Zwrot prowizji bankowej - jak ubiegać się o zwrot prowizji w banku?

Zaktualizowano: 2021-07-05 13:01
Opublikowano: 2021-06-25 13:47
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 5
Zwrot prowizji bankowej - jak ubiegać się o zwrot prowizji w banku?

Zaciągając kredyt gotówkowy, konsolidacyjny, czy kredyt hipoteczny, musisz liczyć się z kosztami. Należą do nich przede wszystkim odsetki, o których wysokości decyduje oprocentowanie kredytu. W wielu przypadkach banki jednak pobierają także dodatkowe opłaty i najczęściej jest to właśnie prowizja od udzielenia kredytu. Jest ona pobierana z góry lub jest doliczana do rat kredytowych. Jej wysokość waha się od około 1 do nawet kilkunastu procent, a więc może stanowić lwią część kosztów kredytowania.

Zwrot prowizji bankowej - na czym polega?

Zwrot prowizji za kredyt spłacony przed końcem umowy do niedawna nie był oczywisty. Klienci, którzy regulowali swoje zobowiązanie przed czasem, otrzymywali głównie zwrot nadpłaconych odsetek, co było dość zrozumiałe. Odsetki naliczane są bowiem z tytułu możliwości korzystania z pieniędzy w określonym czasie. Jeśli więc przez wcześniejszą spłatę kredytu okres ten ulegał skróceniu, nie było podstaw do nadpłacania odsetek. Banki oddawały zatem nadpłacone sumy z tego tytułu, natomiast niechętnie zwracały pozostałe koszty poniesione przez kredytobiorcę przy zaciąganiu kredytu np. z tytułu prowizji. Prowizja traktowana była bowiem przez banki jako niezależna od okresu kredytowania opłata początkowa.

Dzisiaj się to zmieniło, ponieważ zwrot kosztów prowizji bankowej został uregulowany w przepisach. Konsumenci zyskali prawo do odzyskania części prowizji (a także innych opłat) po wcześniejszej spłacie kredytu – powinna być ona zwrócona przez bank w wysokości proporcjonalnej do okresu skrócenia okresu kredytowania.

Sprawdź: Okres kredytowania

Zwrot prowizji bankowej a wyrok TSUE - co warto wiedzieć?

Batalia o możliwość odzyskania prowizji bankowej przy wcześniejszej spłacie kredytu trwała kilka lat i zaangażowało się w nią wiele instytucji m.in. Rzecznik Finansowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. Sprawa trafiła w końcu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, który 19 września 2019 r. wydał jednoznaczny wyrok: wg TSUE zwrot prowizji bankowej przysługuje każdemu konsumentowi z powodu przedterminowej spłaty kredytu, podobnie jak pozostałych kosztów poniesionych z tytułu zawarcia umowy.

Zagwarantowany przez orzeczenie TSUE zwrot prowizji bankowej jest także odzwierciedlony w polskich przepisach. Mówi o tym art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. oraz art. 39 Ustawy o kredycie hipotecznym z dnia 23 marca 2017 r.

Sprawdź także: Kalkulator kredytowy

Zwrot prowizji bankowej przy wcześniejszej spłacie kredytu - jakie zadłużenia obejmuje?

Według wyroku TSUE prawo do zwrotu prowizji bankowej przysługuje głównie konsumentom, a więc osobom fizycznym, które zaciągnęły kredyt konsumencki do kwoty 255 500 zł. Dotyczy to zatem takich zobowiązań jak np.:

Co ważne, o zwrot prowizji można się ubiegać nie tylko od banków, ale także instytucji pożyczkowych.

Jeśli chodzi natomiast o kredyt hipoteczny, zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie zobowiązania jest nieco bardziej skomplikowany. Wspomniany wyżej przepis dający prawo do odzyskania kosztów kredytu za okres, o jaki została skrócona umowa, został sformułowany dopiero niedawno. Z tego względu mogą się na niego powołać wyłącznie osoby i tym samym żądać od banku zwrotu prowizji w przypadku, gdy ich umowa kredytowa została zawarta po dniu 21 lipca 2017 roku.

