Kredyty gotówkowe 10 min. czytania

Kto może starać się o kredyt na studia medyczne w 2024 roku? Wniosek, warunki umorzenia kredytu na studia medyczne w Polsce

Zaktualizowano: 2024-01-30 15:46
Opublikowano: 2022-04-26 07:52
Średnia ocena: 4,15/6 Głosów: 26
Warunki kredytu na studia medyczne w {{year}} roku

Kredyt na studia medyczne to forma sfinansowania kosztów związanych ze studiowaniem. Udzielany jest na preferencyjnych warunkach, dostosowanych do potrzeb osoby studiującej. Kredyt na studia medyczne 2023/2024 udzielany będzie na zasadach zgodnych z regulacjami, które weszły w życie 1 kwietnia 2022 roku.

Wielu młodych ludzi po dostaniu się na upragniony kierunek medyczny zmuszonych jest opuścić rodzinne gniazdo i przeprowadzić się do innego miasta. Część z nich może liczyć na finansowe wsparcie rodziców w zakresie opłacania kosztów związanych ze studiowaniem, ale nie wszyscy.

Pozostali teoretycznie mogliby pójść do pracy i samemu na siebie zarobić, jednak studia medyczne są dość wymagające szczególnie na początku, przez co łączenie pracy z nauką nie zawsze wchodzi w grę. Wtedy rozwiązaniem jest kredyt studencki. Sprawdź, na jakich zasadach udzielany jest kredyt na studia medyczne i czy opłaca się go brać.

Kredyt na studia medyczne – najważniejsze informacje

Osoby, które chcą dostać się na kierunek medyczny, muszą spełnić wygórowane kryteria rekrutacji – przede wszystkim zmierzyć się z wysokimi progami punktowymi na uczelniach. Szansą mogą być też niestacjonarne, czyli płatne kierunki lekarskie, które są jednak obciążone wysokim kosztem. Na szczęście kwestie finansowe przestają być przeszkodą dla młodych ludzi marzących o studiowaniu kierunku lekarskiego. 

Obecnie student po rozpoczęciu nauki w szkole wyższej może oprócz kierowanego do wszystkich żaków kredytu studenckiego starać się także o skrojony na miarę kredyt studencki na studia medyczne.

Dnia 1 kwietnia 2022 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące kredytu na studia medyczne. Podstawą do sfinansowania tego rodzaju edukacji jest Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wraz z wprowadzeniem nowych przepisów zmianie uległy zasady, na jakich udzielany teraz jest kredyt na studia medyczne. Ustawa reguluje nowe terminy i sposób składania wniosków, zapisy umowy, formę wypłaty i spłaty oraz zasady umarzania kredytów. 

Kredyt na studia medyczne – od kiedy będzie można go wziąć? Wniosek o finansowanie obejmujące rok akademicki 2023/2024 można składać w terminie 21 dni od rozpoczęcia semestru studiów.

Pożyczki na studia udzielane są przez banki, które zawarły z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych. Warto również dodać, że po spełnieniu określonych warunków przez kredytobiorcę Ministerstwo Zdrowia może umorzyć kredyt na studia medyczne.

Nie przegap: Kredyt dla lekarzy – oprocentowanie i warunki. Czy jest dostępny na oświadczenie?

Na czym polega preferencyjny kredyt na studia medyczne?

Kredyt na studia medyczne ma preferencyjny charakter, co w praktyce znaczy tyle, że udzielany jest na dużo lepszych warunkach niż choćby zwykły kredyt gotówkowy. Ma niskie oprocentowanie, zatem całkowity koszt kredytu też jest stosunkowo niski. Dodatkowo kredytobiorca może ubiegać się o:

 • obniżenie wysokości miesięcznej raty kredytu,
 • wydłużenie lub skrócenie okresu spłaty,
 • wcześniejsze rozpoczęcie spłaty,
 • zawieszenie spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres nie dłuższy niż rok (w przypadku trudnej sytuacji życiowej).

Kredytem można pokryć częściowo albo całkowicie koszt kształcenia. Istnieje także możliwość częściowego, a nawet całkowitego umorzenia długu, jednak dopiero po spełnieniu określonych warunków, o czym więcej przeczytać można w dalszej części artykułu.

Kto może starać się o kredyt na studia medyczne w Polsce?

Zgodnie z rozporządzeniem o finansowanie ubiegać się mogą studenci odbywający studia na kierunku lekarskim, które prowadzone są w języku polskim na warunkach odpłatności w polskich uczelniach wyższych. Mowa tutaj o studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych oraz studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych w uczelniach niepublicznych. Jest to zatem kredyt na studia lekarskie niestacjonarne.

Kredyt na studia medyczne przyznawany jest studentom, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2021/2022 i je kontynuują, jak również osobom podejmującym studia począwszy od roku 2021/2022. Oznacza to, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi ostatni rocznik kierunku lekarskiego i każdy kolejny może starać się o sfinansowanie kosztów edukacji przy pomocy kredytu.

