Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2024 roku?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2024 roku będzie aktualizowana aż dwa razy – zależy bowiem od wysokości pensji minimalnej, której wartość wzrosła w styczniu, a ponownie ulegnie podwyższeniu w lipcu 2024 roku. Ile obecnie wynosi kwota, która nie podlega ściągnięciu w ramach postępowania egzekucyjnego?
Ekspert
Olga Domagała
Analityk finansowy
Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2023 roku?

Według danych przedstawionych przez Krajowy Rejestr Długów na koniec 2022 roku zadłużenie Polaków wynosiło aż 44,4 mld zł i przypadało na ponad 2,3 mln osób. Co gorsza, przeciętne zadłużenie Polaka przewyższało jego miesięczne wynagrodzenie.

Instytucje finansowe alarmują, że problemy ze spłatą długów będą narastać, co może przyczynić się do zwiększenia liczby postępowań egzekucyjnych skutkujących zajęciem komorniczym.

Jak wiemy, komornik sądowy musi działać w granicach prawa, które obliguje go do pozostawienia dłużnikowi określonych środków. Tzw. kwota wolna od zajęcia jest w tym roku podnoszona aż dwukrotnie – pierwszy raz w styczniu, a następnie w lipcu. Wiąże się to z podwyżką płacy minimalnej. Ile wynosi kwota wolna od zajęcia w 2024 roku?

Czym jest kwota wolna od potrąceń komorniczych 2024?

Postępowanie egzekucyjne ma na celu zaspokojenie roszczeń wierzyciela, np. odzyskanie zaległych środków, które wynikają z wystawionych faktur, zaciągniętego kredytu gotówkowego czy niespłaconych rachunków. Okazuje się jednak, że komornik nie może ściągnąć wszystkich środków, jakie dłużnik ma na koncie – prawo reguluje, ile powinien pozostawić.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2024 na rachunku bankowym oznacza sumę, której komornik nie może poddać egzekucji. Urzędnik dokonujący czynności musi działać w granicach prawa, a kwota wolna od egzekucji ma pozwolić dłużnikowi na zaspokajanie podstawowych potrzeb. Zgodnie z przepisami, komornik może potrącać sumy z wynagrodzenia co miesiąc, kiedy odnawia się kwota wolna od zajęcia.

Sprawdź także: Kiedy dochodzi do przedawnienia kredytu lub pożyczki?

Kiedy obowiązuje kwota wolna od zajęcia komorniczego?

Kwestie dotyczące kwoty wolnej od potrąceń komorniczych reguluje art. 811 Kodeksu pracy. Zgodnie z przepisami kwota wolna od komornika 2024 w przypadku wynagrodzenia za pracę wynosi ona wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy.

Sumę tę ustala się po odjęciu należnych składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczki na podatek dochodowy oraz innych wpłat. Ile może zabrać komornik z wypłaty? Na rachunku bankowym dłużnika musi pozostać 75% wartości pensji minimalnej.

Z pensji osób otrzymujących tzw. najniższą krajową, komornik nie może zająć ani złotówki. Wobec dłużników alimentacyjnych stosowane są bardziej restrykcyjne przepisy – komornik musi pozostawić im do dyspozycji kwotę równą 4/10 minimalnego wynagrodzenia. A co z dłużnikami otrzymującymi więcej niż pensję minimalną? Komornik i tak musi pozostawić im kwotę równą wysokości minimalnego wynagrodzenia, a dopiero od nadwyżki prowadzona jest egzekucja.

Skonsoliduj swoje zobowiązania i uniknij problemów ze spłatą kredytów
Kwota kredytu
Okres spłaty

Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2024 roku

W związku z podwyżką płacy minimalnej od stycznia kwota wolna od zajęć komorniczych 2024 wynosi 3490 zł brutto, co daje 2700 zł „na rękę”. Przy okazji warto zaznaczyć, że kwotę 3490 zł brutto komornik musi zostawić osobom poniżej 26. roku życia, bowiem one otrzymują wynagrodzenie bez potrącania podatku.

Aktualna suma wolna od egzekucji to spora zmiana w porównaniu do zeszłego roku, bowiem kwota wolna od zajęcia komorniczego 2022 wynosiła 3010 zł brutto. W lipcu 2023 przewiduje się kolejną podwyżkę minimalnej pensji – do wysokości 3600 zł brutto, czyli 2780 zł netto.