Sprawdź także: Oprocentowanie kredytu gotówkowego

Zwrot prowizji bankowej - kto może otrzymać zwrot prowizji?

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu może otrzymać każdy kredytobiorca będący osobą fizyczną, który zaciągnął kredyt na cele osobiste (a nie te związane z prowadzoną działalnością gospodarczą) i który ureguluje całość zobowiązania przed terminem, a więc przed datą zakończenia spłaty kredytu widniejącą w umowie.

Zwrot prowizji bankowej - jak go otrzymać?

Chcąc otrzymać zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu, należy zwrócić się ze stosownym wnioskiem do banku. Dotyczy to jednak starszych umów kredytowych i spłaconych w określonym czasie, co wyjaśnimy niżej.

Wniosek o zwrot prowizji bankowej – wzór

Wniosek o zwrot prowizji bankowej powinien mieć formę pisemną. Wzór pisma znajdziesz choćby na stronie internetowej UOKiK, ale równie dobrze możesz go sporządzić samodzielnie. Nie trzeba w tym celu korzystać z pomocy prawnika.

Jak może brzmieć takie pismo do banku o zwrot prowizji? Przede wszystkim powinno zawierać następujące informacje:

 • numer umowy kredytowej,
 • swoje dane osobowe,
 • datę końca umowy i datę uregulowania kredytu,
 • sformułowany wniosek o zwrot prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu (warto tu się powołać na art. 49 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim i stanowisko Prezesa UOKiK z dnia 2 marca 2020 r.),
 • numer rachunku bankowego, na który bank powinien przelać środki,
 • adres, na który bank może przesłać odpowiedź na pismo.

Kliknij i sprawdź: Kredyt na dowód bez umowy o pracę

Zwrot prowizji bankowej - kiedy złożyć wniosek?

O zwrot prowizji bankowej z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu możesz się ubiegać po całkowitym uregulowaniu zobowiązania. Pismo reklamacyjne najlepiej złożyć w momencie, gdy bank rozliczy wpłatę i oficjalnie zakończy umowę kredytową. Co ważne, o zwrot prowizji bankowej można się ubiegać do 6 lat od całkowitej spłaty kredytu.

Warto podkreślić, że zgodnie z tym co piszą klienci banków na internetowym forum zwrot prowizji bankowej jest rozpatrywany przez banki w trybie reklamacyjnym.

Sprawdź: Kiedy przelew

Wniosek o zwrot prowizji bankowej - czy bank może go odrzucić?

Choć prawo stoi po stronie kredytobiorców, w praktyce zwrot prowizji od kredytu nie zawsze jest łatwy do uzyskania. Wiele instytucji odrzuca wnioski reklamacyjne i czeka na to, aż klient skieruje sprawę do sądu. Najczęstszym powodem odmowy wypłaty zwrotu części prowizji jest interpretowanie jej jako opłaty przygotowawczej, która nie jest związana z okresem kredytowania. Banki odmawiają zwrotu prowizji także w przypadku osób, które spłaciły zobowiązanie przed wejściem w życie przepisów o obowiązku takiego zwrotu.

Sprawdź: Jak zmniejszyć ratę kredytu

Zwort prowizji bankowej - ile zaoszczędzisz?

Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu powinna być zwrócona klientowi w kwocie proporcjonalnej za okres skrócenia umowy. Do jej obliczenia stosuje się metodę liniową, która polega na tym, że pełną sumę prowizji najpierw dzieli się przez liczbę dni kalendarzowych, w których miała obowiązywać umowa, a potem uzyskany wynik mnoży przez liczbę dni, o które umowa została skrócona. Brzmi skomplikowanie?

Jeśli nie wiesz, jak obliczyć zwrot prowizji bankowej, pomoże Ci w tym specjalny kalkulator uruchomiony na stronie UOKiK dla kredytów konsumenckich.

