Świadczenie przedemerytalne

Zaktualizowano: 2020-10-30 10:48
Opublikowano: 2020-10-07 15:05
Średnia ocena: 5,85/6 Głosów: 32

Świadczenia przedemerytalne zostały wprowadzone w Polsce na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych. W wymienionym akcie prawnym opisane są dokładnie warunki uzyskania oraz utraty prawa do pobierania zasiłku przedemerytalnego oraz zasady jego wypłacania i finansowania.

Świadczenie przedemerytalne - co to takiego?

Świadczenie przedemerytalne (zamiennie: zasiłek przedemerytalny) to wyjątkowy rodzaj świadczenia wypłacanego comiesięcznie, które od przeszło 15 lat jest przyznawane polskim pracownikom, którzy z różnych względów stracili pracę. Państwo polskie zasiłek przedemerytalny przyznaje przede wszystkim osobom, które z różnych powodów utraciły swoje miejsce pracy, zanim mogły przejść na emeryturę. Na uzyskanie świadczeń przedemerytalnych mogą również liczyć ci, którzy przez okres pięciu lat pobierali rentę z tytułu niezdolności do pracy bądź ich działalność gospodarcza upadła.

Co do zasady, przedemerytalne świadczenia z ZUS mają za zadanie pomóc tym osobom, które z powodu swojego wieku nie mogą w sposób skuteczny konkurować na rynku pracy z osobami młodymi, pełnymi energii. Szereg dokładnych regulacji dotyczących funkcjonowania zasiłków przedemerytalnych można znaleźć w Ustawie o świadczeniach przedemerytalnych, która została uchwalona 30 kwietnia 2004 roku. Są w niej zawarte m.in. warunki, jakie trzeba spełnić, by móc ubiegać się o zasiłek przedemerytalny. W ustawie opisane są też okoliczności, w których ZUS może podjąć decyzję o wstrzymaniu wypłacania tego świadczenia. Kto zatem może wnioskować o świadczenie przedemerytalne? Ile wynosi świadczenie przedemerytalne? Jak wyglądają świadczenia przedemerytalne po nowemu? Na wszystkie te pytania szerzej odpowiemy w dalszych częściach niniejszego artykułu.

Świadczenia przedemerytalne - statystyki. Ile osób w Polsce pobiera zasiłki przedemerytalne?

Jak pokazują statystyki prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, liczba osób pobierających świadczenia przedemerytalne nieustannie rośnie. W styczniu 2012 świadczenie przedemerytalne pobierało 96,8 tys. Polaków, w marcu 2014 roku 164 tys., zaś w sierpniu tego samego roku już 171 tys. W styczniu 2012 roku ZUS na wypłacanie świadczeń przedemerytalnych wydał 91 milionów złotych, zaś w sierpniu 2014 roku już ponad dwa razy tyle (172 miliony złotych).

Kto może ubiegać się o świadczenie przedemerytalne ZUS?

Komu przysługuje zasiłek przedemerytalny? O świadczenia przedemerytalne mogą wnioskować seniorzy o długim stażu pracy, które utraciły swoje zatrudnienie nie z własnej winy oraz jednocześnie nie spełniają jeszcze warunków uprawniających do przejścia na emeryturę.

Omawiana grupa seniorów jest niezwykle szczególna. Osoby w dojrzałym wieku mają często wiele trudności z efektywnym konkurowaniem na rynku pracy z ludźmi młodymi i energicznymi. Z drugiej strony ta grupa seniorów nie ma jeszcze prawa do przejścia na emeryturę. Polski ustawodawca kilkanaście lat temu zauważył problem ciężkiej sytuacji seniorów na rynku pracy, czego owocem jest wprowadzenie specjalnej pomocy finansowej przed przejściem na emeryturę, czyli zasiłku przedemerytalnego.

