Kredyty gotówkowe 10 min. czytania

Kto może starać się o kredyt na studia medyczne w 2023 roku? Wniosek, warunki umorzenia kredytu na studia medyczne w Polsce

Zaktualizowano: 2023-09-13 10:34
Opublikowano: 2022-04-26 07:52
Średnia ocena: 4,28/6 Głosów: 25
Warunki kredytu na studia medyczne w 2023 roku

Kredyt na studia medyczne to forma sfinansowania kosztów związanych ze studiowaniem. Udzielany jest na preferencyjnych warunkach, dostosowanych do potrzeb osoby studiującej. Kredyt na studia medyczne 2023/2024 udzielany będzie na zasadach zgodnych z regulacjami, które weszły w życie 1 kwietnia 2022 roku.

Wielu młodych ludzi po dostaniu się na upragniony kierunek medyczny zmuszonych jest opuścić rodzinne gniazdo i przeprowadzić się do innego miasta. Część z nich może liczyć na finansowe wsparcie rodziców w zakresie opłacania kosztów związanych ze studiowaniem, ale nie wszyscy. Pozostali teoretycznie mogliby pójść do pracy i samemu na siebie zarobić, jednak studia medyczne są dość wymagające szczególnie na początku, przez co łączenie pracy z nauką nie zawsze wchodzi w grę. Wtedy rozwiązaniem jest kredyt studencki. Sprawdź, na jakich zasadach udzielany jest kredyt na studia medyczne i czy opłaca się go brać.

Kredyt na studia medyczne – najważniejsze informacje

Osoby, które chcą dostać się na kierunek medyczny, muszą spełnić wygórowane kryteria rekrutacji – przede wszystkim zmierzyć się z wysokimi progami punktowymi na uczelniach. Szansą mogą być też niestacjonarne, czyli płatne kierunki lekarskie, które są jednak obciążone wysokim kosztem. Na szczęście kwestie finansowe przestają być przeszkodą dla młodych ludzi marzących o studiowaniu kierunku lekarskiego. 

Obecnie student po rozpoczęciu nauki w szkole wyższej może oprócz kierowanego do wszystkich żaków kredytu studenckiego starać się także o skrojony na miarę kredyt studencki na studia medyczne.

Dnia 1 kwietnia 2022 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące kredytu na studia medyczne. Podstawą do sfinansowania tego rodzaju edukacji jest Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wraz z wprowadzeniem nowych przepisów zmianie uległy zasady, na jakich udzielany teraz jest kredyt na studia medyczne. Ustawa reguluje nowe terminy i sposób składania wniosków, zapisy umowy, formę wypłaty i spłaty oraz zasady umarzania kredytów. 

Kredyt na studia medyczne – od kiedy będzie można go wziąć? Wniosek o finansowanie obejmujące rok akademicki 2023/2024 można składać w terminie 21 dni od rozpoczęcia semestru studiów.

Pożyczki na studia udzielane są przez banki, które zawarły z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych. Warto również dodać, że po spełnieniu określonych warunków przez kredytobiorcę Ministerstwo Zdrowia może umorzyć kredyt na studia medyczne.

Nie przegap: Kredyt dla lekarzy – oprocentowanie i warunki. Czy jest dostępny na oświadczenie?

Na czym polega preferencyjny kredyt na studia medyczne?

Kredyt na studia medyczne ma preferencyjny charakter, co w praktyce znaczy tyle, że udzielany jest na dużo lepszych warunkach niż choćby zwykły kredyt gotówkowy. Ma niskie oprocentowanie, zatem całkowity koszt kredytu też jest stosunkowo niski. Dodatkowo kredytobiorca może ubiegać się o:

 • obniżenie wysokości miesięcznej raty kredytu,
 • wydłużenie lub skrócenie okresu spłaty,
 • wcześniejsze rozpoczęcie spłaty,
 • zawieszenie spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres nie dłuższy niż rok (w przypadku trudnej sytuacji życiowej).

Kredytem można pokryć częściowo albo całkowicie koszt kształcenia. Istnieje także możliwość częściowego, a nawet całkowitego umorzenia długu, jednak dopiero po spełnieniu określonych warunków, o czym więcej przeczytać można w dalszej części artykułu.

Kto może starać się o kredyt na studia medyczne w Polsce?

Zgodnie z rozporządzeniem o finansowanie ubiegać się mogą studenci odbywający studia na kierunku lekarskim, które prowadzone są w języku polskim na warunkach odpłatności w polskich uczelniach wyższych. Mowa tutaj o studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych oraz studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych w uczelniach niepublicznych. Jest to zatem kredyt na studia lekarskie niestacjonarne.

Kredyt na studia medyczne przyznawany jest studentom, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2021/2022 i je kontynuują, jak również osobom podejmującym studia począwszy od roku 2021/2022. Oznacza to, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi ostatni rocznik kierunku lekarskiego i każdy kolejny może starać się o sfinansowanie kosztów edukacji przy pomocy kredytu.

