7 min. czytania

Aktualny harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w 2024 roku

Zaktualizowano: 2024-04-09 11:07
Opublikowano: 2022-04-27 08:27
Średnia ocena: 4,75/6 Głosów: 4
Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w {{year}} roku

Harmonogram posiedzeń RPP obecnie wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku finansowym, ponieważ każde z nich kończy się istotnymi dla niego decyzjami. Jak często oraz kiedy odbywają się spotkania w roku 2024, przedstawia aktualny harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej. Czy znajomość tych dat może przydać się obecnym lub przyszłym kredytobiorcom?

Pod koniec 2023 r. Rada Polityki Pieniężnej dwukrotnie obniżyła stopy procentowe, których rekordowy poziom spędzał kredytobiorcom sen z powiek. Decyzje RPP z września i października 2023 r. spowodowały, że główna stopa referencyjna NBP spadła do 5,75% i na tym poziomie utrzymuje się już od kilku miesięcy. W 2024 r. nie mieliśmy jeszcze żadnych obniżek stóp procentowych.

Aktualny harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w 2024

Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim (NBP) oraz Konstytucją RP, Rada Polityki Pieniężnej jest organem decyzyjnym NBP. Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej umożliwia jej Przewodniczącemu, którym jest jednocześnie Prezes NBP (od roku 2016 funkcję tę pełni prof. Adam Glapiński), oraz dziewięciu członkom, realizowanie zadań, w zakresie polityki pieniężnej państwa. O tym, jak istotna może być decyzja RPP, dzisiaj nie trzeba raczej nikogo przekonywać. Od października 2021 r. do października 2022 r. RPP sukcesywnie podnosiła stopy procentowe, co oznaczało, że osoby spłacające kredyt hipoteczny, czy też inne zobowiązania, będą płaciły co miesiąc wyższe raty. Jednak nie zawsze posiedzenie RPP jest równoważne z ustanowieniem jakichkolwiek zmian, albowiem harmonogram posiedzeń przewiduje również spotkanie niedecyzyjne.

Wydaje się, że cykl podwyżek mamy już za sobą, jednak kredytobiorcy nadal chętnie śledzą posiedzenia RPP w oczekiwaniu na decyzje o obniżeniu stóp procentowych.

Kiedy odbędzie się posiedzenie RPP w 2024? Harmonogram jest udostępniany na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego. Zgodnie z zamieszczonymi informacjami terminy posiedzeń RPP w 2024 r. wyznaczono na:

Miesiąc

Powiedzenia decyzyjne dwudniowe

styczeń

8-9 (poniedziałek-wtorek)

luty

6-7 (wtorek-środa)

marzec

5-6 (wtorek-środa)

kwiecień

3-4 (środa-czwartek)

maj

8-9 (środa-czwartek)

czerwiec

4-5 (wtorek-środa)

lipiec

2-3 (wtorek-środa)

sierpień

20 (wtorek) – posiedzenie jednodniowe niedecyzyjne

wrzesień

3-4 (wtorek-środa)

październik

1-2 (wtorek-środa)

listopad

5-6 (wtorek-środa)

grudzień

3-4 (wtorek-środa)

Jak wynika z powyższego harmonogramu, w 2024 r. posiedzenia decyzyjne RPP odbywają się w każdym miesiącu – oprócz sierpnia, kiedy Rada nie podejmuje decyzji o podniesieniu, obniżeniu lub utrzymaniu stóp procentowych. Pamiętajmy, że w ślad za stopami idzie wskaźnik WIBOR®, który decyduje o wysokości rat kredytów.

Kiedy będzie najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej?

Kiedy jest najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej? Zgodnie z aktualnym Regulaminem Rady Polityki Pieniężnej, wprowadzonym Obwieszczeniem Prezesa NBP z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Polityki Pieniężnej (M.P. z 2022 r. poz. 231), o tym, kiedy będzie posiedzenie RPP, decyduje sama Rada.