Ile komornik musi zostawić na koncie w 2024? Ze względu na dwukrotną podwyżkę najniższego wynagrodzenia, w tym roku kwota wolna wygląda następująco:

 • od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 – 2709 zł netto,
 • od 1 lipca do końca 2024 – 2784 zł.

To może Cię zainteresować: Kiedy żyrant nie musi spłacać długu?

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego 2024?

Ile pieniędzy może zająć komornik z wynagrodzenia w 2024 roku? Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mogą mieć potrącone z wynagrodzenia tylko następujące należności:

 • sumy egzekwowane na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 • sumy egzekwowane na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
 • kary pieniężne.

W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych potrącenia mogą być dokonywane do wysokości 60% wynagrodzenia. Kwota wolna od zajęcia przy alimentach wynosi więc 40%.

Z kolei potrącenia innych należności (niealimentacyjnych) mogą być dokonywane do wysokości 50% wynagrodzenia. W tabeli przedstawiliśmy kwoty wolne od zajęcia komorniczego 2024 (pensja netto/brutto) w przypadku umowy o pracę na pełen etat.

Pensja brutto

Pensja netto

Jaka kwota na koncie jest wolna od zajęcia komorniczego?

Ile zajmie komornik?

3490 zł

2709 zł

2709 zł

0 zł

3500 zł

2715 zł

2710 zł

5 zł

4000 zł

3050 zł

2710 zł

340 zł

5000 zł

3740 zł

2710 zł

1030 zł

6000 zł

4420 zł

2710 zł

1710 zł

7000 zł

5100 zł

2710 zł

2390 zł

8000 zł

5780 zł

2710 zł

3070 zł

Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2024 (od stycznia) – tabela (dłużnicy niealimentacyjni)

Jak wskazaliśmy wyżej, w przypadku egzekucji z powodu alimentów, komornik może zająć 60% wynagrodzenia dłużnika, a kwotą, jaką musi pozostawić, wynosi 2094 zł brutto (dla pensji minimalnej).

Kwota wolna od zajęcia a praca w niepełnym wymiarze godzin

Osoby zatrudnione na umowę o pracę w niepełnym wymiarze godzin również są chronione przed egzekucją, jednak kwota wynagrodzenia wolna od zajęcia zmniejsza się proporcjonalnie w stosunku do wymiaru ich pracy. Przykładowo:

 • od stycznia do 30 czerwca 2024 kwota wolna od zajęcia komorniczego 2024 u osoby zatrudnionej na 1/2 etatu, wynosi 50% pensji minimalnej. W przypadku dłużników niealimentacyjnych jest to 1745 zł brutto (1370,24 zł netto).
 • osoby zatrudnione na ¼ etatu mają prawo do 872,50 zł brutto (992,95 zł netto).
 • kwota wolna od zajęcia komorniczego dla 3/4 etatu wynosi 2617,50 zł brutto (2055,75 zł netto).

Od 1 lipca do 31 grudnia 2024 kwoty te wynoszą:

 • ½ etatu – 1800 zł brutto (1413,42 zł netto),
 • 1/3 etatu – 900 zł brutto (713,37 zł netto),
 • ¾ etatu – 2700 zł brutto (2120,15 zł netto).

Warto wiedzieć: Czym jest zasiłek rodzinny i komu przysługuje? Jak wypełnić wniosek o zasiłek rodzinny?

Kwota wolna od zajęcia a umowa o dzieło i umowa zlecenie

Jeszcze do niedawna osoby otrzymujące wynagrodzenie za umowę zlecenie nie były chronione przed egzekucją – komornik mógł zająć całą ich pensję. Kilka lat temu weszły jednak w życie korzystne przepisy, na mocy których kwota wolna od potrąceń może być stosowana również w przypadku umów zlecenie.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego przepisy dotyczące kwot wolnych od zajęcia stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika.

Niestety to na dłużniku ciąży obowiązek poinformowania komornika o tym, że jego umowa zlecenie spełnia warunki wskazane w kodeksie – najlepiej przedstawić umowę oraz wyciągi z konta potwierdzające to, że wynagrodzenia są przelewane regularnie.