Podstawowa rzecz, o której należy wiedzieć przed rozpoczęciem całej procedury wnioskowania o zasiłek przedemerytalny, to fakt, iż zasiłek przedemerytalny przysługuje każdemu, kto udowodni, że pobierał zasiłek dla bezrobotnych przez okres krótszy niż 180 dni oraz w dalszym ciągu jest bierny zawodowo. Ten fakt można potwierdzić uzyskując specjalne zaświadczenie z Urzędu Pracy. Warto wiedzieć, że w trakcie pobierania zasiłku senior nie ma prawa do bezpodstawnego odmówienia przyjęcia oferty zatrudnienia, którą przedstawił mu pracownik urzędu. W przypadku, gdy senior odmówił objęcia jakiegoś miejsca pracy zaproponowanego przez Urząd Pracy, wtedy może dojść do tego, że wniosek o świadczenie przedemerytalne zostanie rozpatrzony negatywnie.

Aby otrzymać omawiane świadczenie, trzeba oczywiście złożyć stosowny wniosek. Na sporządzenie dokumentu jest aż 30 dni (z powodu koronawirusa nawet więcej). Termin jest liczony od dnia, w którym Urząd Pracy wydał zaświadczenie o upływie 180 dni od czasu, gdy dana osoba przestała pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Należy mieć świadomość, że również osoby, które podjęły się prac przy robotach publicznych lub prac interwencyjnych pobierając w tym samym czasie zasiłek, także obowiązuje ten sam termin na złożenie wniosku, czyli 30 dni. Termin ten liczy się od dnia zakończenia takiej pracy.

Kolejna kategoria warunków, które trzeba spełnić, dotyczy aktualnej sytuacji konkretnego seniora. Mowa tutaj chociażby o wieku, stażu pracy oraz powodach, z jakich zwolniono do z dotychczasowego miejsca pracy. Jeśli któreś z kryteriów nie zostanie spełnione, wówczas może być problem z uzyskaniem świadczenia przedemerytalnego. W przepisach znajdziemy m.in. informację o zwolnieniu z przyczyn będących po zakładzie pracy, likwidacji zakładu pracy, niewypłacalności pracodawcy, ogłoszeniu upadłości działalności, ustaniu prawa do renty, ustaniu prawa do świadczeń wynikających z opieki nad podopiecznym, który zmarł. W większości wspomnianych wyżej przypadków osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne musi udowodnić, że zanim przekazano jej informację o zwolnieniu, pracowała w danym zakładzie minimum pół roku.

Artykuł 2 Ustawy o świadczeniach przedemerytalnych mówi, że prawo do pobierania świadczeń przedemerytalnych przysługuje osobom, które:

 • W związku z likwidacją zakładu pracy, niewypłacalnością pracodawcy, ogłoszeniem upadku działalności najpóźniej w dniu zwolnienia osoba, z którymi rozwiązano stosunek pracy ukończyły 56 lat (wymóg dla kobiet) lub 65 lat (wymóg dla mężczyzn). Ponadto, warunkiem do ubiegania się o uzyskanie świadczenia przedemerytalnego jest posiadanie odpowiednio długiego stażu pracy (20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn).

 • Do czasu, w którym utraciły swoją pracę zarobkową z przyczyn będących po stronie zakładu pracy, miały ukończone minimum 55 (dotyczy kobiet) lub 60 lat (dotyczy mężczyzn). Ponadto, tacy seniorzy muszą również wykazać staż pracy minimum 30 lat (kobiety) lub 35 lat (mężczyźni).

 • Do czasu, w którym ogłoszono upadłość, prowadziły w sposób ciągły w okresie nie krótszym niż 24 miesiące, własną działalność pozarolniczą. Oprócz tego musiały też opłacać należne składki na ubezpieczenia społeczne oraz ukończyć minimum 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni). Dodatkowym kryterium jest staż pracy - 20 lat dla kobiet oraz 26 lat dla mężczyzn.

