30 min. czytania

Ile kosztuje rozwód?

Zaktualizowano: 2020-11-30 12:01
Opublikowano: 2020-10-01 15:15
Średnia ocena: 5,91/6 Głosów: 23
Ile kosztuje rozwód?

Na rozwody w Polsce decyduje się coraz więcej małżeństw. Liczba pytań związanych z możliwością ubiegania się o rozwód także jest spora. Jakie formalności należy spełnić, aby przejść przez całą tą procedurę jak najszybciej? Co wpływa na ostateczne koszty rozwodu i czas wydania decyzji przez sąd? Sprawdziliśmy, ile kosztuje rozwód w 2020 roku.

Rozwody w Polsce - aktualne statystyki

Statystyki są nieubłagane: liczba rozwodów w Polsce z roku na rok rośnie. W 2018 roku zawarto nieco ponad 192 tysiące małżeństw, zaś w tym samym czasie odbyły się prawie 63 tysiące rozwodów. Na każde 100 ślubów przypadły jednocześnie 33 rozwody. Okazuje się jednak, że wskaźnik rozwodów w Polsce nie jest jednak taki zły, gdy porównamy go z innymi krajami Unii Europejskiej. W zasadzie jest to jeden z lepszych wyników.

Oczywiście, w 1960 roku na 100 zawartych małżeństw przypadało tylko 6 rozwodów, zaś w 1981 roku już 12, jednak obecne statystyki (33 rozwody) wcale nie są najgorsze. W innych krajach Unii Europejskiej jest o wiele gorzej, np. w Portugalii w 2017 roku na 100 małżeństw przypadały 64 rozwody.

Wskaźnik rozwodów w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu był najwyższy w 2013 roku - wówczas wynosił 36. Później nieznacznie spadał: w 2014 do 34, w 2015 do 35 oraz w 2016 do 32.

Interesujące są także statystyki dotyczące średniego wieku osób rozwodzących się w 2018 roku. W przypadku mężczyzn są to 42 lata, zaś u kobiet 38 lat. Podział na miasto i wieś wygląda następująco: 16,6 tysięcy rozwodów dotyczyło osób zamieszkujących wsie, zaś 62,8 tysięcy rozwodów dotyczyło osób z miast. Najniższy wskaźnik rozwodów odnotowano w województwie podkarpackim.

Ile kosztuje rozwód?

Na ostateczny koszt rozwodu wpływa cała masa zróżnicowanych czynników. Mowa tutaj o zakresie postępowania dowodowego, zawiłości danej sprawy, wnioskach zgłaszanych przez obie strony, prowadzonych mediacjach itd. Sporą częścią ponoszonych kosztów są także opłaty związane z zatrudnieniem profesjonalnego adwokata, który w naszym imieniu będzie występował przed sądem.

Gdy podejmujemy decyzję o sprawie rozwodowej, musimy mieć świadomość tego, że będą się z tym wiązały dosyć duże koszty. Jaki jest koszt pozwu rozwodowego? Stała opłata z tytułu złożenia pozwu rozwodowego wynosi 600 złotych. Omawiana opłata musi zostać wniesiona do właściwego sądu.

W przypadku, gdy chcemy, aby sąd podczas postępowania rozwodowego przeprowadził także podział majątku, trzeba jeszcze dokonać kolejnej opłaty dodatkowej w wysokości 300 złotych lub aż 1000 złotych. Wszystko uzależnione jest wówczas od tego, czy strony zgadzają się co do sposobu podziału majątku, czy też nie.

Za to, iż stronę postępowania o rozwód będzie reprezentował profesjonalny adwokat, trzeba uiścić kolejną opłatę. Jest to opłata skarbowa od pełnomocnictwa, która wynosi 17 złotych. Co ważne, tę opłatę należy wpłacać do urzędu miasta właściwego dla miejsca zamieszkania. Wynagrodzenie dla adwokata może być bardzo zróżnicowane - jego wysokość jest uzależniona od indywidualnych negocjacji pomiędzy klientem a prawnikiem.

Sposób przebiegu sprawy będzie także wpływał na pojawienie się dodatkowych kosztów związanych z przeprowadzeniem poszczególnych dowodów. W niektórych sytuacjach do przeprowadzenia oceny wiarygodności dowodów konieczne jest wydanie opinii przez biegłych sądowych.

Powszechnie obowiązująca zasada postępowania cywilnego mówi, że koszty procesu sądowego zawsze są ponoszone przez stronę, która przegrała. W przypadku, gdy jeden z małżonków będzie uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego, to na żądanie drugiej strony będzie mógł być obciążony wszystkimi kosztami postępowania. Winny oddaje wtedy wszystkie koszty sądowe, które poniosła druga strona.