Osoby pracujące na podstawie umowy o dzieło nie mogą skorzystać z kwoty wolnej od zajęcia – komornik ma prawo prowadzić egzekucję z całości wynagrodzenia.

Przeczytaj koniecznie: Gdzie założyć konto bez komornika? Jakiego konta bankowego nie zajmie komornik?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego a emerytura lub renta

Jaka kwota emerytury jest wolna od zajęcia komorniczego? Według ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to ile komornik może zabrać z renty socjalnej 2024, zależy od rodzaju długu. W przypadku:

 • długów alimentacyjnych – zajęcie obejmuje maksymalnie 60% świadczenia,
 • długów powstałych w związku z odpłatnością za pobyt m.in. w domach opieki społecznej czy zakładach opiekuńczo-leczniczych – zajęcie obejmuje do 50% świadczenia,
 • innych długów (np. wynikających z niespłaconych pożyczek) – zajęcie obejmuje do 25% świadczenia.

Przykład:

Pani Janina zaciągnęła chwilówkę w firmie pozabankowej. Z powodu trudnej sytuacji materialnej nie była w stanie jej spłacić, a wierzyciel wniósł sprawę do sądu. Obecnie komornik prowadzi egzekucję z emerytury pani Janiny, która co miesiąc otrzymuje 1588,44 zł (emerytura minimalna). Kwota wolna od zajęcia wynosi w tym przypadku 75% emerytury, co oznacza, że komornik musi pozostawić do dyspozycji pani Janiny 1191,33 zł.

Co nie podlega zajęciu komorniczemu?

Czego nie może zająć komornik? W 2024 roku egzekucji nie podlegają m.in.:

 • świadczenia alimentacyjne,
 • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów,
 • świadczenia wychowawcze (500 plus),
 • świadczenia rodzinne (renta rodzinna),
 • dodatki rodzinne i pielęgnacyjne,
 • dodatki porodowe,
 • dodatki dla sierot zupełnych,
 • zasiłki dla opiekunów,
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • świadczenia integracyjne,
 • świadczenie dobry start,
 • jednorazowe świadczenie o wparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 • rodzinny kapitał opiekuńczy,
 • dodatek osłonowy,
 • dodatek węglowy.

W przypadku świadczeń macierzyńskich obowiązuje kwota wolna od zajęcia. Zasiłek macierzyński można zająć w wysokości 25% (egzekucja długów innych niż alimentacyjne) lub 60% (długi alimentacyjne). Świadczenia socjalne, takie jak 500 plus nie podlega zajęciu, nie możemy zatem mówić o kwocie wolnej od zajęcia. Z kolei zasiłek dla bezrobotnych też nie może być zajęty przez komornika – oczywiście mowa o długach niealimentacyjnych.

Oprócz tego komornik nie może zająć niektórych przedmiotów codziennego użytku, np. bielizny, codziennych ubrań, pościeli, lodówki, zapasów żywności i opału na miesiąc, sprzętów rehabilitacyjnych, a w przypadku rolników – jednej krowy, dwóch kóz lub trzech owiec.

Co zrobić, jeśli komornik przekroczy kwotę wolną od zajęcia?

Przekroczona kwota wolna od zajęcia? Jeśli z pensji zostanie potrącona wyższa kwota, niż pozwalają na to przepisy, możesz wnieść skargę na czynności komornika. Rozpatruje ją sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika. Skargę można ją złożyć w ciągu tygodnia od dokonania czynności, czyli zajęcia wynagrodzenia.

Nie przegap: Czy kredyt po spłaceniu komornika jest możliwy?


Dodatkowe źródła:

Ile może zabrać komornik w 2023 roku? Od stycznia wyższa kwota jest chroniona przed zajęciem, www.biznes.interia.pl

Jaka jest kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym w 2023 r.?, www.lex.pl

Kwota wolna od zajęcia komorniczego, www.zadluzenia.com

Ekspert
Olga Domagała
Analityk finansowy
Oceń artykuł to dla nas ważne:
Twoja opinia pozwala nam pisać jeszcze lepsze treści.
Podobne artykuły