Przedstawiona wcześniej tabela zawiera terminy wszystkich posiedzeń. Z niej też wynika, kiedy następne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej się odbędzie. Trzeba jednak zaznaczyć, że Przewodniczący albo trzej Członkowie Rady mogą w każdej chwili, i z ważnych powodów zwołać dodatkowe posiedzenie RPP. 

Ostatnie posiedzenie przypadające na 3-4 kwietnia, odbyło się tuż po złożeniu wniosku o postawieniu przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego. Z kolei najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniach 8-9 maja 2024 r. Kilka dni przed tą datą zostanie opublikowany komunikat, podający godzinę, o której posiedzenie RPP się rozpocznie. 

To może Cię zainteresować: Czy warto teraz wziąć kredyt hipoteczny? Czy kredyt na mieszkanie w 2022 to dobry pomysł?

Jakie obowiązki i prawa ma RPP w Polsce?

Ustawa o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 492 t.j.) oraz Konstytucja zawierają informacje na temat obowiązków, jakie ma Rada Polityki Pieniężnej. Posiedzenie to czas, kiedy Rada wykonuje nałożone na nią zadania w zakresie założeń oraz realizacji polityki pieniężnej państwa. Polega ona na systematycznych działaniach, mających na celu zabezpieczenie stabilności cen, czyli niskiej inflacji.

Ciągłość takich działań zapewnia przynajmniej jedno na miesiąc spotkanie Rady Polityki Pieniężnej. 2022 rok zawiera, tak jak i wcześniejsze lata, terminarz takich spotkań. Został on opublikowany na stronie internetowej NBP w dniu 8 listopada 2021 r.

Opierając się na art. 12 ust. 2 ww. ustawy oraz na art. 227 ust. 6 Konstytucji do obowiązków i praw RPP należą:

  • ustalenie wysokości stóp procentowych NBP (cen, jakie przysługują NBP z racji udostępnienia innym kapitału na określony czas);
  • ustalenie stopy rezerwy obowiązkowej (kwoty, którą należy wpłacić w celu zabezpieczenia wypłacalności) banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, a także wysokości jej oprocentowania;
  • określenie górnych granic zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych bankach i instytucjach;
  • zatwierdzenie planu finansowego NBP oraz sprawozdania z działalności NBP;
  • przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego NBP;
  • ustalenie zasad operacji otwartego rynku;
  • ustalenie corocznych założeń polityki pieniężnej i zaprezentowanie ich Sejmowi w momencie, gdy Rada Ministrów przedstawia projekt ustawy budżetowej;
  • złożenie Sejmowi sprawozdania z realizacji polityki pieniężnej w danym roku w ciągu 5 miesięcy od jego zakończenia.

Czy wiesz, że…

Od roku 2014 polityka pieniężna zakłada cel inflacyjny na poziomie 2,5%, z możliwością odchylenia do 1 punktu procentowego, w górę lub w dół. 

Dla porównania, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, wysokość inflacji w sierpniu 2022 r. przekroczyła 16%!

Inflacja a kredyt. Jak inflacja wpływa na spłatę kredytu hipotecznego i gotówkowego?

Kiedy pojawia się oficjalny komunikat z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej o zmianie stóp procentowych?

Zgodnie z Regulaminem Rady Polityki Pieniężnej, jej Przewodniczący jest zobowiązany przekazać środkom masowego przekazu komunikat na temat ustaleń podjętych na posiedzeniu. Jeszcze kilka lat temu po zakończeniu obrad odbywała się konferencja prasowa, podczas której informowano o decyzji Rady.

W 2022 r. zrezygnowano z przeprowadzania konferencji prasowych bezpośrednio po zakończeniu obrad RPP. W związku z nową procedurą, w dniu posiedzenia ogłaszany jest na stronie internetowej NBP komunikat o podjętych decyzjach wraz z ich uzasadnieniem.

W przypadku stóp procentowych NBP Regulamin RPP określa, iż część obrad oraz ustalenia Rady dotyczące tej tematyki, oznaczone są klauzulą „tajne”. Dlatego do czasu podania do wiadomości publicznej, dane te są niedostępne.