Jeśli sąd orzeknie, że jednej ze stron będą przysługiwały alimenty od byłego współmałżonka, wtedy strona przegrywająca będzie musiała uiścić opłatę odpowiednią dla wysokości zasądzonych roszczeń.

Gdy w wyroku sądu odnośnie rozwodu jest także mowa o orzeczeniu eksmisji lub podziale majątku, sąd może również wydawać nakaz uiszczenia opłaty, której wysokość jest przewidziana od pozwu lub wniosku w danej sprawie.

Gdy rozwód miał charakter rozwodu bez orzekania o winie, jego koszty będą wyglądały następująco: połowa opłaty sądowej z tytułu przekazania pozwu (300 złotych) będzie zwrócona powodowi (wnioskodawcy) przez sąd, z kolei druga strona będzie zobowiązana do zwrócenia powodowi 150 złotych.

Wszystkie pozostałe koszty rozwodu są dzielone po połowie, zaś za opłacenie pełnomocników każda ze stron odpowiada samodzielnie.

Obsługa prawna - ile kosztuje adwokat przy sprawie rozwodowej?

Osoba, która chce złożyć pozew do sądu o rozwód, ma dwie możliwości do wyboru. Może napisać pozew do sądu samodzielnie lub skorzystać z pomocy prawnika. Co ważne, pomoc prawną przy rozwodzie mogą świadczyć zarówno adwokaci jak i radcy prawni. Zdecydowana większość Polaków podejmuje decyzję o powierzeniu wszystkich kwestii proceduralnych doświadczonym prawnikom, którzy nie tylko napiszą pozew o rozwód, ale również zajmą się reprezentowaniem swojego klienta w sądzie. Ile kosztuje prawnik przy rozwodzie?

Koszt zatrudnienia prawnika uzależniony jest od wielu zróżnicowanych czynników. Mowa tutaj o wielkości danego miasta, szczegółowości konkretnej sprawy czy o renomie i doświadczeniu konkretnego prawnika. Warto wiedzieć, że aktualnie obowiązujące przepisy prawne nie wskazują, jakie może być maksymalne wynagrodzenie pełnomocnika prawnego. Jest tam tylko mowa o wynagrodzeniu minimalnym, które musi wynosić 720 złotych netto. Jest to kwota minimalna, którą należy zapłacić za rozwód bez orzekania o winie. Jeśli w danej sprawie rozwodowej ma dojść do określenia winnego rozpadu pożycia małżeńskiego, wtedy opłata minimalna za prawnika rośnie już do kwoty 1080 złotych netto. Wraz ze wzrostem poziomu skomplikowania danej sprawy, proporcjonalnie będzie także rosło honorarium prawnika. W niektórych przypadkach może ono nawet osiągać nawet kilka tysięcy złotych.

Koszty dodatkowe

Jeżeli dana sprawa o rozwód nie jest prosta i wiąże się z prowadzeniem dodatkowych czynności oraz składaniem osobnych wniosków, np. wniosek o alimenty, o eksmisję, podział majątku, trzeba mieć świadomość, że będzie się to wiązało z koniecznością ponoszenia kosztów dodatkowych. Oto przykładowe koszty dodatkowe występujące przy sprawie rozwodowej:

 • gdy chodzi o sprawę o podział majątku, a małżonkowie są zgodni, wtedy opłata wynosi 300 złotych,

 • gdy chodzi o sprawę o podział majątku, jednak małżonkowie nie potrafią samodzielnie dojść do porozumienia, wtedy opłata wynosi już 1000 złotych,

 • gdy chodzi o przyznanie alimentów przy sprawie o rozwód, wtedy opłata z tego tytułu wynosi 5% zasądzonej przez sąd kwoty,

 • gdy chodzi o orzeczenie o eksmisji małżonka, wtedy trzeba uiścić dodatkową opłatę w wysokości 200 złotych.

Należy pamiętać o tym, że za każde orzeczenie trzeba zapłacić oddzielnie. Dla przykładu: gdy rodzicowi chodzi o zabezpieczenie widzeń ze swoim dzieckiem, wówczas musi zapłacić za to 40 złotych, złożenie zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu kosztuje 30 złotych itd.