To może Cię zainteresować: Czy warto teraz brać kredyt gotówkowy? Czy rata kredytu gotówkowego może wzrosnąć w 2022 roku?

Jak i kiedy złożyć wniosek o kredyt na studia medyczne?

Chcąc dostać kredyt na studia medyczne, trzeba złożyć stosowny wniosek. Jest na to określony czas, który wynosi 21 dni od rozpoczęcia danego semestru studiów. Osoba ubiegająca się o finansowanie może złożyć wniosek w postaci papierowej na formularzu ustalonym przez bank lub w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Zatem studenci odbywający płatne studia na kierunku lekarskim prowadzone w języku polskim mogą ubiegać się o kredyt na studia medyczne w dwóch terminach w danym roku – na początku każdego semestru. Termin składania wniosków skorelowany jest z terminem określonym w ustawie, zgodnie z którym finansowanie wypłacane jest przez kredytodawcę na rachunek uczelni w ciągu maksymalnie 60 dni od dnia rozpoczęcia danego semestru studiów.

Warunki kredytu na studia medyczne

Maksymalna wysokość kredytu na studia medyczne jest ogłaszana co roku przez ministra właściwego do spraw zdrowia – podawana w specjalnym obwieszczeniu. Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim:

 • 2021/2022 – wynosi 18 tys. zł
 • 2022/2023 – wynosi 20 tys. zł
 • 2023/2024 – wynosi 22 tys. zł.

W przypadku osób rozpoczynających studia w tym roku akademickim maksymalna wysokość kredytu wynosi nawet 264 tys. zł, czyli 22 tys. zł x 12 semestrów nauki.

Kredyt na studia lekarskie w 2024 roku wypłacany jest w transzach przez bank na rachunek bankowy wskazany w umowie przez okres trwania studiów, jednak nie dłużej niż przez 6 lat. Środki z kredytu uruchamiane są maksymalnie w ciągu 60 dni od dnia rozpoczęcia danego semestru studiów.

Student musi oddać pożyczone środki dopiero po zakończeniu edukacji. Spłata finansowania przebiega zgodnie z harmonogramem spłaty, również na wskazany w zawartym między kredytodawcą a kredytobiorca dokumencie rachunek bankowy. Odsetki należne bankowi w czasie odbywania studiów pokrywać będzie Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych, utworzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Ile kosztuje kredyt na studia medyczne?

Jak wspomnieliśmy, osoby rozpoczynające kształcenie na płatnych kierunkach lekarskich mogą uzyskać nawet 264 tys. zł kredytu. Spłata takiej kwoty może stanowić olbrzymie wyzwanie, zwłaszcza dla osoby, która dopiero rozpoczyna karierę zawodową i nie posiada ugruntowanej pozycji oraz wysokich dochodów. Kredyty na studia medyczne są jednak udzielane na preferencyjnych warunkach, co oznacza, że przy spłacie zobowiązania można liczyć na różnego rodzaju ulgi – w tym umorzenie długu, o czym szerzej w dalszej części artykułu.

A co z odsetkami? Również w tym przypadku absolwenci mogą spodziewać się atrakcyjnych warunków. Chociaż oprocentowanie jest zmienne i równe sumie marży banku kredytującego (maksymalnie 2 p.p.) oraz 1,2 stopy redyskontowej weksli NBP, to kredytobiorca spłaca tylko połowę odsetek, a drugą finansuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Okazuje się więc, że koszt kredytu na studia lekarskie jest niższy niż w przypadku innych zobowiązań.

Jakie banki udzielają kredytu na studia medyczne?

Umowę z BGK podpisał Bank Pekao S.A. Kredyt na studia medyczne wykorzystać na czesne za płatne studia prowadzone w języku polskim na kierunku lekarskim. Czym się charakteryzuje oferta?

 • Kredyt do wysokości sumy opłat za wszystkie semestry studiów wskazane w zaświadczeniu wystawionym przez uczelnię – nie więcej niż kwota ustalona w obwieszczeniu ministra zdrowia.
 • Kredyt wypłacany w transzach na wskazany rachunek bankowy uczelni,
 • Okres kredytowania – obejmuje:
  • wypłatę transz kredytu w okresie studiów – maksymalnie 6 lat,
  • karencję, czyli okres od zakończenia studiów do rozpoczęcia spłaty – maksymalnie 12 lat,
  • spłatę kredytu – maksymalnie 12 lat po okresie karencji z możliwością skrócenia.
 • Oprocentowanie zmienne – według danych dostępnych na stronie internetowej banku Pekao S.A. oprocentowanie na dzień 8.08.2022 wynosi 10,16% w skali roku. Do czasu rozpoczęcia spłaty odsetki pokrywa BGK, a kredytobiorca spłaca odsetki w wysokości połowy oprocentowania dopiero wówczas, gdy rozpoczyna się okres spłaty kredytu.

