Zwrot prowizji bankowej - jak ubiegać się o zwrot prowizji w banku?

Zaktualizowano: 05.07.2021 13:01
Opublikowano: 25.06.2021 13:47
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 3

Zaciągając kredyt gotówkowy, konsolidacyjny, czy kredyt hipoteczny, musisz liczyć się z kosztami. Należą do nich przede wszystkim odsetki, o których wysokości decyduje oprocentowanie kredytu. W wielu przypadkach banki jednak pobierają także dodatkowe opłaty i najczęściej jest to właśnie prowizja od udzielenia kredytu. Jest ona pobierana z góry lub jest doliczana do rat kredytowych. Jej wysokość waha się od około 1 do nawet kilkunastu procent, a więc może stanowić lwią część kosztów kredytowania.

Zwrot prowizji bankowej - na czym polega?

Zwrot prowizji za kredyt spłacony przed końcem umowy do niedawna nie był oczywisty. Klienci, którzy regulowali swoje zobowiązanie przed czasem, otrzymywali głównie zwrot nadpłaconych odsetek, co było dość zrozumiałe. Odsetki naliczane są bowiem z tytułu możliwości korzystania z pieniędzy w określonym czasie. Jeśli więc przez wcześniejszą spłatę kredytu okres ten ulegał skróceniu, nie było podstaw do nadpłacania odsetek. Banki oddawały zatem nadpłacone sumy z tego tytułu, natomiast niechętnie zwracały pozostałe koszty poniesione przez kredytobiorcę przy zaciąganiu kredytu np. z tytułu prowizji. Prowizja traktowana była bowiem przez banki jako niezależna od okresu kredytowania opłata początkowa.

Dzisiaj się to zmieniło, ponieważ zwrot kosztów prowizji bankowej został uregulowany w przepisach. Konsumenci zyskali prawo do odzyskania części prowizji (a także innych opłat) po wcześniejszej spłacie kredytu – powinna być ona zwrócona przez bank w wysokości proporcjonalnej do okresu skrócenia okresu kredytowania.

Sprawdź: Okres kredytowania

Zwrot prowizji bankowej a wyrok TSUE - co warto wiedzieć?

Batalia o możliwość odzyskania prowizji bankowej przy wcześniejszej spłacie kredytu trwała kilka lat i zaangażowało się w nią wiele instytucji m.in. Rzecznik Finansowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. Sprawa trafiła w końcu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, który 19 września 2019 r. wydał jednoznaczny wyrok: wg TSUE zwrot prowizji bankowej przysługuje każdemu konsumentowi z powodu przedterminowej spłaty kredytu, podobnie jak pozostałych kosztów poniesionych z tytułu zawarcia umowy.

Zagwarantowany przez orzeczenie TSUE zwrot prowizji bankowej jest także odzwierciedlony w polskich przepisach. Mówi o tym art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. oraz art. 39 Ustawy o kredycie hipotecznym z dnia 23 marca 2017 r.

Sprawdź także: Kalkulator kredytowy

Zwrot prowizji bankowej przy wcześniejszej spłacie kredytu - jakie zadłużenia obejmuje?

Według wyroku TSUE prawo do zwrotu prowizji bankowej przysługuje głównie konsumentom, a więc osobom fizycznym, które zaciągnęły kredyt konsumencki do kwoty 255 500 zł. Dotyczy to zatem takich zobowiązań jak np.:

Co ważne, o zwrot prowizji można się ubiegać nie tylko od banków, ale także instytucji pożyczkowych.

Jeśli chodzi natomiast o kredyt hipoteczny, zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie zobowiązania jest nieco bardziej skomplikowany. Wspomniany wyżej przepis dający prawo do odzyskania kosztów kredytu za okres, o jaki została skrócona umowa, został sformułowany dopiero niedawno. Z tego względu mogą się na niego powołać wyłącznie osoby i tym samym żądać od banku zwrotu prowizji w przypadku, gdy ich umowa kredytowa została zawarta po dniu 21 lipca 2017 roku.

Sprawdź także: Oprocentowanie kredytu gotówkowego

Zwrot prowizji bankowej - kto może otrzymać zwrot prowizji?

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu może otrzymać każdy kredytobiorca będący osobą fizyczną, który zaciągnął kredyt na cele osobiste (a nie te związane z prowadzoną działalnością gospodarczą) i który ureguluje całość zobowiązania przed terminem, a więc przed datą zakończenia spłaty kredytu widniejącą w umowie.

Zwrot prowizji bankowej - jak go otrzymać?