Oprócz powyżej opisanych kosztów, trzeba także przygotować się na inne opłaty dodatkowe przy rozwodzie w następujących okolicznościach:

 • wszystkie próby ratowania związku wiążące się z przeprowadzeniem terapii małżeńskiej wiążą się z kosztem od 150 złotych do 200 złotych za jedno spotkanie,

 • każda mediacja przeprowadzona w poradni rodzinnej to wydatek od 50 złotych do 200 złotych,

 • jeśli małżonkowie pozostają w sporze co do władzy rodzicielskiej lub sposobu kontaktów z dzieckiem, wtedy stosowną opinię w tym zakresie musi wydać Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny. Opłata z tego tytułu wynosi od 300 złotych do maksymalnie 500 złotych;

 • gdy mimo przeprowadzonych mediacji oraz wydanych opinii przez Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny niezbędna jest kontrola kuratora co do kontaktów rodziców z dzieckiem, wówczas jej koszt może wynieść nawet kilka tysięcy złotych.

Ile kosztuje zmiana nazwiska po rozwodzie?

Koszty rozwodu to temat rzeka. Na dodatkowe opłaty musimy przygotować się, gdy po rozwodzie będziemy chcieli wrócić do swojego nazwiska, które nosiliśmy przed ślubem. Rozwiedzionym małżonkom przysługuje prawo do ubiegania się o powrót do starego nazwiska w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym wyrok orzekający rozwód się uprawomocnił. W tym celu należy złożyć oświadczenie w dowolnie przez siebie wybranym urzędzie stanu cywilnego przed kierownikiem urzędu. Opłata za złożenie oświadczenia o powrocie do poprzedniego nazwiska w tej chwili wynosi 11 złotych.

Alimenty dla małżonka a rozwód z orzekaniem o winie

Gdy małżonkowie rozstali się w ramach rozwodu z orzekaniem o winie, a jedna ze stron została uznana w wyroku za wyłącznie winną rozpadu więzi małżeńskich, to ma to ogromny wpływ na obowiązki alimentacyjne pomiędzy dotychczasowymi małżonkami.

Artykuł 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, że gdy jednego z małżonków uznano za wyłącznego winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, zaś rozwód wiąże się ze sporym pogorszeniem sytuacji materialnej małżonka niewinnego rozpadowi małżeństwa, wtedy małżonek niewinny może zgłosić do sądu żądanie, aby małżonek wyłącznie winny zaspokajał usprawiedliwione potrzeby małżonka niewinnego. Oznacza to, że małżonek winny jest zobowiązany do opłacania alimentów na rzecz małżonka niewinnego w sytuacji, gdy rozwód wiąże się ze stratami materialnymi strony niewinnej.

Z kolei, gdy ma miejsce rozwód z winy obu stron lub bez orzekania o winie, wtedy małżonek chcący pobierać alimenty musi udowodnić, iż w chwili obecnej znajduje się w niedostatku.

Oprócz tego, obowiązek alimentacyjny małżonka w pełni winnego rozkładu więzi małżeńskich nie ma żadnych ograniczeń czasowych. Przy rozwodzie z winą objga stron lub bez orzekania winy, obowiązek alimentacyjny kończy się po pięciu latach od orzeczenia rozwodu. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której sąd na żądanie uprawnionego z powodu wyjątkowych okoliczności przedłuży wspomniany termin. Obowiązek alimentacyjny wygasa bezwarunkowo wtedy, gdy uprawniony małżonek postanowi wejść w nowy związek małżeński.

Zwolnienie z kosztów sądowych

Osoby składające pozew o rozwód do sądu mogą jednocześnie załączyć do niego wniosek o zwolnienie od części lub całości kosztów sądowych. Jeśli chcemy być zwolnieni z tych kosztów, musimy jednak uzasadnić to trudną sytuacją materialną i rodzinną. W tym celu trzeba dołączyć specjalne oświadczenie.

Wszystkie dokumenty, które należy dołączyć do sądu wraz z pozwem odnośnie zwolnienia z kosztów sądowych, można znaleźć w internecie na stronie sądu. Drugim sposobem jest pobranie dokumentów w placówce sądu. Jeśli dany rozwód jest z orzekaniem o winie, wtedy koszty ponosi osoba winna. Oprócz tego, musi ona również zwrócić wszystkie poniesione wydatki. Mowa tu nie tylko o opłatach za wydanie orzeczeń, ale również o koszcie wynajęcia adwokata, powołania biegłych lub kosztach transportu.

Zwolnienie od kosztów sądowych nie będzie działało jako zwolnienie od zwrotu kosztów adwokata strony przeciwnej, gdy dojdzie do naszej przegranej w procesie rozwodowym. Z kolei osoby, których aktualna sytuacja materialna jest bardzo trudna, mogą również złożyć wniosek o otrzymanie adwokata lub radcy prawnego z urzędu. W takim przypadku nie będą musiały płacić za pomoc prawną ani złotówki.

Jak napisać pozew o rozwód?