Korzystając z takiego kalkulatora, możesz obliczyć zwrot za wcześniejszą spłatę kredytu wszystkich opłat pozaodsetkowych związanych z ich zaciągnięciem. Oto przykład, ile można zaoszczędzić:

 • wysokość prowizji 3000 zł,
 • data uruchomienia kredytu: 01.06.2019 r.
 • data spłaty ostatniej raty według umowy: 01.06.2021 r.
 • data faktycznej spłaty zobowiązania: 01.03.2021 r.
 • należny zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu: 377,56 zł.

Zwrot prowizji bankowej - kiedy otrzymasz pieniądze?

Na zwrot prowizji z banku trzeba trochę poczekać. Przede wszystkim bank ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku, a termin ten może być przedłużony do 60 dni, jeśli jest to konieczne. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji banki zobowiązują się do przelania pieniędzy klientowi zazwyczaj do 14 dni.

Warto jednak wiedzieć, że w przypadku kredytów konsumenckich większość banków zwraca nadpłaconą prowizję automatycznie w ciągu 14 dni od daty spłaty zobowiązania.

Zwrot prowizji bankowej w wybranych bankach

Jak w praktyce wyglądają zwroty prowizji w poszczególnych bankach?

 • Zwrot prowizji bankowej mBank – bank zwraca prowizję z tytułu kredytów konsumenckich w ciągu 14 dni od daty wcześniejszej spłaty,
 • Zwrot prowizji bankowej Alior Bank – wcześniejsza całkowita spłata kredytu po 11.09.2019 r. skutkuje automatycznym zwrotem nadpłaconej prowizji w ciągu 14 dni,
 • Zwrot prowizji bankowej PKO BP – na automatyczny zwrot prowizji mogą liczyć klienci, którzy spłacili wcześniej zobowiązanie po 12.11.2019 roku, jeśli zrobili to wcześniej, muszą złożyć reklamację,
 • Zwrot prowizji bankowej ING Bank Śląski – bank rozlicza automatycznie prowizję w ciągu 30 dni od całkowitej wcześniejszej spłaty zobowiązania dla kredytów z terminem spłaty wypadającym po wrześniu 2019 r., pozostałe sprawy są rozpatrywane w trybie reklamacyjnym,
 • Zwrot prowizji bankowej Pekao – bank zwraca koszty w przypadku umów o kredyt konsumencki zawartych po dniu 18.12.2011 r.; od dnia 11.09.2019 r. klienci banku mogą liczyć na automatyczny zwrot, ale jeśli spłata została dokonana wcześniej, konieczne jest złożenie pisemnego wniosku,
 • Zwrot prowizji bankowej BPN Paribas – zwrot jest automatyczny dla kredytów konsumenckich zaciągniętych po 18.12.2011 i spłaconych wcześniej po 11.09.2019 r.,
 • Zwrot prowizji bankowej Santander - kredyty konsumenckie spłacone po 11 września 2019 roku są rozliczane automatycznie w terminie 14 dni od dnia całkowitej przedterminowej spłaty zobowiązania,
 • Zwrot prowizji bankowej Credit Agricole – zwrot jest automatyczny dla kredytów zaciągniętych po 18.12.2011 r. i spłaconych przed terminem po 31.12.2020 r. (w przypadku wcześniejszej spłaty takich kredytów, trzeba złożyć wniosek o zwrot prowizji).

Co ważne, większość banków zastrzega, że nie realizuje zwrotów prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytów hipotecznych i kredytów zaciągniętych na działalność gospodarczą.

Zwort prowizji bankowej - czy warto się starać o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu?

O zwrot prowizji z kredytu warto się ubiegać, ponieważ te pieniądze się nam po prostu należą, co wynika wprost z przepisów. Większość banków oddaje środki automatycznie, ale dotyczy to wyłącznie kredytów konsumenckich zaciągniętych w określonym czasie. W pozostałych przypadkach klienci muszą się nastawić na dość długi proces reklamacyjny, który nie zawsze kończy się po ich myśli. W takim przypadku warto zgłosić sprawę do Rzecznika Finansowego, ponieważ złożenie skargi jest bezpłatne, a często odnosi pożądany skutek. Dyskusyjny jest natomiast sens kierowania sprawy do sądu przeciwko bankowi, który uparcie odmawia zwrotu prowizji bankowej – opinie tutaj są bardzo różne. W przypadku niskiej kwoty prowizji może się to nie opłacać ze względu na wysokie koszty sądowe i ewentualne koszty zatrudnienia prawnika.