To może Cię zainteresować: Czy warto teraz brać kredyt gotówkowy? Czy rata kredytu gotówkowego może wzrosnąć w 2022 roku?

Jak i kiedy złożyć wniosek o kredyt na studia medyczne?

Chcąc dostać kredyt na studia medyczne, trzeba złożyć stosowny wniosek. Jest na to określony czas, który wynosi 21 dni od rozpoczęcia danego semestru studiów. Osoba ubiegająca się o finansowanie może złożyć wniosek w postaci papierowej na formularzu ustalonym przez bank lub w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Zatem studenci odbywający płatne studia na kierunku lekarskim prowadzone w języku polskim mogą ubiegać się o kredyt na studia medyczne w dwóch terminach w danym roku – na początku każdego semestru. Termin składania wniosków skorelowany jest z terminem określonym w ustawie, zgodnie z którym finansowanie wypłacane jest przez kredytodawcę na rachunek uczelni w ciągu maksymalnie 60 dni od dnia rozpoczęcia danego semestru studiów.

Warunki kredytu na studia medyczne

Maksymalna wysokość kredytu na studia medyczne jest ogłaszana co roku przez ministra właściwego do spraw zdrowia – podawana w specjalnym obwieszczeniu. Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim:

 • 2021/2022 – wynosi 18 tys. zł
 • 2022/2023 – wynosi 20 tys. zł
 • 2023/2024 – wynosi 22 tys. zł.

W przypadku osób rozpoczynających studia w tym roku akademickim maksymalna wysokość kredytu wynosi nawet 264 tys. zł, czyli 22 tys. zł x 12 semestrów nauki.

Kredyt na studia lekarskie w 2023 roku wypłacany jest w transzach przez bank na rachunek bankowy wskazany w umowie przez okres trwania studiów, jednak nie dłużej niż przez 6 lat. Środki z kredytu uruchamiane są maksymalnie w ciągu 60 dni od dnia rozpoczęcia danego semestru studiów.

Student musi oddać pożyczone środki dopiero po zakończeniu edukacji. Spłata finansowania przebiega zgodnie z harmonogramem spłaty, również na wskazany w zawartym między kredytodawcą a kredytobiorca dokumencie rachunek bankowy. Odsetki należne bankowi w czasie odbywania studiów pokrywać będzie Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych, utworzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Ile kosztuje kredyt na studia medyczne?

Jak wspomnieliśmy, osoby rozpoczynające kształcenie na płatnych kierunkach lekarskich mogą uzyskać nawet 264 tys. zł kredytu. Spłata takiej kwoty może stanowić olbrzymie wyzwanie, zwłaszcza dla osoby, która dopiero rozpoczyna karierę zawodową i nie posiada ugruntowanej pozycji oraz wysokich dochodów. Kredyty na studia medyczne są jednak udzielane na preferencyjnych warunkach, co oznacza, że przy spłacie zobowiązania można liczyć na różnego rodzaju ulgi – w tym umorzenie długu, o czym szerzej w dalszej części artykułu.

A co z odsetkami? Również w tym przypadku absolwenci mogą spodziewać się atrakcyjnych warunków. Chociaż oprocentowanie jest zmienne i równe sumie marży banku kredytującego (maksymalnie 2 p.p.) oraz 1,2 stopy redyskontowej weksli NBP, to kredytobiorca spłaca tylko połowę odsetek, a drugą finansuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Okazuje się więc, że koszt kredytu na studia lekarskie jest niższy niż w przypadku innych zobowiązań.

Jakie banki udzielają kredytu na studia medyczne?

Umowę z BGK podpisał Bank Pekao S.A. Kredyt na studia medyczne wykorzystać na czesne za płatne studia prowadzone w języku polskim na kierunku lekarskim. Czym się charakteryzuje oferta?

 • Kredyt do wysokości sumy opłat za wszystkie semestry studiów wskazane w zaświadczeniu wystawionym przez uczelnię – nie więcej niż kwota ustalona w obwieszczeniu ministra zdrowia.
 • Kredyt wypłacany w transzach na wskazany rachunek bankowy uczelni,
 • Okres kredytowania – obejmuje:
  • wypłatę transz kredytu w okresie studiów – maksymalnie 6 lat,
  • karencję, czyli okres od zakończenia studiów do rozpoczęcia spłaty – maksymalnie 12 lat,
  • spłatę kredytu – maksymalnie 12 lat po okresie karencji z możliwością skrócenia.
 • Oprocentowanie zmienne – według danych dostępnych na stronie internetowej banku Pekao S.A. oprocentowanie na dzień 8.08.2022 wynosi 10,16% w skali roku. Do czasu rozpoczęcia spłaty odsetki pokrywa BGK, a kredytobiorca spłaca odsetki w wysokości połowy oprocentowania dopiero wówczas, gdy rozpoczyna się okres spłaty kredytu.