Każdy, kto myśli o rozwiedzeniu się, powinien pamiętać o tym, że pierwszy krok do przeprowadzenia z sukcesem rozwodu to przygotowanie specjalnego pisma. Chodzi tutaj oczywiście o pozew rozwodowy. Pozew o rozwód powinien być napisany zgodnie ze wszystkimi wymogami prawa określonymi dla pism procesowych, które są wymienione w artykule 126 oraz 187 Kodeksu postępowania cywilnego.

W pozwie o rozwód do sądu muszą znaleźć się następujące elementy:

 • pełna nazwa sądu, do którego pozew o rozwód jest kierowany - musi to być sąd okręgowy,

 • pełne dane osobowe obu stron (powód, pozwany) - imię i nazwisko, aktualne adresy zamieszkania, numery PESEL a także dane osobowe pełnomocnika procesowego, który będzie reprezentował powoda,

 • dokładne określenie rodzaju pisma: pozew o rozwód,

 • pełne i zrozumiałe określenie, jakie jest żądanie powoda: rozwód bez orzekania o winie, rozwód z orzekaniem o winie (jednej lub obojga stron),

 • określenie, czy powód ubiega się o uzyskanie alimentów na swoją rzecz bądź na rzecz dzieci,

 • prośba o określenie przez sąd, w jaki sposób mają przebiegać kontakty powoda i pozwanego z dziećmi,

 • wnikliwe określenie okoliczności, które sprawiają, że złożenie pozwu o rozwód było uzasadnione merytorycznie,

 • czytelny podpis powoda bądź jego pełnomocnika,

 • wyszczególnienie złożonych do pisma załączników.

Pozew o rozwód może także zawierać inne elementy:

 • wnioski dowodowe - takimi wnioskami mogą być dowody z dokumentów, opinie biegłego, dowody z przeprowadzonych przesłuchań świadków itd.,

 • wniosek o zabezpieczenie powództwa - taki wniosek składa się np. wtedy, gdy chcemy zabezpieczyć uzyskiwanie alimentów na okres, w którym ma trwać postępowanie o rozwód. Wniosek o zabezpieczenie powództwa warto składać, gdy wiemy, że nasza sprawa rozwodowa będzie ciągnęła się przez długi czas;

 • wniosek o otrzymanie pełnomocnika z urzędu,

 • wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych.

Każdy, kto składa pozew, musi również pamiętać o tym, aby dołączyć do niego dowód wpłaty z tego tytułu. Opłata od złożenia pozwu jest stała i wynosi 600 złotych. Omawianą opłatę trzeba złożyć do właściwego sądu, w którym ma odbyć się rozprawa. W przypadku, gdy podczas postępowania sąd będzie musiał również samodzielnie przeprowadzić podział majątku, wtedy konieczne będzie uiszczenie dodatkowej opłaty w wysokości 300 lub 1000 złotych. Wysokość opłaty zależy od tego, czy podział majątku został wcześniej uzgodniony przez małżonków czy też nie.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia pozwu o rozwód? Trzeba dostarczyć przede wszystkim skrócony odpis aktu małżeństwa, a jeśli małżonkowie posiadają jeszcze wspólne dzieci (które nie ukończyły 18. roku życia), wtedy trzeba również dostarczyć skrócone odpisy aktów urodzenia tychże dzieci.

Pozew o rozwód należy składać do sądu w dwóch egzemplarzach (razem z załącznikami) do właściwego sądu okręgowego. Aby dostarczyć pozew o rozwód, nie trzeba wcale udawać się do siedziby sądu - wystarczy wysłać całą dokumentację listem poleconym.

Jak wygląda sprawa o rozwód w sądzie?

Sprawa rozwodowa to coś, czego najbardziej obawiają się osoby, które planują ubieganie się o rozwód. Podczas rozprawy rozwodowej sąd przesłuchuje każdą ze stron pod względem tego, czy doszło do całkowitego rozkładu więzi małżeńskich. Dodatkowo, gdy pozew o rozwód dotyczył rozwodu z orzekaniem o winie, sąd jest także zobowiązany do określenia, która ze stron jest w największym stopniu odpowiedzialna za to, że doszło do rozkładu więzi małżeńskich.

