza antyinflacyjna 2024. Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Tarcza antyinflacyjna w 2024 r. – czy nadal będzie obowiązywać? Jakie rodzaje wsparcia przygotował dla Polaków nowy rząd? Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy i jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdzamy, z jakich rozwiązań można obecnie skorzystać, żeby zniwelować skutki wysokich cen energii i produktów w sklepach.
Zobacz więcej
6 min. czytania
Karta podatkowa {{year}}: zasady rozliczania i nowe stawki podatku
Porady
10.04.2024

Karta podatkowa 2024: zasady rozliczania i nowe stawki podatku

...które zostały podniesione z powodu inflacji. W 2024 roku wzrosły również składki ZUS, w tym składka zdrowotna. Czy obciążenia wzrosły na tyle, że przedsiębiorcy będą musieli sięgać po kredyty gotówkowe na ich uregulowanie? Niekoniecznie, ale przeczytaj nasz artykuł, by się o tym przekonać. Wyjaśniamy w nim także, kiedy nastąpił koniec karty podatkowej, ponieważ od pewnego czasu już nie można...

Zobacz więcej
19 min. czytania
Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w {{year}} roku
Porady
09.04.2024

Aktualny harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w 2024 roku

Harmonogram posiedzeń RPP obecnie wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku finansowym, ponieważ każde z nich kończy się istotnymi dla niego decyzjami. Jak często oraz kiedy odbywają się spotkania w roku 2024, przedstawia aktualny harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej. Czy znajomość tych dat może przydać się obecnym lub przyszłym kredytobiorcom?
Zobacz więcej
7 min. czytania
Czy bank może odmówić udzielenia wakacji kredytowych?
Porady
05.04.2024

Czy bank może odmówić udzielenia wakacji kredytowych?

...przez ustawodawcę. Zazwyczaj obejmują one określony czas oraz konkretne rodzaje kredytu. W przypadku obecnych wakacji kredytowych mowa więc o możliwości zawieszenia łącznie 4 rat kredytu hipotecznego. Z kolei bankowe wakacje kredytowe są inicjatywą banków, które same decydują o udzieleniu takiej ulgi kredytowej swoim klientom. Co więcej, w tym przypadku mogą one różnić się...

Zobacz więcej
5 min. czytania