 • Zarejestrowały się w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania w okresie 30 dni od ustania prawa do pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy. Renta musiała być jednocześnie pobierana w sposób nieprzerwany przez okres 5 lat. Osoby, których dotyczy ta okoliczność, muszą również spełniać kryterium wieku: minimum 55 lat dla kobiet oraz 60 lat dla mężczyzn. Osoby ubiegające się o świadczenie przedemerytalne muszą też spełniać wymogi dotyczące stażu pracy: kobiety 20 lat oraz mężczyźni 25 lat.

Co istotne: świadczenie przedemerytalne nie będzie nam przysługiwało, jeżeli sami zwolniliśmy się z pracy bądź gdy pracodawca zwolnił nas dyscyplinarnie.

Kto jeszcze może zgłosić się po zasiłek przedemerytalny?

Prawo przewiduje także kilka innych sytuacji, w których można zgłosić się po zasiłek przedemerytalny. O świadczenie przedemerytalne można zgłosić się, gdy:

 • Do dnia, w którym utracono stałe źrodło dochodu z przyczyn leżacych po stronie pracodawcy, było się zatrudnionym przez okres minimum pół roku. Oprócz tego, trzeba również mieć staż pracy (kobiety 34 lata, mężczyźni 39 lat).

 • Zarejestruje się we właściwym Powiatowym Powiatowym Urzędzie Pracy w ciągu 60 dni od momentu, w którym ustało świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna lub specjalny zasiłek opiekuńczy. Co ważne, zasiłek musiał być pobierany w sposób nieprzerwany przez okres minimum jednego roku (w przypadku, gdy świadczenie zostało utracone z powodu śmierci osoby, nad którą sprawowano opiekę). Osoba wnioskująca o świadczenie przedemerytalne musi także spełnić kryterium wieku: 55 lat kobieta oraz 60 lat mężczyzna. Wymagany staż pracy wynosi 20 lat u kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn.

 • Do 31 grudnia roku, który poprzedza utratę pracy z powodu niewypłacalności pracodawcy lub zlikwidowania zakładu, pracowało się w nim przez okres minimum sześciu miesięcy. Ponadto wymagane jest także posiadanie odpowiedniego stażu pracy (34 lata kobiety, 39 lat mężczyźni).

Dodatkowe warunki przyznawania świadczeń przedemerytalnych

Jeśli osoba wnioskująca o zasiłek przedemerytalny spełnia choć jeden z omówionych dokładnie wcześniej warunków lub okoliczności, ma bardzo dużą szansę na jego uzyskanie. Warto jednak mieć świadomość, że wniosek zostanie zaakceptowany tylko wtedy, gdy zostaną również spełnione inne warunki. Oto dodatkowe warunki, które trzeba spełnić przy wnioskowaniu o zasiłek przedemerytalny:

 • przez okres minimum 180 dni trzeba było pobierać zasiłek dla bezrobotnych z Urzędu Pracy. Potwierdzenie pobierania takiego świadczenia można uzyskać w Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania,

 • w dalszym ciągu posiadamy status osoby bezrobotnej w Powiatowym Urzędzie Pracy,

 • podczas pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiło się przyjęcia oferty pracy (chyba, że odmowa była dobrze uzasadniona),

 • wniosek o otrzymanie świadczenia przedemerytalnego został złożony w terminie 30 dni (okres ten wydłużono w 2020 roku z powodu COVID-19) od dnia, w którym Urząd Pracy wydał dokument potwierdzający, że senior przez okres 180 dni pobierał zasiłek dla bezrobotnych.

Jeśli doszło do przekroczenia któregoś ze wspomnianych terminów, senior najpewniej uzyska odmowę przyznania świadczenia przedemerytalnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może jednak nieco nagiąć te sztywne terminy pod warunkiem, że przyszły świadczeniobiorca w wiarygodny sposób uzasadni, dlaczego ustawowe terminy zostały naruszone.