Komentarze

Powiązane artykuły

Kredyt hipoteczny w mBanku
27.01.2022

Kredyt hipoteczny w mBanku – sprawdź ofertę, warunki i koszt kredytu mieszkaniowego w mBanku!

W mBanku kredyt hipoteczny wziąć można na zakup mieszkania lub działki, budowę domu lub remont nieruchomości. Pożyczyć można dużo i na długo, otrzymując przy tym całkiem atrakcyjne warunki kredytowania. Chcesz poznać więcej szczegółów? Przeczytaj nasz artykuł i przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt hipoteczny w mBanku.
Zobacz więcej
17 min. czytania
Hipoteka - co to jest i na czym polega?
25.01.2022

Co to jest hipoteka na nieruchomości i jakie są rodzaje hipotek?

...ksiąg wieczystych. Wniosek może złożyć bank (jako wierzyciel hipoteczny) lub właściciel nieruchomości, który w tym wypadku jest kredytobiorcą. Najczęściej jednak to osoby zaciągające kredyt hipoteczny zobowiązane są do dopełnienia wszystkich formalności. Na szczęście nie musisz samemu tworzyć urzędowego pisma i zastanawiać się co zawiera hipoteka. Wniosek o wpis składa się na gotowym...

Zobacz więcej
10 min. czytania
Raty annuitetowe - co to jest?
18.01.2022

Raty annuitetowe – czy warto się na nie decydować? Sprawdź!

Rata annuitetowa to stosunkowo rzadko używane i dla wielu osób obco brzmiące określenie raty często wybieranej przy kredycie, a mianowicie raty równej. To jedna z dwóch standardowych opcji spłaty kredytu, zaraz obok raty malejącej. Decydujący się na nią kredytobiorca będzie zobowiązany przelewać bankowi przez określony w umowie czas ratę w stałej kwocie. Czy opłaca się...
Zobacz więcej
9 min. czytania
Kredyt gotówkowy dla młodych małżeństw
14.01.2022

Ile kosztuje kredyt dla młodych małżeństw? Sprawdź warunki kredytu gotówkowego i kredytu hipotecznego dla młodych małżeństw

...każdemu łatwo jest wziąć samemu kredyt gotówkowy, podobnie zresztą, jak i kredyt hipoteczny dla wielu osób jest...

...jest wziąć samemu kredyt gotówkowy, podobnie zresztą, jak i kredyt hipoteczny dla wielu osób jest poza ich zasięgiem. Dlatego banki oferują...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Czym różni się hipoteka kaucyjna od zwykłej?
14.01.2022

Czym jest hipoteka kaucyjna? Czym różni się hipoteka kaucyjna od zwykłej?

...o hipotece kaucyjnej mogłeś nawet nie słyszeć, zwłaszcza gdy o kredyt hipoteczny występujesz dopiero teraz i robisz to po raz pierwszy. Wszystko...

...cię zainteresować: Na czym polega i ile kosztuje ubezpieczenie kredytu hipotecznego? Aby lepiej zrozumieć, na czym polegała hipoteka kaucyjna, warto...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Kredyt na wkład własny – czy to możliwe?
13.01.2022

Kredyt na wkład własny – czy to możliwe?

...niż początkowo założyłeś? Sprawdź, czy wnioskowanie o kredyt gotówkowy w takiej sytuacji to dobry pomysł. Kredyt hipoteczny to...

...kredytów hipotecznych stanowi jednak, że wkład własny na kredyt hipoteczny nie powinien być mniejszy niż 20% wartości kredytowanej...

Zobacz więcej
8 min. czytania