10 min. czytania

Kiedy kredyt się przedawnia?

Zaktualizowano: 2021-01-15 13:37
Opublikowano: 2020-01-11 08:00
Średnia ocena: 5,74/6 Głosów: 31
Kiedy kredyt się przedawnia?

Przedawnienie kredytu można więc określić jako utratę uprawnienia do żądania od kredytobiorcy spłaty kredytu z uwagi na upływ czasu. W terminologii prawniczej przedawnieniu ulega roszczenie. W potocznym języku mówi się o przedawnieniu kredytu.

Każdy kredytobiorca zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy zobowiązany jest do spłaty zobowiązania wraz z dodatkowymi kosztami, jakie umowa przewiduje. Dług wobec instytucji finansowej, w której konsument zaciągnął kredyt powinien zostać uregulowany w terminie, jaki określa umowa bądź dołączony do niej harmonogram spłaty kredytu. Niedotrzymanie ostatecznego terminu zwrotu środków finansowych pociąga określone konsekwencje, w tym doliczania odsetek ustawowych. Kredytobiorca w niektórych przypadkach może jednak uniknąć spłaty. Podpowiadamy, kiedy kredyt się przedawnia i zdradzamy, w jaki sposób liczyć termin przedawnienia. 

Czy kredyt ulega przedawnieniu? Co to jest przedawnienie kredytu?

Mimo pozytywnej oceny sytuacji finansowej konsumenta i decyzji o udzieleniu mu kredytu, jego zdolność do uregulowania zobowiązania wobec instytucji finansowej może ulec zachwianiu. Utrata płynności finansowej kredytobiorcy, zwłaszcza jeśli do kredytu nie zostało wykupione ubezpieczenie, może skutkować problemami z terminowym opłaceniem rat. Ze względu na niespłacane przez konsumenta zobowiązanie instytucja finansowa zyskuje uprawnienie do żądania od niego świadczenia, a w tym przypadku spłaty zaciągniętego przez niego kredytu. To uprawnienie w języku prawniczym określane jest mianem roszczenia. O roszczeniach majątkowych traktują przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią art. 117 mogą ulec one przedawnieniu. Przedawnienie kredytu można więc określić jako utratę uprawnienia do żądania od kredytobiorcy spłaty kredytu z uwagi na upływ czasu. W terminologii prawniczej przedawnieniu ulega roszczenie. W potocznym języku mówi się o przedawnieniu kredytu. Z punktu widzenia konsumenta przedawnienie kredytu oznacza możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia wierzyciela, która zostaje przewidziana po upływie określonego przepisami terminu. 

Terminy w obliczeniu przedawnienia kredytu

Terminy przedawnienia określone są postanowieniami Kodeksu cywilnego w art. 118. Jako że kredytu udziela instytucja finansowa, a zatem przedsiębiorca, a nie osoba fizyczna, to należy przyjąć, że jego przedawnienie następuje wraz z upływem 3 lat od dnia wymagalności. Gdyby pożyczkodawcą była osoba fizyczna, wówczas przedawnienie roszczenia dotyczącego spłaty pożyczki wynosiłoby 6 lat. Kredytobiorców, którzy znaleźli się w sytuacji mogącej wskazywać na przedawnienie kredytu, zastanawiają się zwykle, jak liczyć czas. Żeby ustalić, kiedy kredyt się przedawnia, należy w pierwszej kolejności ustalić termin, od jakiego zaczyna biec przedawnienie owego roszczenia. Wedle postanowień art. 120 Kodeksu cywilnego okazuje się, że początkowy termin przedawnienia przypada na dzień, w którym poszczególna rata kredytu stała się wymagalna. Zgodnie z prawem zatem przedawnienie należy wyliczać oddzielnie dla pojedynczej raty kredytu. 