Sędzia prowadzący sprawę rozwodową zadaje także każdej ze stron szereg pytań dotyczących ich aktualnej sytuacji majątkowej oraz ich dochodów oraz kontaktów dzieci z obojga rodzicami. Zadaniem sądu jest także sprawdzenie zgłoszonych dowodów przez obie strony. Sąd ma prawo do pominięcia wybranych wniosków dowodowych, gdy okaże się, że są ono spóźnione. Nie dotyczy to sytuacji, w których strona udowodni, że jej spóźnienie w zgłoszeniu wniosków dowodowych nie powstało z jej winy i miały na to wpływ różne losowe okoliczności, na które nie miała ona żadnego wpływu. Oprócz tego, strona spóźniająca się z dostarczeniem dowodów musi także udowodnić, że późne dostarczenie dowodów nie spowoduje opóźnień we właściwym rozpoznaniu sprawy.

Zgodnie z najnowszą nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, sądowi przysługuje także inne uprawnienie. Mianowicie: może on pominąć wybrane rodzaje dowodów: takie, których przeprowadzenie wyłącza przepis kodeksu, mające na celu przedłużanie postępowania, nieodpowiadające wymogom formalnym, nieistotne dla sposobu rozstrzygnięcia sprawy, mające wykazać fakty udowodnione wcześniej lub nieprzydatne i udowodnione zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy.

W przypadku, gdy pozwany małżonek zgodzi się z żądaniem pozwu, a małżonkowie nie posiadają żadnych małoletnich dzieci, wtedy sąd może podjąć decyzję o ograniczeniu postępowania dowodowego wyłącznie do przesłuchania obojga stron. Z kolei, gdy małżonkowie mają małoletnie dzieci, wtedy przeprowadzenie postępowania dowodowego związanego z aktualną sytuacją dzieci jest niezbędne. Sąd musi dokładnie zweryfikować, czy rozwód rodziców nie wpłynie negatywnie na dobro dzieci.

Gdy postępowanie dowodowe zostanie zakończone, wówczas sąd podejmuje decyzję o zamknięciu rozprawy i wydaje wyrok. Strona, dla której wyrok okazał się negatywny, może się odwołać od wyroku pierwszej instancji za pośrednictwem apelacji.

Co zrobić, aby zminimalizować koszty rozwodu?

Niestety, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, nie wszyscy mają prawo do ubiegania się o zwolnienie z kosztów sądowych. Aby jak najmocniej zminimalizować koszty rozwodu, można postarać się o zmniejszenie wydatków dodatkowych. Koszty dodatkowe obniżymy, gdy złożymy wniosek o rozwód bez orzekania o winie. Koszty rozwodu bez orzekania o winie są znacznie mniejsze, ponieważ na start jest to dodatkowe 300 złotych mniej do wydania. Oprócz tego, dochodzą również oszczędności na zatrudnieniu pełnomocnika.

Następny sposób na zminimalizowanie kosztów rozwodu to ograniczenie wydatków w związku z ustaleniem kwestii opieki nad dzieckiem. Aby nie ponosić kosztów z tym związanych, należy przed złożeniem pozwu o rozwód dogadać się z małżonkiem co do zasad opieki nad dzieckiem, a następnie w sądzie przedstawić wspólną wersję. W ten sposób nie będzie trzeba ponosić kosztów z tytułu wniosków o widzenia, wizyt w RODK, mediacji itd.

Niektóre sprawy rozwodowe mogą trwać nawet kilka lat. Ile kosztuje rozwód? Koszt rozwodu może wynosić od 300 złotych do nawet kilku tysięcy złotych w zależności od sytuacji osób rozwodzących się. Jak pokryć tak duże koszty rozwodów? Sporo osób decyduje się na zaciągnięcie pożyczki-chwilówki. Jest to doskonały sposób na podreperowanie domowego budżetu w sytuacji, gdy nie mamy środków na opłacenie kosztów rozwodu.

Rozwód a kredyt

W chwili obecnej przeważająca większość mieszkań jest kupowana na kredyt. W przypadku, gdy małżonkowie zaciągnęli kredyt hipoteczny, to nawet po orzeczeniu rozwodu w dalszym ciągu muszą go spłacać. Cechą charakterystyczną kredytu hipotecznego jest fakt, iż jest to zobowiązanie solidarne. Instytucje bankowe mogą żądać zaspokojenia roszczenia od obojga kredytobiorców. Sporo rozwiedzionych małżeństw zastanawia się co zrobić z kredytem po rozwodzie. Eksperci podkreślają, że najlepszym i najszybszym rozwiązaniem jest sprzedanie nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym, a następnie spłacanie pozostałej kwoty kredytu do banku.

