11 min. czytania

Kto spłaca kredyt po zmarłej osobie? Kiedy możliwe jest umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy?

Zaktualizowano: 2022-03-07 12:14
Opublikowano: 2020-01-29 16:05
Średnia ocena: 5,75/6 Głosów: 28
Kiedy możliwe jest umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy?

Kto spłaca kredyt po zmarłej osobie? Z pewnością wiesz, że zobowiązanie zaciągnięte przez zmarłego członka rodziny, nie wygasa automatycznie po jego śmierci. Przeciwnie, banki stawiają w stan wymagalności zadłużenie i próbują wyegzekwować spłatę długu u wykrytych spadkobierców.

Umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy występuje rzadko. Banki na taką procedurę decydują się, gdy wystąpią określone warunki, które wskazują, że niemożliwe lub znacznie utrudnione byłoby wyegzekwowanie zobowiązania. W artykule dowiesz się, co się dzieje z niespłaconym kredytem po śmierci bliskiej osoby oraz jakie czynności możesz podejmować, aby nie dziedziczyć spadku z zadłużeniem. Ważną kwestią jest także ubezpieczenie kredytu, które jest formą ochrony dla bliskich w przypadku śmierci podczas spłacania zobowiązania.

Śmierć kredytobiorcy – co dalej?

Życie pisze różne scenariusze. W trakcie zaciągania pożyczki lub kredytu nie można przewidzieć, czy w trakcie spłaty zobowiązania zdarzy się śmiertelny wypadek lub choroba. Co z kredytem w przypadku śmierci kredytobiorcy? To, co dzieje się z zobowiązaniem po śmierci dłużnika zależy od tego, jaki rodzaj zobowiązania jest spłacany. W przypadku, gdy w grę wchodzi niewielki kredyt gotówkowy, problem nie jest duży. Stosunkowo łatwo spłacić niewielkie zobowiązanie po zmarłej osobie i dziedziczyć spadek – zwłaszcza, gdy w spadku pozostaje wiele praw majątkowych i rzeczowych o dużej wartości.

Inaczej sprawa wygląda, gdy zmarła osoba pozostawiła po sobie niespłacony kredyt hipoteczny. Jest to reguły długoterminowe zobowiązanie na duże kwoty, a jego spłata może sięgać 25-30 lat. W trakcie spłaty kredytu hipotecznego istnieje ryzyko, że dłużnik może w tym czasie umrzeć. Może to spowodować, że pozostali członkowie rodziny, mieszkający w nieruchomości, na którą został zaciągnięty kredyt, nie będą mogli spłacić zobowiązania z powodu niewystarczających dochodów. Aby zapobiec tej sytuacji warto zakupić ubezpieczenie kredytu hipotecznego na wypadek śmierci. Dzięki temu, część kredytu zostanie pokryta przez ubezpieczyciela w przypadku śmierci kredytobiorcy.

Co się dzieje z kredytem po śmierci kredytobiorcy? Dużo zależy więc od rodzaju zobowiązania oraz od tego, czy kredytobiorca był ubezpieczony. To co stanie się z zobowiązaniem zależy od tego, czy spadkobiercy przyjmą spadek czy się go zrzekną.

Co to jest pełnomocnictwo? Jak działa pełnomocnictwo do kredytu? Różnice między pełnomocnictwem a upoważnieniem

Zawiadomienie banku o śmierci kredytobiorcy

Jeśli jesteś spadkobiercą i nie chcesz zrzec się spadku po bliskiej osobie? Musisz wiedzieć, że masz obowiązek spłacenia zadłużenia. Zanim zgłosisz się do banku, musisz przygotować odpowiednie dokumenty. Na ich podstawie bank udzieli Ci informacji na temat zadłużenia. Niestety nie wystarczy jedynie akt zgonu członka rodziny, gdyż w świetle przepisów banki nie mają prawa udostępniać informacji o zadłużeniu, jedynie na podstawie aktu zgonu.

Dokumenty potrzebne do banku, aby uzyskać informacje o kredycie zmarłej osoby:

  • akt zgonu kredytobiorcy,
  • testament lub sądowe postanowienie o nabyciu spadku,
  • dokument potwierdzający tożsamość.

Bank na podstawie tych dokumentów zyskuje pewność, że jesteś spadkobiercą, który chce spłacić zobowiązanie za zmarłego kredytobiorcę. Dzięki temu możesz uzyskać kluczowe informacje o zadłużeniach i dostęp do konta bankowego po zmarłym dłużniku: kwocie kredytu, aktualnym saldzie konta bankowego, a także harmonogramie spłat rat. Od momentu zapoznania się z informacjami na temat zadłużenia, instytucja bankowa będzie oczekiwać terminowej spłaty rat, zgodnie z zawartą wcześniej umową kredytową.