Świadczenia przedemerytalne po nowemu: dłuższy termin na złożenie wniosku do ZUS przez COVID-19

Pandemia koronawirusa spowodowała, że załatwianie spraw urzędowych w formie stacjonarnej zostało znacząco utrudnione. Urzędy zazwyczaj przyjmują interesariuszy wyłącznie w określonych godzinach, przez co umówienie się na wizytę jest bardzo trudnym zadaniem. Ustawodawca doszedł do wniosku, że przez epidemię COVID-19 sporo osób może mieć duży problem ze złożeniem wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczenie przedemerytalne w terminie 30 dni i postanowił o wydłużeniu czasu na składanie tych wniosków.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało specjalny komunikat:

Rządowy projekt ustawy z dnia 8 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przewiduje zmiany w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych, polegające na przedłużeniu terminu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego.”

Urzędnicy dodają również, że pod zmianach potencjalni świadczeniobiorcy będą mieli na złożenie wniosku czas “do 30 dni do ustania obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z COVID-19”. Ministerstwo tłumaczyło swą decyzję tym, że “Ustawowe i obligatoryjne przedłużenie tych terminów stworzy ubezpieczonym pewność co do braku negatywnych skutków uchybienia terminowi, a co więcej, skłoni część osób do pozostania w domu w okresie stanu epidemii i złożenia wniosku po ustaniu tego stanu.

Zwolnienie indywidualne w ramach zwolnienia grupowego - czy to możliwe?

Jak już wspomnieliśmy, gdy zakład pracy przeprowadza zwolnienia grupowe, co wiąże się ze zwolnieniem kilkudziesięciu bądź nawet kilkuset pracowników, można starać się o otrzymanie świadczenia przedemerytalnego. Polskie prawo przewiduje jednak sytuację, w której nawet jedna zwolniona osoba z danego zakładu pracy będzie mogła otrzymać świadczenie przedemerytalne.

Ustawa z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w artykule 10 wskazuje, że możliwe jest “zwolnienie indywidualne w ramach zwolnień grupowych”. Brzmi jak nonsens, jednak w rzeczywistości jest to w pełni legalne.

Oznacza to, że nawet wtedy, gdy dane przedsiębiorstwo zwalnia wyłącznie jednego pracownika, to może w jego świadectwie pracy zawrzeć wpis mówiący o tym, że została zwolniona w ramach zwolnień grupowych. Pracodawca może ten fakt uzasadnić na przykład likwidacją danego stanowiska pracy. Jeśli ktoś jest zwolniony indywidualnie w trybie zwolnień grupowych, również może bez żadnych wątpliwości wnioskować o świadczenie przedemerytalne.

Jakie dokumenty trzeba załączyć do wniosku o świadczenie przedemerytalne?

Pomoc finansowa w ramach świadczenia przedemerytalnego jest przyznawana po złożeniu stosownego wniosku do ZUS. Wzór tego dokumentu można znaleźć na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz wniosku będziemy potrzebowali także inne dokumenty. Oto lista dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o zasiłek przedemerytalny:

 • Formularz ERP-6, w którym muszą być zawarte informacje o okresach składkowych i nieskładkowych wnioskodawcy.

 • Dokumenty, które potwierdzą, że osoba składająca wniosek o świadczenie przedemerytalne odbyła staż ubezpieczenia za granicą.

 • Dokument z Urzędu Pracy - Urząd Pracy właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy musi potwierdzić na piśmie, że potencjalny świadczeniobiorca pobierał zasiłek dla bezrobotnych przez okres minimum 180 dni. Istotne jest także to, że wnioskodawca nie mógł zrezygnować bezpodstawnie z przedstawionych przez urzędników ofert pracy.

 • Zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające datę rejestracji w urzędzie - dotyczy to osób, które ubiegają się o zasiłek w związku z ustaniem prawa do pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy. Wnioskodawca ma na to 30 dni. Okres ten liczy się od dnia, w którym prawo do renty przestało obowiązywać.

 • Świadectwo pracy z ostatniego zakładu pracy, który zatrudniał ubiegającego się o świadczenie - w świadectwie pracy powinna znaleźć się informacja o powodach, z jakich doszło do rozwiązania stosunku pracy. Tylko wybrane powody utraty zatrudnienia uprawniają do wnioskowania o świadczenie przedemerytalne.