Co zrobić, gdy jeden z małżonków nie zgadza się na sprzedanie mieszkania? Wówczas konieczne jest sporządzenie nowej umowy z bankiem i przeniesienie kredytu hipotecznego na jedną osobę. Jest to jednak możliwe tylko, gdy wyrazi ona na to swoją zgodę. Oprócz tego, zgodę musi również oczywiście wyrazić bank. Przedstawiciele banku ponownie obliczą zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy, który od teraz miałby samodzielnie odpowiadać za spłatę zaciągniętego zobowiązania. Jeśli okaże się, że ryzyko udzielenia zobowiązania tylko jednemu z małżonków jest zbyt wysokie, wtedy byli małżonkowie w dalszym ciągu będą musieli razem spłacać zaciągnięty kredyt hipoteczny.

Wspólnota majątkowa a sprawa rozwodowa

Wraz z wejściem w związek małżeński, między małżonkami dochodzi do powstania wspólności majątkowej. Na wspólny majątek składają się wszystkie przedmioty oraz pieniądze, które nabyto w trakcie trwania małżeństwa. Mowa tutaj zarówno o rzeczach, w których posiadanie wszedł jeden z małżonków, jak i tych, w których posiadanie małżonkowie weszli wspólnie.

Na majątek wspólny składa się mieszkanie oraz wszystkie znajdujące się w nim przedmioty, wszelkie ruchomości i nieruchomości takie jak np. samochody. W przypadku, gdy małżonkowie zakupili je wtedy, gdy byli już legalnym małżeństwem, to są one ich wspólną własnością. Jeśli małżonkowie nie ustanowią intercyzy, wówczas wspólnota majątkowa obowiązuje od chwili zawarcia małżeństwa aż do orzeczenia rozwodu.

Gdy małżonkowie są podczas separacji bądź chcą się rozwieść, są zobowiązani do złożenia wniosku do sądu o przeprowadzenie podziału majątku. Co do zasady, to czego wspólnie dorobili się małżonkowie, jest dzielone po połowie, jednak na wniosek jednej ze stron sąd może zdecydować o przeprowadzeniu innego podziału.

Jak dzielone są pieniądze?

Omawiany podział majątku dotyczy także pieniędzy. O jakie środki finansowe chodzi? O pieniądze zgromadzone na klasycznych rachunkach bankowych, rachunkach oszczędnościowych i lokatach. Jeśli środki były zarobione podczas trwania związku małżeńskiego, trzeba będzie je “podzielić”.

Na majątek wspólny składają się oprócz wcześniej wymienionych aktywów także papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych. Podział środków jest realizowany na dwa oddzielne rachunki, które trzeba spieniężyć i wypłacić gotówkę. Dzielić nie trzeba się wyłącznie tymi papierami wartościowymi, które dostaliśmy od kogoś w formie darowizny.

Kiedy nie obowiązuje wspólnota majątkowa?

Do powstania wspólnoty majątkowej nie dochodzi wtedy, gdy małżonkowie przed zawarciem związku małżeńskiego zdecydują się na podpisanie intercyzy. Intercyza jest jednym z najlepszych sposobów na zabezpieczenie swoich pieniędzy w przypadku rozwodu. W jej wyniku każdy z małżonków gromadzi swój majątek oddzielnie, co chroni go także przed potencjalnym podziałem.

Warto wiedzieć, że umowa intercyzy powinna mieć formę aktu notarialnego. Ponadto, intercyza może zostać ustanowiona nie tylko przed zawarciem małżeństwa, ale także w czasie jego trwania. Małżonkowie podejmujący decyzję o podpisaniu intercyzy muszą pamiętać o dokładnym określeniu, co zrobią ze zgromadzonym przez siebie do tej pory majątkiem. Podział majątku może być przeprowadzony przez podpisanie odpowiedniej umowy o podziale majątku wspólnego. Gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość, spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu lub prawo użytkowania wieczystego, wtedy umowa także musi mieć formę aktu notarialnego.

Rodzielność majątkowa, a kredyt, sprawdź co warto wiedzieć decydując się na takie zadłużenie.

Intercyza - najlepszy sposób na zabezpieczenie swoich pieniędzy w razie rozwodu

Czy intercyza to coś złego? Absolutnie nie! Wszyscy eksperci od prawa podkreślają, że jest to w zasadzie zdecydowanie najlepszy sposób na zabezpieczenie swoich pieniędzy na okoliczność rozwodu. Jest to niezwykle korzystne rozwiązanie dla obojga małżonków. Mając podpisaną intercyzę, zyskujemy ochronę przed długami małżonka, a żadna podpisana przez niego umowa nie będzie nas nigdy dotyczyła.

Intercyza sprawia, że nasze interesy są doskonale zabezpieczone, a wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami zostaje zniesiona. Intercyza okaże się także rewelacyjnym rozwiązaniem, gdy jeden z małżonków posiada własną działalność gospodarczą, ponieważ wtedy drugi małżonek nie musi obawiać się, że w przypadku utraty płynności finansowej nie będzie musiał ponosić odpowiedzialności za długi firmowe.