Przedawnienie po wypowiedzeniu umowy kredytu

W praktyce banki wypowiadają umowę kredytobiorcom, którzy nie regulują długu zgodnie z umową i harmonogramem. Wówczas cała kwota kredytu staje się wymagalna, a terminy ustalone w harmonogramie przestają obowiązywać. Określenie, kiedy w tym przypadku roszczenie instytucji bankowej ulega przedawnieniu, staje się trudniejsze. Raty wymagalne przed momentem wypowiedzenia umowy ulegną przedawnieniu każda oddzielnie po upływie 3 lat od momentu wymagalności. Natomiast pozostałe raty, które przewidziano do spłaty zanim doszło do wypowiedzenia umowy, ulegną przedawnieniu w terminie 3 lat od terminu określonego na spłatę długu po wypowiedzeniu umowy. Tutaj mowa o jednym, wspólnym terminie.

Koniec biegu przedawnienia

Po zmianach przepisów, jakie zostały dokonane w 2018 roku, końcowy termin przedawnienia wypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, a zatem na 31 grudnia. Ustawodawca przyjął zasadę podobną jak ta obowiązująca przy przedawnianiu podatków. Przesunięcie końcowego terminu przedawnienia na koniec roku sprawiło, że w niektórych przypadkach kredyt przestawni się niemal po 4 latach. Ta zasada jest istotna, gdyż nawet gdy ustawowy termin przedawnienia, którzy w przypadku kredytu bankowego wynosi 3 lata, upłynie w styczniu, to bieg przedawnienia kończy się dopiero z upływem danego roku kalendarzowego. Należy mieć na uwadze, że terminy te dotyczą długu, który nie został stwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu czy też nakazem zapłaty. Taki dług zyska charakter przedawnionego dopiero po upływie 10 lat, a nie po 3 latach.

Przerwanie biegu przedawnienia. Co wydłuży okres przedawnienia?

Mimo jasnych wytycznych dotyczących obliczania kiedy kredyt się przedawnia, wielu kredytobiorców błędnie przyjmuje początkowy termin, licząc przedawnienie od daty wskazanej na umowie jako ostateczny termin zwrotu pieniędzy. Faktycznie sprawa z obliczeniami przedawnienia kredytu komplikuje się dopiero w momencie, gdy bieg terminu przedawnienia zostanie przerwany. Zanim dojdzie do przedawnienia kredytu bank może:

  • skierować sprawę do sądu na drodze pozwu o spłatę kredytu,

  • skierować sprawę do sądu poprzez wystąpienie z wnioskiem o nadanie egzekucyjnej klauzuli wykonalności,

  • skierować sprawę do komornika, aby ten wszczął postępowanie egzekucyjne. 

Kredytodawca może także podjąć inne działania, np. zlecić mediacje z zalegającym ze spłatą kredytobiorcą. Co istotne z punktu widzenia dłużnika, bieg przedawnienia przerywa się uznaniem roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. Zatem jeśli kredytobiorca odpowie na roszczenie instytucji finansowej i dokona z nią porozumienia, wtedy termin przedawnienia zacznie biec od początku. Wszelkie czynności podejmowane przed sądem lub innym organem zajmującym się rozpoznaniem lub egzekwowaniem roszczenia powodują z automatu przerwanie biegu przedawnienia, gdyż tak stanowi art. 123 Kodeksu cywilnego. Taka czynność jaką jest wysyłka wezwania do zapłaty przez bank do rąk kredytobiorcy nie przerywa biegu przedawnienia. Wystąpienie dłużnika do instytucji finansowej o odroczenie terminu zapłaty zobowiązania to przyznanie się, że zalega on z zapłatą i przerwanie przedawnienia. Podobny skutek będzie miało dokonanie jakiejkolwiek wpłaty na rzecz wierzyciela przez kredytobiorcę. Banki na ogół podejmują próby przekonania dłużnika, aby ten go uznał. Bardzo często też bank jako wierzyciel wszczyna egzekucję komorniczą przeciwko dłużnikowi, aby w ten sposób nie dopuścić do przedawnienia się kredytu. Skierowanie sprawy do windykacji, a potem na drogę sądową kończy się koniecznością zapłaty zobowiązania przed kredytobiorcę, gdyż czynności te wydłużają znacząco pierwotnie przewidziany okres przedawnienia. Nawet gdyby strony umowy kredytowej umówiły się inaczej, to nie będzie to istotne z punktu widzenia prawa, ponieważ termin przedawnienia nie może zostać skrócony czy wydłużony. Trzeba mieć świadomość, że bieg przedawnienia może zostać przerwany wiele razy. 