 • Legitymacja ubezpieczeniowa oraz zaświadczenie świadectwa pracy - oba te dokumenty potwierdzają, że wnioskodawca ma odpowiedni stać ubezpieczenia w ZUS. Jeśli dostarczenie pełnej dokumentacji potwierdzającej staż pracy potencjalnego świadczeniobiorcy jest niemożliwe np. z powodu ich zniszczenia bądź likwidacji danego zakładu pracy, konieczne są wówczas zeznania świadków. W takim przypadku do wniosku musi zostać dołączony formularz ZUS-RP-8.

 • Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej - dotyczy to osób, które pobierały specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna.

 • Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości - dotyczy to przedsiębiorców, którzy do tej pory zajmowali się prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

 • Dokument, który poświadczy powierzchnię użytków rolnych. Taki dokument musi określić powierzchnię rolną w hektarach. Dotyczy to wyłącznie tych wnioskodawców, którzy są właścicielem, współwłaścicielem bądź posiadają nieruchomość rolną.

 • Formularz o symbolu ZUS RP-13 - ten dokument trzeba załączyć, gdy chcemy dołączyć do ubezpieczenia społecznego członków swojej rodziny.

Gdzie należy składać dokumenty o świadczenie przedemerytalne?

Dokumenty trzeba składać do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który właściwy jest dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Dokumenty można przekazać w następujących formach:

 • osobiście (także ustnie),

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej,

 • przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS),

 • w urzędomacie - urządzenia tego typu działają w każdej placówce ZUS w Polsce, dodatkowo działają one przez cały rok 24 godziny na dobę.

Jeśli nie posiadamy konta na platformie PUE ZUS, to możemy je założyć zdalnie. Do tego jest jednak wymagane posiadanie profilu zaufanego bądź podpisu elektronicznego. W niektórych bankach, na przykład w ING Banku Śląskim, Santander, PKO Banku Polskim, Banku Pekao, Milennium można to zrobić bez wychodzenia z domu z racji tego, iż te instytucje bankowe podpisały z ZUS specjalną umowę dotyczącą możliwości potwierdzania tożsamości klientów z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej.

Ile trzeba czekać na wydanie decyzji przez ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z prawem na na wydanie decyzji 30 dni. Termin ten liczy się od dnia, w którym został dostarczony ostatni dokument. W przypadku, gdy nasz wniosek został rozpatrzony negatywnie, przysługuje nam prawo do złożenia odwołania. Gdy ZUS odrzuci także odwołanie, wtedy można skierować sprawę na drogę sądową.

Jak liczy się staż pracy?

Staż pracy to jeden z najważniejszych elementów decydujących o tym, czy w ogóle mamy prawo do ubiegania się o świadczenie przedemerytalne. Do stażu pracy zalicza się zarówno okresy składkowe jak i nieskładkowe. Okres składkowy oznacza czas w którym pracowaliśmy, a od naszej pensji były opłacane należne składki, zaś okres nieskładowy oznacza czas, w którym np. studiowaliśmy lub pracowaliśmy w gospodarstwie rolnym.

Oto kompletny wykaz okresów uprawniających do emerytury:

 • okres składkowy i nieskładkowy - uwaga: okres nieskładkowy nie może przekroczyć wartości ⅓ okresów składkowych,

 • czas pracy w gospodarstwie rolnym bądź czas prowadzenia gospodarstwa rolnego - ten okres liczy się tylko wtedy, gdy są jakieś ewentualne braki w okresie składkowym lub nieskładkowym

 • ubezpieczenie zagraniczne - oznacza to okres, który spędziliśmy w jednym z krajów Unii Europejskiej bądź w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Niesłychanie istotna informacja m.in. dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą jest taka, że gdy samodzielnie opłacało się w przeszłości swoje składki na ubezpieczenie społeczne, to składki nieopłacone nie będą wliczone ani do okresu składkowego, ani do nieskładkowego. Z naszą pomocą dowiesz się, jak założyć firmę.