Warunki umorzenia kredytu na studia medyczne

W określonych przypadkach możliwe jest umorzenie kredytu na studia medyczne. Dotyczy to osób, które:

 • odpracowały studia po ich ukończeniu przez okres nie krótszy niż 10 lat w ciągu 12 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, w ramach praktyki zawodowej lub w podmiocie leczniczym, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • uzyskały tytuł specjalisty w ww. okresie, w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego.

Po spełnieniu warunków kredytobiorca powinien złożyć wniosek o umorzenie kredytu na studia medyczne. Zobowiązany jest do wskazania w nim przyczyn ubiegania się o umorzenie długu, co usprawnia proces rozpatrywania wniosków.

Ponadto do wniosku o umorzenie kredytu na studia medyczne musi dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie wszystkich okoliczności stanowiących podstawę jego złożenia, razem z harmonogramem spłaty finansowania.

Sprawdź koniecznie: Gdzie wziąć kredyt o wartości 20 tys. złotych? Ile wynosi rata kredytu 20 tys. złotych?

Kredyt na studia medyczne w Polsce – podsumowanie

Progi na kierunek lekarski na studiach stacjonarnych każdego roku są bardzo wysokie, przez co nie każdemu udaje się na nie dostać. Część tych osób jednak dostaje możliwość studiowania na studiach niestacjonarnych, których koszt trzeba pokryć samemu. Niestety nie każdego na to stać. Wtedy z pomocą przychodzi proponowany przez państwo kredyt na studia medyczne.

W 2023 roku skorzystanie z tego świadczenia pozwala podjąć edukację na kierunku lekarskim lub ją kontynuować, jeśli problemy z regulowaniem płatności pojawiły się na pewnym etapie studiowania. 

Gwarancja uzyskania dofinansowania w kwocie 264 tys. zł z możliwością jego całkowitego umorzenia wydaje się bardzo atrakcyjna dla tych, którzy chcą zostać lekarzami, a bez finansowej pomocy z zewnątrz nie będą mieć takiej możliwości.

Osoby przymierzającego się do kredytu na studia medyczne, a nadal nieprzekonane do takiego rozwiązania, mogą poczytać opinie na jego temat na forum dla studentów. Poznanie zdania innych osób, które znalazły się w podobnej sytuacji i być może już skorzystały z pomocy państwa, powinno ułatwić podjęcie świadomej decyzji.

Źródła:

Kredyt na studia medyczne, www.gov.pl

Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych, www.bgk.pl

Komentarze

Powiązane artykuły

Kredyt 90 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta

Kredyt 90 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta

...udzielony kredyt 90 tys. zł. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy w tej kwocie? Kredyty hipoteczne mają ściśle określony cel – z...

...gospodarczą i zamierzasz ubiegać się w wybranym banku o uzyskanie kredytu gotówkowego na kwotę 90 tys. zł, powinieneś przygotować dokumenty...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Kredyt 40 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków

Kredyt 40 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków

...czy prace remontowe w domu. Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt gotówkowy? Dowiesz się z dalszej części tekstu. Skąd wziąć 40 tysięcy?...

...z dalszej części tekstu. Skąd wziąć 40 tysięcy? Zaciągnięcie kredytu gotówkowego o wartości 40 tysięcy złotych jest możliwe w wielu bankach w...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Co to jest WIBOR(R)? Aktualne stawki WIBOR(R) 1M, 3M, 6M

Co to jest WIBOR(R)? Aktualne stawki WIBOR(R) 1M, 3M, 6M

...będzie dla kredytobiorcy korzystniejszy? Czy lepiej wybrać kredyt hipoteczny z WIBOR(R) 3M czy 6M? WIBOR(R) 3M zmienia się co trzy miesiące, a...

...wyższa jest stopa WIBOR(R). Kredytobiorcy, którzy spłacają kredyty hipoteczne oprocentowane według stawki WIBOR(R), mogą mieć pewność, że...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Czym są stopy procentowe NBP?

Czym są stopy procentowe NBP? Jak stopy procentowe wpływają na koszt kredytu?

...banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony...

...radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony może to doprowadzić do...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Ile kosztuje chwilówka dla obywatela Ukrainy?
30.08.2023

Czy w Polsce dostępne są chwilówki dla Ukraińców bez karty pobytu?

...przez niego karty stałego pobytu. Gdy jeszcze takowej nie ma, chwilówka może zostać udzielona na podstawie karty czasowego pobytu. Karta...

...pozabankowego. Popularny jest również kredyt gotówkowy. Czy pożyczka online dla Ukraińców w 2023 jest możliwa? Jakie warunki trzeba...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Kredyt ratalny

Kredyt ratalny - co warto wiedzieć o kredycie ratalnym i kto może z niego skorzystać?

...za pomocą kredytu ratalnego. Niezależnie od tego, czy zaciągamy kredyt gotówkowy, czy chcemy skorzystać z oferty ratalnej, musimy spełnić szereg...

...lub pojazdów. Raty mogą być alternatywą dla tradycyjnych kredytów gotówkowych zaciąganych na dowolny cel. Oferuje je wiele sklepów, np. z...

Zobacz więcej
9 min. czytania