Przedawnienie kredytu hipotecznego

Kredyt bankowy zabezpieczony nieruchomością to szczególny rodzaj kredytu. Charakteryzuje się nieco innymi zasadami, także w kwestii przedawnienia. Taki rodzaj kredytu wiąże się z mniejszym ryzykiem dla banku. Ostatecznie gdy kredytobiorca nie spłaca go w terminach określonych harmonogramem, dochodzi do licytacji nieruchomości, a w ten sposób bank odzyskuje część długu. Przedawnieniu przy kredytach hipotecznych podlegają jedynie odsetki. Kredyt hipoteczny nie ulega w pełni przedawnieniu. 

Co może zrobić kredytobiorca wobec przedawnionego roszczenia?

Kredytobiorca jako dłużnik, wobec którego roszczenie uległo przedawnieniu, ma prawo do podniesienia zarzutu przedawnienia na drodze sądowej. Należy tego dokonać osobiście. Przedawnienie kredytu nie jest tożsame z automatycznym jego umorzeniem. Do przedawnienia kredytu bankowego nie dochodzi z urzędu, a wyłącznie na wniosek dłużnika. Faktycznie bank po upływie terminu przedawnienia nie może domagać się zapłaty roszczenia, jednak to sąd musi zbadać, czy do przedawnienia w ogóle doszło. Samo poinformowanie wierzyciela (banku) o przedawnionym kredycie nie wystarczy. Do 9 lipca 2018 roku dłużnik mógł samodzielnie podnieść zarzut konkretnego przedawnienia. Od tego czasu sądy samodzielnie oceniają czy konkretny kredyt jest przedawniony.

Przedawnienie kredytu oznacza, że wierzyciel chcący odzyskać na drodze sądowej pieniądze od dłużnika, jest skazany na przegranie sprawy. Po upływie terminu przedawnienia nie może on już domagać się zapłaty roszczenia przysługującego przeciwko kredytobiorcy (konsumentowi). Zdarzają się sytuacje, w których firma windykacyjna próbuje odzyskać dług, mimo że został on faktycznie przedawniony. W walce z takimi podmiotami pomocą służy rzecznik konsumentów. Konsument powinien domagać się dokumentów, które potwierdzą przyczyny windykacji. Instytucje bankowe często korzystają z braku świadomości konsumentów i domagają się zapłaty przedawnionego kredytu. Warto szerzyć świadomość kredytobiorców. Żeby sprawdzić, czy kredyt został przedawniony, najlepiej zgłosić się do prawnika z kompletem dokumentów dotyczących danego zobowiązania. 

Czy kiedy kredyt się przedawnia znika zły wpis w BIK-u i BIG-ach?

Zasada ogólna głosi, że długi się przedawniają, ale nie znikają. Tak też jest z informacjami, jakie trafiają do rejestru dłużników. Finalnie po postępowaniu sądowym i stwierdzeniu przedawnienia roszczenia dłużnik nie ma obowiązku zwrotu pożyczonych pieniędzy ani dodatkowych kosztów, bank nie ma już szans na dochodzenie długu przed instytucją sądownictwa. Należy jednak pamiętać, że dane do BIK trafiają już po powstaniu zobowiązania, czyli po zaciągnięciu kredytu i są tam przechowywane bez względu na to, czy kredyt jest spłacany terminowo, czy też z opóźnieniami. Dane o niespłaconym kredycie mogą widnieć w BIK bez zgody kredytobiorcy przez 5 lat. Uznanie kredytu za przedawniony nie oznacza, że w BIK przestaje on istnieć. Nie zostaje on w żaden sposób anulowany, wobec czego wciąż pozostaje długiem i wierzyciel ma pełne prawo do tego, aby informować o nim inne podmioty, które są zainteresowane historią kredytową danego konsumenta. Żeby pozbyć się negatywnego wpisy w BIK-u lub w BIG-u konsument może

  • zawrzeć ugodę z wierzycielem, na mocy której dokona on zawieszenia negatywnego wpisu,

  • dokonać spłaty zadłużenia, przez co wymusi na wierzycielu trwałe usunięcie wpisu w bazie dłużników. 