W takim razie, w jaki sposób i kiedy decyzja o stopach procentowych będzie publikowana? W roku 2024 r. decyzje te są podejmowane na posiedzeniach dwudniowych, a ich wyniki są jeszcze w tym samym dniu ogłaszane przez NBP. W przypadku zmiany poziomu stóp procentowych NBP podaje termin wejścia w życie nowych stawek stóp procentowych. Pierwszym dniem ich obowiązywania jest dzień następny po posiedzeniu RPP.

O której godzinie odbędzie się najbliższe posiedzenie RPP? W tym momencie informacja nie została jeszcze podana. Aktualny komunikat z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej jest dostępny na stronie internetowej NBP. Oprócz informacji o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie zawiera również uzasadnienie decyzji.

Źródła: 

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/harmonogram_posiedzen.html

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/komunikaty_rpp.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Polityki_Pieni%C4%99%C5%BCnej

Komentarze

Powiązane artykuły

Na czym polega windykacja należności?
Porady
24.05.2024

Na czym polega windykacja należności?

...jest to etap, w którym dąży się do uregulowania zaległych płatności w sposób polubowny. Mogą one dotyczyć nie tylko zadłużenia z tytułu kredytu gotówkowego, ale też czynszu za mieszkanie, czy nawet faktury za dostawę energii elektrycznej. Wynika z tego, że w obowiązujących przepisach prawa nie jest...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Jak napisać skargę na firmę windykacyjną? Wzór skargi {{year}}
Porady
24.05.2024

Jak napisać skargę na firmę windykacyjną? Wzór skargi 2024

...chwilówki, niespłacone pożyczki, przeterminowane faktury za usługi telekomunikacyjne – to tylko przykłady sytuacji, w których możemy mieć do czynienia z firmami windykacyjnymi. Wierzyciele często...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Ile wynosi inflacja w Polsce w {{year}} roku?
Porady
09.05.2024

Ile wynosi inflacja w Polsce w 2024 roku? Prognozy na najbliższe miesiące

...funkcjonująca jako spadek poziomu cen w gospodarce z jednoczesnym wzrostem siły nabywczej pieniądza. To może Cię zainteresować: Czy warto teraz spłacić lub nadpłacić kredyt hipoteczny? Deflacja to zatem nic innego jak ujemna inflacja. Czy to niebezpieczne zjawisko? Zarówno inflacja, jak i deflacja mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę. Zwiększanie siły...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Mały ZUS składki {{year}}. Ile wynosi mały ZUS?
Porady
18.04.2024

Mały ZUS składki 2024. Ile wynosi mały ZUS?

...– składki na ZUS i podatki w Polsce spędzają sen z powiek wielu osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W dobie kryzysu wiele osób zaciągało kredyty gotówkowe lub firmowe na uregulowanie należności. Dla najmniejszych podmiotów, które nie wykazują dużego dochodu, stworzono preferencyjne rozwiązania. Prowadzenie własnej...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Tarcza antyinflacyjna {{year}}. Komu przysługuje dodatek osłonowy?
Porady
15.04.2024

Tarcza antyinflacyjna 2024. Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Tarcza antyinflacyjna w 2024 r. – czy nadal będzie obowiązywać? Jakie rodzaje wsparcia przygotował dla Polaków nowy rząd? Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy i jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdzamy, z jakich rozwiązań można obecnie skorzystać, żeby zniwelować skutki wysokich cen energii i produktów w sklepach.
Zobacz więcej
6 min. czytania
Karta podatkowa {{year}}: zasady rozliczania i nowe stawki podatku
Porady
10.04.2024

Karta podatkowa 2024: zasady rozliczania i nowe stawki podatku

...które zostały podniesione z powodu inflacji. W 2024 roku wzrosły również składki ZUS, w tym składka zdrowotna. Czy obciążenia wzrosły na tyle, że przedsiębiorcy będą musieli sięgać po kredyty gotówkowe na ich uregulowanie? Niekoniecznie, ale przeczytaj nasz artykuł, by się o tym przekonać. Wyjaśniamy w nim także, kiedy nastąpił koniec karty podatkowej, ponieważ od pewnego czasu już nie można...

Zobacz więcej
19 min. czytania