Kto spłaca kredyt po śmierci kredytobiorcy

Kto spłaca kredyt po zmarłej osobie? Jeśli zaciągnięty kredyt nie był ubezpieczony lub w jakiś inny sposób zabezpieczony, to do jego spłaty zobowiązani są bliscy zmarłego. Najczęściej jest to współmałżonek, dzieci, czy bliska rodzina, która należy do grona spadkobierców. Do tego grona można zaliczyć rodziców, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, dziadków oraz pasierbów spadkodawcy.

Kto spłaca raty po śmierci? Spadkobierca, który nie zrzekł się spadku. Jeśli jest się spadkobiercą można:

  • przyjąć spadek,
  • zrzec się spadku,
  • przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza – pokrywasz długi zmarłego wyłącznie do wartości spadku.

Wspólny kredyt a śmierć współmałżonka, czyli co w sytuacji gdy wspólnie z małżonkiem zaciągnąłeś kredyt, ale on zmarł w trakcie spłaty kredytu? W tym wypadku, spłatę kolejnych rat przejmuje w całości żyjący współmałżonek. Nie dochodzi więc do dziedziczenia zobowiązania lub umorzenia go w przypadku wystąpienia przesłanek.

Kto dziedziczy kredyt po zmarłym?

Jak wygląda spłata kredytu po śmierci rodzica? Gdy rodzic nie przepisał testamentu, to do spłaty zaciągniętego kredytu zobowiązana jest pierwsza grupa spadkobierców, czyli małżonek/małżonka, a także pełnoletnie dzieci. Dziedziczenie kredytu nie jest bezwzględnie obowiązujące – możesz zrzec się spadku, a spłata długu przejdzie na kolejnych spadkobierców. W ciągu 6 miesięcy masz możliwość podjęcia decyzji, czy przyjmujesz spadek, odrzucasz go, czy też przyjmujesz z dobrodziejstwem inwentarza.

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza a kredyt to dobre rozwiązanie, gdy aktywa zmarłego kredytobiorcy nie przekraczają pasywów (czyli wymagalnych kredytów bankowych i innych zobowiązań).

Czy żyrant musi spłacać kredyt po śmierci kredytobiorcy?

Jak wygląda sytuacja, w przypadku poręczonego kredytu? W przypadku śmierci kredytobiorcy, żyrant będzie odpowiadał za spłatę zobowiązania jedynie wtedy, gdy spadek zostanie odrzucony przez wszystkich spadkobierców lub gdy bank nie będzie w stanie wyegzekwować należności od spadkobierców, którzy przyjęli spadek.

Pokrótce, oznacza to że w pierwszej kolejności do spłaty zobowiązania pociągani są spadkobiercy, a następnie żyrant.

Śmierć kredytobiorcy a wymagalność kredytu

Wymagalność roszczenia przedstawia się inaczej w przypadku kredytu gotówkowego, a inaczej przy zaciągnięciu kredytu hipotecznego.

W przypadku kredytu gotówkowego, śmierć kredytobiorcy powoduje, że instytucja bankowa będzie domagać się spłaty zadłużenia od spadkobierców. Oznacza to, że kredyt będzie wymagalny, a bank w celu odzyskania należności będzie miał prawo stosować procedury windykacyjne i egzekucyjne wobec spadkobierców, którzy zdecydują się przyjąć spadek.

Inaczej sprawa wygląda przy kredycie hipotecznym. Najpierw bank sprawdza zdolność kredytową spadkobierców i ustala z nimi nowe warunki spłaty. Jeśli spadkobiercy nie mają wystarczającej zdolności kredytowej, bank ma prawo przenieść zadłużenie w stan wymagalności i wszcząć postępowanie egzekucyjne. Może on przejąć nieruchomość, na której została ustanowiona hipoteka. Aby zapobiec tej sytuacji, warto wykupić ubezpieczenie na życie przy okazji podpisywania umowy kredytu hipotecznego.

Sprawdź: Na czym polega i ile kosztuje ubezpieczenie kredytu hipotecznego?