Chcąc otrzymać zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu, należy zwrócić się ze stosownym wnioskiem do banku. Dotyczy to jednak starszych umów kredytowych i spłaconych w określonym czasie, co wyjaśnimy niżej.

Wniosek o zwrot prowizji bankowej – wzór

Wniosek o zwrot prowizji bankowej powinien mieć formę pisemną. Wzór pisma znajdziesz choćby na stronie internetowej UOKiK, ale równie dobrze możesz go sporządzić samodzielnie. Nie trzeba w tym celu korzystać z pomocy prawnika.

Jak może brzmieć takie pismo do banku o zwrot prowizji? Przede wszystkim powinno zawierać następujące informacje:

 • numer umowy kredytowej,
 • swoje dane osobowe,
 • datę końca umowy i datę uregulowania kredytu,
 • sformułowany wniosek o zwrot prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu (warto tu się powołać na art. 49 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim i stanowisko Prezesa UOKiK z dnia 2 marca 2020 r.),
 • numer rachunku bankowego, na który bank powinien przelać środki,
 • adres, na który bank może przesłać odpowiedź na pismo.

Kliknij i sprawdź: Kredyt na dowód bez umowy o pracę

Zwrot prowizji bankowej - kiedy złożyć wniosek?

O zwrot prowizji bankowej z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu możesz się ubiegać po całkowitym uregulowaniu zobowiązania. Pismo reklamacyjne najlepiej złożyć w momencie, gdy bank rozliczy wpłatę i oficjalnie zakończy umowę kredytową. Co ważne, o zwrot prowizji bankowej można się ubiegać do 6 lat od całkowitej spłaty kredytu.

Warto podkreślić, że zgodnie z tym co piszą klienci banków na internetowym forum zwrot prowizji bankowej jest rozpatrywany przez banki w trybie reklamacyjnym.

Sprawdź: Kiedy przelew

Wniosek o zwrot prowizji bankowej - czy bank może go odrzucić?

Choć prawo stoi po stronie kredytobiorców, w praktyce zwrot prowizji od kredytu nie zawsze jest łatwy do uzyskania. Wiele instytucji odrzuca wnioski reklamacyjne i czeka na to, aż klient skieruje sprawę do sądu. Najczęstszym powodem odmowy wypłaty zwrotu części prowizji jest interpretowanie jej jako opłaty przygotowawczej, która nie jest związana z okresem kredytowania. Banki odmawiają zwrotu prowizji także w przypadku osób, które spłaciły zobowiązanie przed wejściem w życie przepisów o obowiązku takiego zwrotu.

Sprawdź: Jak zmniejszyć ratę kredytu

Zwort prowizji bankowej - ile zaoszczędzisz?

Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu powinna być zwrócona klientowi w kwocie proporcjonalnej za okres skrócenia umowy. Do jej obliczenia stosuje się metodę liniową, która polega na tym, że pełną sumę prowizji najpierw dzieli się przez liczbę dni kalendarzowych, w których miała obowiązywać umowa, a potem uzyskany wynik mnoży przez liczbę dni, o które umowa została skrócona. Brzmi skomplikowanie?

Jeśli nie wiesz, jak obliczyć zwrot prowizji bankowej, pomoże Ci w tym specjalny kalkulator uruchomiony na stronie UOKiK dla kredytów konsumenckich.

Korzystając z takiego kalkulatora, możesz obliczyć zwrot za wcześniejszą spłatę kredytu wszystkich opłat pozaodsetkowych związanych z ich zaciągnięciem. Oto przykład, ile można zaoszczędzić:

 • wysokość prowizji 3000 zł,
 • data uruchomienia kredytu: 01.06.2019 r.
 • data spłaty ostatniej raty według umowy: 01.06.2021 r.
 • data faktycznej spłaty zobowiązania: 01.03.2021 r.
 • należny zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu: 377,56 zł.

Zwrot prowizji bankowej - kiedy otrzymasz pieniądze?

Na zwrot prowizji z banku trzeba trochę poczekać. Przede wszystkim bank ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku, a termin ten może być przedłużony do 60 dni, jeśli jest to konieczne. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji banki zobowiązują się do przelania pieniędzy klientowi zazwyczaj do 14 dni.

Warto jednak wiedzieć, że w przypadku kredytów konsumenckich większość banków zwraca nadpłaconą prowizję automatycznie w ciągu 14 dni od daty spłaty zobowiązania.

Zwrot prowizji bankowej w wybranych bankach

Jak w praktyce wyglądają zwroty prowizji w poszczególnych bankach?