Przywrócenie wspólnoty majątkowej - czy to jest możliwe?

Sporo osób uważa, że raz wprowadzonej intercyzy nie da się cofnąć. Warto jednak wiedzieć, że to nieprawda. Bez względu na to, czy intercyza została podpisana przed czy po zawarciu małżeństwa, można ją rozwiązać. Trzeba oczywiście pamiętać o tym, że przywrócona wspólnota majątkowa będzie obowiązywała dopiero od momentu, gdy zostanie ponownie ustanowiona.

Oznacza to, że nie działa ona wstecz, przez co nie obejmie tych dóbr, które zakupili małżonkowie podczas obowiązywania intercyzy. Jest jednak i rozwiązanie tej kwestii - małżonkom przysługuje prawo do rozszerzenia jej na te przedmioty, których ona nie objęła. Tymi przedmiotami mogą być pieniądze oraz wszelkie inne przedmioty, które zgromadzono przed zawarciem związku małżeńskiego bądź te, które zakupili małżonkowie podczas obowiązywania intercyzy. W ramach rozszerzenia wspólnoty majątkowej można także dołączyć do katalogu przedmiotów posiadane przez małżonków nieruchomości.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi odnośnie rozwodu

1.Czy złożenie pozwu oznacza automatyczny koniec małżeństwa?

Absolutnie nie! Złożenie pozwu w żadnym wypadku nie oznacza, że małżeństwo będzie rozwiązane w sposób automatyczny. Priorytetem dla sądu jest zbadanie, czy istnieje w ogóle uzasadnienie dla udzielenia rozwodu małżonkom. Aby tak się stało, konieczne jest udowodnienie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Ponadto, warunkiem jest również brak więzi gospodarczych, emocjonalnych oraz fizycznych.

2. Na jakie koszty rozwodu należy przygotować się składając pozew o rozwód?

Gdy składamy pozew o rozwód, musimy pamiętać o tym, ile kosztuje rozwód. Ostateczny koszt rozwodu uzależniony jest od wielu zróżnicowanych czynników. Za złożenie pozwu rozwodowego należy uiścić opłatę w wysokości 600 złotych. Przy rozwodzie z podziałem majątku i jesteśmy stroną, która się tego domaga, wtedy koszt wyniesie 1000 złotych. Jeśli będzie miało miejsce porozumienie z drugim małżonkiem, wtedy koszt podziału majątku będzie niższy, ponieważ każda ze stron będzie musiała zapłacić 300 złotych.

Sąd może także orzec eksmisję jednego z małżonków z mieszkania zajmowanego przez oboje do tej pory. W takich okolicznościach strona, która ubiega się o eksmisję małżonka, musi uiścić opłatę w wysokości 200 złotych.

3. Skorzystałem z pomocy profesjonalnego prawnika przy rozwodzie. Ile kosztuje rozwód w takim przypadku?

Koszt zatrudnienia pełnomocnika z wyboru jest bardzo zróżnicowany. Wszystko zależy od naszych indywidualnych negocjacji z konkretnym prawnikiem. Warto wiedzieć, że koszty reprezentowania małżonków w sądzie przez pełnomocników są różnorodne - na ostateczny koszt wpływa wielkość miasta, ilość podobnych kancelarii w danej miejscowości a także renoma konkretnego prawnika.

Koszt sprawy rozwodowej uzależniony jest od tego, jaki jest rodzaj sprawy. Zupełnie inny koszt rozwodu będzie, gdy jest to rozwód z orzekaniem o winie, a inny przy rozwodzie zawieranym za porozumieniem stron. Na cenę rozwodu wpływa także stopień skomplikowania sprawy, czas jej trwania czy ilość zgromadzonych dowodów. Gdy zdecydujemy się na otrzymanie prawnika z urzędu, wówczas opłata za jego usługi wyniesie 720 złotych przy rozwodzie bez orzekania o winie, zaś 1080 złotych przy rozwodzie z orzekaniem o winie.

4. Czy sąd przeprowadzi podział majątku? Jeśli tak, to kiedy?

Sąd przeprowadzi podział majątku tylko wtedy, gdy zgłoszony zostanie stosowny wniosek w tej sprawie. Ponadto, warunkiem do przeprowadzenia podziału majątku jest to, iż procedura podziału nie może wpłynąć na znaczne wydłużenie czasu trwania całego postępowania. W zdecydowanej większości przypadków sądy podejmują decyzję o podziale majątku, gdy małżonkowie złożą w tej sprawie zgodny wniosek. Za złożenie wniosku o podział majątku trzeba zapłacić kolejną opłatę, która wynosi 1000 złotych.