Spłata kredytu po zmarłym a ubezpieczenie zobowiązania

O obowiązkowych ubezpieczeniach przy kredycie mówi się wiele. Najczęściej uważane są za dodatkowe, niepotrzebne obciążenie, które zwiększają koszty zaciągnięcia kredytu. Ubezpieczenie przy kredycie hipotecznym jest już standardem. Jednakże nie powinniśmy myśleć o ubezpieczeniu kredytu, jedynie jako formie zarobienia pieniędzy przez bank. Celem ubezpieczenia jest ochrona bliskich osób przed spłatą dużego zadłużenia w przypadku naszej śmierci.

Jak wygląda spłata ubezpieczonego kredytu po śmierci kredytobiorcy? Towarzystwo ubezpieczeniowe, które udziela ubezpieczenia pokrywa całość lub część długu, jeśli wystąpi jedna z przesłanek określonych w  polisie na rzecz instytucji. W pewnych sytuacjach ubezpieczenie nie zawsze działa. Należy więc uważnie ustalić cesję praw w polisie. Odpowiedzialność ubezpieczyciela może być wyłączona na skutek np. samobójstwa, udziału w bójce (chyba że kredytobiorca działał w obronie własnej), wystąpienia stanu wojennego, działań wojennych, wystąpienia choroby zdiagnozowanej przed podpisaniem umowy, o której bank nie widział.

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego a śmierć kredytobiorcy, daje poczucie pewności, że nie dojdzie do windykacji. Z kolei ubezpieczenie kredytu hipotecznego a śmierć kredytobiorcy – w tej sytuacji chronisz swoich bliskich przed ryzykiem niewypłacalności i utraty nieruchomości objętej hipoteką.

Naliczanie odsetek od kredytu po śmierci kredytobiorcy

Treść zawartej umowy kredytowej po śmierci kredytobiorcy nie zmienia się, a atak umowa nadal obowiązuje. Na spadkobierców przechodzi obowiązek zapłaty odsetek umownych, odsetek za opóźnienie czy opłaty związane z opóźnieniem w spłacie zobowiązania. Oznacza to, że dziedziczenie długu po śmierci kredytobiorcy nie zmienia treści, ani zakresu obowiązków po stronie kredytobiorcy. Zmienia się jedynie strona umowy – na miejsce zmarłego kredytobiorcy wstępuje spadkobierca.

Umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy – czy to możliwe?

Umorzenie kredytu w razie śmierci kredytobiorcy występuje rzadko. Istnieje taka możliwość, jednak banki akceptują umorzenie zobowiązania jedynie w kilku konkretnych przypadkach. Zazwyczaj, dzieje się to w przypadku śmierci ojca lub matki z niespłaconym kredytem, a obowiązek spłaty zobowiązania przekracza możliwości finansowe członka rodziny. W takim wypadku bank może zdecydować się umorzyć dług jeśli wystąpią określone przesłanki.

Umorzenie długu po śmierci – przesłanki:

  • śmierć partnera, jeśli spowodowała ona znaczną utratę dochodów rodziny,
  • utrata majątku przez powódź, pożar i inne klęski żywiołowe,
  • całkowita utrata możliwości podjęcia jakiejkolwiek pracy zarobkowej spowodowana kalectwem bądź innym stałym uszczerbkiem na zdrowiu.

Warunki umorzenia kredytu zależą od banku, w którym zostało zaciągnięte zobowiązanie. Każdy bank może mieć inne podejście w kwestii umorzenia zobowiązania.

Umorzenie kredytu po śmierci Santander czy innych popularnych bankach nie będzie zazwyczaj możliwe. Duże większe szanse powodzenia ma wnioskowanie o zawieszenie w spłacie rat kredytu, czyli wakacje kredytowe. Przerwa w spłacie zobowiązania pozwoli przygotować się na spłatę rat. To także dobry sposób na chwilowe odciążenie budżetu, gdy środki pieniężne potrzebne są na pokrycie kosztów związanych z pogrzebem bliskiej osoby.

Wniosek o umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy. Wzór

Wzór wniosku o umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy powinien być zawarty na stronie internetowej banku czy serwisach finansowych.

Wniosek o umorzenie kredytu bankowego jest równoznaczny z aktem prawnym uznającym dług. Złożenie tego dokumentu oznacza niemal całkowicie drogę do oddłużenia na drodze sądowej, które jest możliwe do uzyskania w przyszłości. Innym aspektem, który może przemawiać przeciw złożeniu wniosku o umorzenie długu osoby zmarłej do banku, jest fakt, że bank najczęściej umorzy część zobowiązania, a nie całość. Musisz się więc zastanowić, czy złożenie takiego wniosku nie będzie dla Ciebie zbyt ryzykowne i czy będzie się faktycznie opłacać.

Umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy – podsumowanie

O umorzeniu kredytu osoby zmarłej przez instytucję przedawnienia nie ma raczej mowy. Okres przedawnienia kredytu po śmierci kredytobiorcy wynosi 3 lata. Jeśli bank podejmie jakąkolwiek czynność windykacyjną, to bieg przedawnienia zostaje przerwany. Banki skrupulatnie dążą do wyegzekwowania należności i z pewnością nie pozwolą na umorzenie zobowiązania przez przedawnienie.

Kredyt po zmarłej osobie jest problematyczną kwestią dla członków rodziny. Jednakże można pozbyć się zadłużenia na dwa sposoby. Po pierwsze, odrzucając spadek. Drugim sposobem jest wnioskowanie o umorzenie kredytu. Jednakże banki nie są chętne do umorzenia zobowiązania, chyba że wystąpią wyjątkowe okoliczności, które zwolnią spadkobiercę ze spłaty dziedziczonego kredytu.

Sprawdź także:

Czym jest i ile wynosi zasiłek pogrzebowy? Kto może ubiegać się o wypłatę świadczenia?

Darowizna od rodziców a podatek – kiedy należy go zapłacić? Jak rozliczyć się z darowizny pieniężnej od rodziców?

Komentarze

Powiązane artykuły

Jak pozbyć się windykatora terenowego?
Porady
30.11.2023

Jak pozbyć się windykatora terenowego?

Jak pozbyć się windykatora terenowego? Wzięcie kredytu wiąże się z koniecznością jego późniejszej spłaty. Jeśli nie będziesz w stanie wywiązać się z tego obowiązku, możesz mieć do czynienia z działaniami windykacyjnymi. W takiej sytuacji windykator terenowy ma za zadanie ustalić nowy termin spłaty długu oraz zadbać o to, aby zadłużenie zostało zwrócone. Jednak czy jest...
Zobacz więcej
9 min. czytania
Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie?
Porady
22.11.2023

Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie?

Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie? Jeśli o zajęciu zawiadomi pracodawcę tuż przed datą dokonywania wypłat, wynagrodzenie od razu zostanie uszczuplone o kwotę zajęcia, z uwzględnieniem kwoty wolnej od potrąceń. W przypadku zajęcia pieniędzy na rachunku bankowym dłużnika może to potrwać nieco dłużej. Zobacz, jak działa komornik i czego możesz spodziewać się po...
Zobacz więcej
10 min. czytania
Dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze czy pożyczka?

Dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze czy pożyczka czyste powietrze?

...formie dofinansowania lub dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu gotówkowego. Warunkiem wypłaty dotacji jest jednak wcześniejsze otrzymanie z...

...dodatkowej gotówki na dowolny cel? Koniecznie sprawdź nasz ranking kredytów gotówkowych. Właściwą instytucją, do której składane są wnioski i która...

Zobacz więcej
15 min. czytania
Jak wygląda zajęcie samochodu przez komornika?
Porady
10.11.2023

Jak wygląda zajęcie samochodu przez komornika? Jak tego uniknąć?

Kiedy przestajemy radzić sobie ze spłatą zobowiązań, rośnie ryzyko, że wierzyciel skieruje sprawę na drogę sądową. W takiej sytuacji sąd może nakazać zwrot długu poprzez egzekucję, np. zajęcie samochodu przez komornika. Kiedy może do tego dojść i co możemy zrobić, żeby się przed tym uchronić? Jak uniknąć zajęcia samochodu przez komornika?
Zobacz więcej
7 min. czytania
Ile wynosi inflacja w Polsce w {{year}} roku?
Porady
07.11.2023

Ile wynosi inflacja w Polsce w 2023 roku? Prognozy na najbliższe miesiące

...funkcjonująca jako spadek poziomu cen w gospodarce z jednoczesnym wzrostem siły nabywczej pieniądza. To może Cię zainteresować: Czy warto teraz spłacić lub nadpłacić kredyt hipoteczny? Deflacja to zatem nic innego jak ujemna inflacja. Czy to niebezpieczne zjawisko? Zarówno inflacja, jak i deflacja mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę. Zwiększanie siły...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Czym jest i komu przysługuje dodatek aktywizacyjny?
Porady
19.10.2023

Czym jest i komu przysługuje dodatek aktywizacyjny?

Osoby bezrobotne, które aktywnie poszukują zatrudnienia, mogą liczyć na specjalny dodatek aktywizacyjny. Świadczenie to wypłacane jest osobom, które znajdą pracę w trakcie otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Ile obecnie wynosi dodatek? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby go otrzymać?
Zobacz więcej
7 min. czytania