 • Zwrot prowizji bankowej mBank – bank zwraca prowizję z tytułu kredytów konsumenckich w ciągu 14 dni od daty wcześniejszej spłaty,
 • Zwrot prowizji bankowej Alior Bank – wcześniejsza całkowita spłata kredytu po 11.09.2019 r. skutkuje automatycznym zwrotem nadpłaconej prowizji w ciągu 14 dni,
 • Zwrot prowizji bankowej PKO BP – na automatyczny zwrot prowizji mogą liczyć klienci, którzy spłacili wcześniej zobowiązanie po 12.11.2019 roku, jeśli zrobili to wcześniej, muszą złożyć reklamację,
 • Zwrot prowizji bankowej ING Bank Śląski – bank rozlicza automatycznie prowizję w ciągu 30 dni od całkowitej wcześniejszej spłaty zobowiązania dla kredytów z terminem spłaty wypadającym po wrześniu 2019 r., pozostałe sprawy są rozpatrywane w trybie reklamacyjnym,
 • Zwrot prowizji bankowej Pekao – bank zwraca koszty w przypadku umów o kredyt konsumencki zawartych po dniu 18.12.2011 r.; od dnia 11.09.2019 r. klienci banku mogą liczyć na automatyczny zwrot, ale jeśli spłata została dokonana wcześniej, konieczne jest złożenie pisemnego wniosku,
 • Zwrot prowizji bankowej BPN Paribas – zwrot jest automatyczny dla kredytów konsumenckich zaciągniętych po 18.12.2011 i spłaconych wcześniej po 11.09.2019 r.,
 • Zwrot prowizji bankowej Santander - kredyty konsumenckie spłacone po 11 września 2019 roku są rozliczane automatycznie w terminie 14 dni od dnia całkowitej przedterminowej spłaty zobowiązania,
 • Zwrot prowizji bankowej Credit Agricole – zwrot jest automatyczny dla kredytów zaciągniętych po 18.12.2011 r. i spłaconych przed terminem po 31.12.2020 r. (w przypadku wcześniejszej spłaty takich kredytów, trzeba złożyć wniosek o zwrot prowizji).

Co ważne, większość banków zastrzega, że nie realizuje zwrotów prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytów hipotecznych i kredytów zaciągniętych na działalność gospodarczą.

Zwort prowizji bankowej - czy warto się starać o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu?

O zwrot prowizji z kredytu warto się ubiegać, ponieważ te pieniądze się nam po prostu należą, co wynika wprost z przepisów. Większość banków oddaje środki automatycznie, ale dotyczy to wyłącznie kredytów konsumenckich zaciągniętych w określonym czasie. W pozostałych przypadkach klienci muszą się nastawić na dość długi proces reklamacyjny, który nie zawsze kończy się po ich myśli. W takim przypadku warto zgłosić sprawę do Rzecznika Finansowego, ponieważ złożenie skargi jest bezpłatne, a często odnosi pożądany skutek. Dyskusyjny jest natomiast sens kierowania sprawy do sądu przeciwko bankowi, który uparcie odmawia zwrotu prowizji bankowej – opinie tutaj są bardzo różne. W przypadku niskiej kwoty prowizji może się to nie opłacać ze względu na wysokie koszty sądowe i ewentualne koszty zatrudnienia prawnika.

Komentarze

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na stronie. Gdy ktoś odpowie na Twój komentarz otrzymasz mailowe powiadomienie. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Powiązane artykuły

Oprocentowanie zmienne – czym jest zmienne oprocentowanie przy kredytach i jak je obliczyć?
Kredyty gotówkowe 30.07.2021

Oprocentowanie zmienne – czym jest zmienne oprocentowanie przy kredytach i jak je obliczyć?

Oprocentowanie zmienne to jeden z dwóch sposobów naliczania odsetek, które stanowią główny koszt kredytu. Ten typ oprocentowania uzależniony jest w dużej mierze od zmian stóp procentowych. Powoduje więc zwiększenie ryzyka kredytowego. W bankach zdecydowanie łatwiej znajdziesz jednak kredyt z oprocentowaniem zmiennym niż stałym. Sprawdź, z czym wiąże się kredyt oprocentowany zmiennie i jakie mogą być skutki jego zaciągnięcia!

Zobacz więcej
Kredyt bez odsetek – czy banki mają w swojej ofercie kredyty bez odestek?
Kredyty gotówkowe 26.07.2021

Kredyt bez odsetek – czy banki mają w swojej ofercie kredyty bez odestek?

Kredyt bez odsetek to atrakcyjna oferta, którą banki przygotowały dla nowych klientów. W ramach niej masz możliwość skorzystać z kredytowania bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Niekiedy jednak pod hasłem pożyczka zero procent kryją się dodatkowe koszty, które powodują, że propozycja banku wcale nie jest tak kusząca, jak mogło się wydawać. Na co zwrócić uwagę, żeby nie dać się nabrać? Podpowiadamy!