5. Czy sąd podzieli wspólne kredyty małżonków?

Niestety, sądy nie mają uprawnień do dzielenia kredytów. Podział kredytu hipotecznego pomiędzy małżonków może być zrealizowany tylko w toku negocjacji z instytucją bankową, z której zostało zaciągnięte zobowiązanie.

Podsumowanie

Aktualnie obowiązujące przepisy polskiego prawa wskazują, że aby mogło dojść do rozwodu, musi zostać stwierdzony trwały i zupełny rozpad więzi małżeńskich. W przypadku, gdy tej przesłanki nie spełniono, wówczas sąd najpewniej nie wyda wyroku rozwodowego - nawet, gdy oboje małżonków się o to zgodnie zwraca. Każdy, kto myśli nad złożeniem pozwu rozwodowego, powinien bardzo dokładnie to przemyśleć. Koszt rozwodu nie jest niski, dlatego taka decyzja nie może być podejmowana z dnia na dzień.

Komentarze

Powiązane artykuły

Zawieszenie działalności gospodarczej − na czym polega?
Porady
28.10.2021

Zawieszenie działalności gospodarczej − na czym polega? Jak zawiesić działalność gospodarczą online?

W przypadku przestojów w branży, trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy czy nagłej choroby warto przemyśleć możliwość zawieszenia działalności gospodarczej. Obecnie możliwe jest już złożenie wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej online. W okresie...
Zobacz więcej
16 min. czytania
Rejestracja jako bezrobotny – jak zarejestrować się jako bezrobotny?
Porady
21.10.2021

Rejestracja jako bezrobotny – jak zarejestrować się jako bezrobotny w Urzędzie pracy lub online?

Rejestracja jako bezrobotny to szansa dla osób, które nie mogą znaleźć pracy. Status taki umożliwia staranie się o zasiłek, dofinansowanie na otworzenie działalności oraz gwarantuje ubezpieczenie zdrowotne. Straciłeś pracę i nie możesz znaleźć nic dla siebie? Sprawdź, jak zarejestrować się jako bezrobotny!
Zobacz więcej
11 min. czytania
Darowizna od rodziców a podatek – kiedy należy go zapłacić?
Porady
20.10.2021

Darowizna od rodziców a podatek – kiedy należy go zapłacić? Jak rozliczyć się z darowizny pieniężnej od rodziców?

Darowizna od rodziców to często jedyny sposób na posiadanie własnego mieszkania. Jednak, aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem, warto pamiętać o kilku formalnościach, zwłaszcza jeśli wysokość „prezentu” przekroczy wyznaczony limit. O czym mowa? Sprawdź jak zgłosić darowiznę od rodziców, aby uniknąć podatku.
Zobacz więcej
12 min. czytania
Progi podatkowe w Polsce a Nowy Ład – jak ominąć drugi próg podatkowy?
Porady
19.10.2021

Progi podatkowe w Polsce a Nowy Ład – jak ominąć drugi próg podatkowy?

...w Nowym Ładzie.  Przekonaj się, czy zmiana progów podatkowych w Polsce wpłynie na Twoje rozliczenie podatkowe i czy konieczne będzie skorzystanie z pomocy finansowej w postaci kredytu gotówkowego, by móc uregulować zobowiązanie względem Urzędu Skarbowego. W 2021 rząd zaczął prowadzać reformy gospodarcze, których konsekwencją jest zmiana progów podatkowych. Nowe...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Minimum socjalne — ile wynosi?
Porady
13.10.2021

Minimum socjalne – ile wynosi i czym różni się minimum socjalne od minimum egzystencji?

Minimum socjalne to jeden z wyznaczników, który pozwala oszacować, ile potrzebuje człowiek, aby zapewnić mu godne życie na skromnym poziomie. Chociaż aktualnie koszty życia idą w górę, minimum socjalne wydaje się stać w tym samym miejscu. Sprawdź, ile wynosi ono w 2021 roku.
Zobacz więcej
7 min. czytania
Akredytywa - co to akredytywa bankowa?
05.10.2021

Akredytywa - co to akredytywa bankowa?

Akredytywa to jeden ze sposobów na zabezpieczenie transakcji z kontrahentami. To nieodwołalne zobowiązanie banku do wypłaty określonej kwoty na rzecz dostawcy w ustalonym terminie i po spełnieniu określonych warunków. Sprawdź, jak dokładnie działa akredytywa i kiedy warto zdecydować się na ten typ zabezpieczenia!
Zobacz więcej
9 min. czytania