Warunki umorzenia kredytu na studia medyczne

W określonych przypadkach możliwe jest umorzenie kredytu na studia medyczne. Dotyczy to osób, które:

 • odpracowały studia po ich ukończeniu przez okres nie krótszy niż 10 lat w ciągu 12 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, w ramach praktyki zawodowej lub w podmiocie leczniczym, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • uzyskały tytuł specjalisty w ww. okresie, w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego.

Po spełnieniu warunków kredytobiorca powinien złożyć wniosek o umorzenie kredytu na studia medyczne. Zobowiązany jest do wskazania w nim przyczyn ubiegania się o umorzenie długu, co usprawnia proces rozpatrywania wniosków.

Ponadto do wniosku o umorzenie kredytu na studia medyczne musi dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie wszystkich okoliczności stanowiących podstawę jego złożenia, razem z harmonogramem spłaty finansowania.

Sprawdź koniecznie: Gdzie wziąć kredyt o wartości 20 tys. złotych? Ile wynosi rata kredytu 20 tys. złotych?

Kredyt na studia medyczne w Polsce – podsumowanie

Progi na kierunek lekarski na studiach stacjonarnych każdego roku są bardzo wysokie, przez co nie każdemu udaje się na nie dostać. Część tych osób jednak dostaje możliwość studiowania na studiach niestacjonarnych, których koszt trzeba pokryć samemu. Niestety nie każdego na to stać. Wtedy z pomocą przychodzi proponowany przez państwo kredyt na studia medyczne.

W 2024 roku skorzystanie z tego świadczenia pozwala podjąć edukację na kierunku lekarskim lub ją kontynuować, jeśli problemy z regulowaniem płatności pojawiły się na pewnym etapie studiowania. 

Gwarancja uzyskania dofinansowania w kwocie 264 tys. zł z możliwością jego całkowitego umorzenia wydaje się bardzo atrakcyjna dla tych, którzy chcą zostać lekarzami, a bez finansowej pomocy z zewnątrz nie będą mieć takiej możliwości.

Osoby przymierzającego się do kredytu na studia medyczne, a nadal nieprzekonane do takiego rozwiązania, mogą poczytać opinie na jego temat na forum dla studentów. Poznanie zdania innych osób, które znalazły się w podobnej sytuacji i być może już skorzystały z pomocy państwa, powinno ułatwić podjęcie świadomej decyzji.

Źródła:

Kredyt na studia medyczne, www.gov.pl

Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych, www.bgk.pl

Komentarze

Powiązane artykuły

Pensja na już ING

Na czym polega oferta Pensja na już w ING Banku Śląskim?

...limit z „Pensją na już” w ING. Sprawdź: Gdzie starać się o kredyt gotówkowy bez zaświadczeń o zarobkach?  Zanim złożysz wniosek o limit...

...limit zadłużenia w koncie ING? Podobnie jak w przypadku popularnej chwilówki, która ma załatać tymczasową dziurę w Twoim domowym budżecie...

Zobacz więcej
6 min. czytania
Najczęściej przyznawane chwilówki {{year}}. Gdzie złożyć wniosek?
24.05.2024

Najczęściej przyznawane chwilówki 2024. Gdzie złożyć wniosek?

...bardziej interesuje Cię kredyt niż chwilówka, sprawdź ranking kredytów gotówkowych, dzięki któremu dobierzesz dla siebie najlepszą, możliwą...

...nie sprawdzają BIK, a więc gdzie czeka na Ciebie gwarantowana chwilówka. Poniżej zostały wyłonione 3 firmy, które oferują pożyczkę...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Jak dostać kredyt gotówkowy w Niemczech?

Jak dostać kredyt gotówkowy w Niemczech?

...kredytowej. W jakim banku w Niemczech najłatwiej dostać kredyt gotówkowy? W Sparkasse uzyskanie pożyczki może być wyjątkowo proste...

...i oceny zdolności kredytowej klienta. Jakie jest oprocentowanie kredytu gotówkowego w Niemczech? Oprocentowanie efektywne roczne (APR) dla kredytów...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

...udzielone: Sprawdź: Czy warto teraz brać kredyt hipoteczny lub kredyt gotówkowy? Kredyt dla mundurowych, obecny w okresowych lub stałych ofertach...

...zbudowanie wystarczająco wysokiego wkładu własnego na kredyt hipoteczny dla policjanta lub żołnierza. Kredyt hipoteczny w ING Banku...

Zobacz więcej
11 min. czytania
Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

...źródeł. Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? Już na samym początku procesu ubiegania się o kredyt, bank prosi...

...źródła dochodu? Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny? Dochód z umowy o pracę jest traktowany jako jeden z najbardziej...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Czy kredyt na 800+ jest dostępny w ofercie banków?

Czy kredyt na 800+ jest dostępny w ofercie banków? Który bank da kredyt na 800+

...500+ nie różni się znacząco od ubiegania się o standardowy kredyt gotówkowy. Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku kredytowego, należy...

...dwukrotnej średniej krajowej (około 10 tys. zł) mogła liczyć na kredyt hipoteczny w wysokości 655 tys. zł. Po wprowadzeniu programu 800 plus ich...

Zobacz więcej
9 min. czytania