Zobacz więcej
Drugi kredyt hipoteczny - czy to możliwe? Gdzie złożyć wniosek o drugi kredyt hipoteczny?
Kredyty hipoteczne 23.07.2021

Drugi kredyt hipoteczny - czy to możliwe? Gdzie złożyć wniosek o drugi kredyt hipoteczny?

Pewnie niejeden zastanawia się, czy mając już jeden, można wziąć jeszcze drugi kredyt hipoteczny. Mówi się, że nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do wykonania i powiedzenie to sprawdza się również i w tym przypadku. Teoretycznie da się zaciągnąć kolejny kredyt hipoteczny, ale z pewnością nie jest on w zasięgu każdego. Kto może starać się o jeszcze jeden kredyt hipoteczny? I czy to się w ogóle opłaca? Odpowiadamy!

Zobacz więcej
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego - na czym polega i kto może z niego skorzystać?
Kredyty hipoteczne 22.07.2021

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego - na czym polega i kto może z niego skorzystać?

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego to dla wielu kredytobiorców szansa na szybsze sfinansowanie zakupu mieszkania lub budowy domu. Dzięki niemu możesz obniżyć wkład własny z rekomendowanych 20 do 10%. Ubezpieczenie powoduje jednak podwyższenie łącznych kosztów kredytowania. Kiedy warto się na nie zdecydować? Podpowiadamy!

Zobacz więcej
Wniosek o kredyt - jak go prawidłowo wypełnić i zwiększyć szanse na kredyt?
Kredyty gotówkowe 16.07.2021

Wniosek o kredyt - jak go prawidłowo wypełnić i zwiększyć szanse na kredyt?

Wniosek o kredyt to dokument, który musisz wypełnić, jeśli chcesz starać się o kredyt. Coraz więcej banków decyduje się na wnioskowanie online, dzięki czemu możesz szybko i bez wychodzenia z domu dopełnić wszelkich formalności. Który wniosek jest najbardziej, a który najmniej złożony? Czym się różnią między sobą? Sprawdź, jak wygląda ubieganie się o kredyt i co możesz zrobić, żeby przyspieszyć ten proces!

Zobacz więcej
Kredyt na działkę budowlaną - najważniejsze informacje o kredycie hipotecznym na zakup działki
Kredyty hipoteczne 09.07.2021

Kredyt na działkę budowlaną - najważniejsze informacje o kredycie hipotecznym na zakup działki

Mieszkanie w dużym mieście ma wiele zalet, ale też bywa bardzo męczące. Do kupowania nieruchomości w centrum zniechęcają również wysokie ceny za metr. Dlatego wielu mieszkańców miast podejmuje decyzję o wyprowadzce na obrzeża. Zanim jednak zacznie się pakować walizki, najpierw trzeba znaleźć ziemię, gdzie zostanie wzniesiony dom. Wcześniej warto też rozeznać się, gdzie można dostać kredyt na działkę i jakie warunki trzeba spełnić, by go otrzymać.

Zobacz więcej
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie, aby świadczyć dopasowane i bezpieczne usług, personalizować reklamy, udostępniać funkcje mediów społecznościowych oraz analizować ruchu w Internecie. Klikając "Akceptuję", zgadzasz się na użycie technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych zarówno przez Totalmoney.pl, Wirtualną Polskę, Google, Facebook jak i innych naszych partnerów, o których dowiesz się więcej w Polityce Prywatności
Twoje dane osobowe takie jak adres IP, identyfikatory urządzeń i identyfikatory plików cookies będą przetwarzane przez Wirtualną Polskę bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody. Wirtualna Polska przetwarza je w oparciu o uzasadniony interes na potrzeby badań rynkowych, w celu uzyskania informacji na temat odbiorców odwiedzających naszą witrynę i oglądających reklamy, oraz opracowywania i ulepszania produktów.
Twoje dane osobowe będą ponadto przetwarzane przez Wirtualną Polskę, Google'a i Facebooka na potrzeby wyboru podstawowych i spersonalizowanych reklam, tworzenia profilu spersonalizowanych reklam, czy też pomiaru wydajności reklam, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą możesz w dowolnym momencie wycofać: w przypadku Wirtualnej Polski tutaj; Google'a- tutaj; Facebooka - tutaj.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdziesz w Polityce Prywatności. Informacje o wykorzystywaniu danych przez Google'a znajdziesz tutaj, a przez Facebooka znajdziesz - tutaj