Uniknięcie spłaty kredytu przez dłużnika nie oznacza, że nie poniesie on żadnych innych konsekwencji. W efekcie negatywnego wpisu w rejestrze dłużników nie otrzyma on następnego kredytu. Może napotkać problemy z dostawcami mediów. Przedawniony kredyt negatywnie wpływa na zdolność kredytową i wiarygodność finansową konsumenta.

Komentarze

Powiązane artykuły

Zawieszenie działalności gospodarczej − na czym polega?
Porady
28.10.2021

Zawieszenie działalności gospodarczej − na czym polega? Jak zawiesić działalność gospodarczą online?

W przypadku przestojów w branży, trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy czy nagłej choroby warto przemyśleć możliwość zawieszenia działalności gospodarczej. Obecnie możliwe jest już złożenie wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej online. W okresie...
Zobacz więcej
16 min. czytania
Rejestracja jako bezrobotny – jak zarejestrować się jako bezrobotny?
Porady
21.10.2021

Rejestracja jako bezrobotny – jak zarejestrować się jako bezrobotny w Urzędzie pracy lub online?

Rejestracja jako bezrobotny to szansa dla osób, które nie mogą znaleźć pracy. Status taki umożliwia staranie się o zasiłek, dofinansowanie na otworzenie działalności oraz gwarantuje ubezpieczenie zdrowotne. Straciłeś pracę i nie możesz znaleźć nic dla siebie? Sprawdź, jak zarejestrować się jako bezrobotny!
Zobacz więcej
11 min. czytania
Darowizna od rodziców a podatek – kiedy należy go zapłacić?
Porady
20.10.2021

Darowizna od rodziców a podatek – kiedy należy go zapłacić? Jak rozliczyć się z darowizny pieniężnej od rodziców?

Darowizna od rodziców to często jedyny sposób na posiadanie własnego mieszkania. Jednak, aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem, warto pamiętać o kilku formalnościach, zwłaszcza jeśli wysokość „prezentu” przekroczy wyznaczony limit. O czym mowa? Sprawdź jak zgłosić darowiznę od rodziców, aby uniknąć podatku.
Zobacz więcej
12 min. czytania
Progi podatkowe w Polsce a Nowy Ład – jak ominąć drugi próg podatkowy?
Porady
19.10.2021

Progi podatkowe w Polsce a Nowy Ład – jak ominąć drugi próg podatkowy?

...w Nowym Ładzie.  Przekonaj się, czy zmiana progów podatkowych w Polsce wpłynie na Twoje rozliczenie podatkowe i czy konieczne będzie skorzystanie z pomocy finansowej w postaci kredytu gotówkowego, by móc uregulować zobowiązanie względem Urzędu Skarbowego. W 2021 rząd zaczął prowadzać reformy gospodarcze, których konsekwencją jest zmiana progów podatkowych. Nowe...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Minimum socjalne — ile wynosi?
Porady
13.10.2021

Minimum socjalne – ile wynosi i czym różni się minimum socjalne od minimum egzystencji?

Minimum socjalne to jeden z wyznaczników, który pozwala oszacować, ile potrzebuje człowiek, aby zapewnić mu godne życie na skromnym poziomie. Chociaż aktualnie koszty życia idą w górę, minimum socjalne wydaje się stać w tym samym miejscu. Sprawdź, ile wynosi ono w 2021 roku.
Zobacz więcej
7 min. czytania
Akredytywa - co to akredytywa bankowa?
05.10.2021

Akredytywa - co to akredytywa bankowa?

Akredytywa to jeden ze sposobów na zabezpieczenie transakcji z kontrahentami. To nieodwołalne zobowiązanie banku do wypłaty określonej kwoty na rzecz dostawcy w ustalonym terminie i po spełnieniu określonych warunków. Sprawdź, jak dokładnie działa akredytywa i kiedy warto zdecydować się na ten typ zabezpieczenia!
Zobacz więcej
9 min. czytania