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne w 2020 roku - aktualne dane

Sporo seniorów zastanawia się nad tym ile wynosi zasiłek przedemerytalny. Warto wiedzieć, że dokładna wysokość świadczenia przedemerytalnego zmienia się co roku. Ustawodawca cyklicznie przeprowadza tzw. waloryzację, która ma na celu rekompensować inflację. Ile zatem wynosi świadczenie przedemerytalne w 2020 roku?

Począwszy od 1 marca 2020 roku po waloryzacji wysokość świadczenia przedemerytalnego wzrosła o 70 złotych brutto, co dało kwotę 1210,99 zł. Rok wcześniej, w 2019 roku, zasiłek przedemerytalny opiewał na kwotę 1140,99 zł.

Ile można dorobić na świadczeniu przedemerytalnym?

To pytanie spędza sen z powiek wszystkim osobom, które pobierają zasiłek przedemerytalny, jednak sytuacja ich domowego budżetu nie jest wystarczająco dobra, dlatego szukają dodatkowego źródła dochodu. Czy tzw. dorabianie na świadczeniu przedemerytalnym jest w ogóle legalne? Jeśli tak, ile można dorobić na świadczeniu przedemerytalnym?

Warto wiedzieć, że osoby pobierające świadczenia przedemerytalne mogą podejmować dodatkową pracę. Trzeba jednak mieć świadomość tego, że ustawodawca dość dokładnie określił limity. Jeśli te limity zostaną przekroczone, wówczas może dojść do obniżenia wysokości świadczenia lub jego zawieszenia. Dorabianie na świadczeniu emerytalnym to nic zabronionego, tylko trzeba pamiętać o kilku istotnych zasadach.

ZUS może obniżyć bądź zawiesić zasiłek przedemerytalny, gdy świadczeniobiorca osiąga przychody z następujących źródeł:

 • czynna służba wojskowa w Wojsku Polskim, pełnienie służby w Polskiej Policji, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej

 • działalność gospodarcza, która dodatkowo polega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego,

 • w sytuacji, gdy dany obywatel uzyskał prawo do uzyskiwania renty z tytułu niezdolności do pracy bądź renty inwalidzkiej, wypłacenia renty strukturalnej lub innego świadczenia o charakterze rentowym zza granicy - we wszystkich tych przypadkach wypłata zasiłku przedemerytalnego jest zawieszana.

Kiedy trzeba powiadomić ZUS o osiąganym przychodzie?

Osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zobowiązana jest do tego, aby niezwłocznie powiadomić go o fakcie osiągania przychodu. Z kolei po zakończeniu okresu rozliczeniowego (termin do końca maja) konieczne jest złożenie informacji o uzyskanych przychodach w poprzednim roku rozliczeniowym. Oznacza to, że dorabianie na świadczeniu przedemerytalnym nie może być ukrywane przed ZUS. Obowiązek poinformowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczy nie tylko pracownika, ale również pracodawcy lub innego płatnika składek.

Przekonaj się, ile kosztuje pracodawcę umowa o pracę.

Oto pełna lista przychodów, o których otrzymywaniu bezwzględnie należy powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

 • praca wykonywana na podstawie umowy agencyjnej, umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy współpracy, umowy o pracę nakładczą, umowy o świadczenie usług,

 • praca wykonywana w spółdzielni kółek rolniczych lub rolniczej spółdzielni produkcyjnej,

 • prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej,

 • zatrudnienie w służbach mundurowych,

 • stypendium sportowe,

 • świadczenie pracy w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub podczas tymczasowego aresztowania.

Ile można dorobić na świadczeniu przedemerytalnym - limity przychodów

Świadczenia przedemerytalne mogą być zarówno zmniejszane jak i zawieszane. Do zmniejszenia wysokości świadczenia przedemerytalnego dochodzi wtedy, gdy kwota przychodu będzie wyższa od dopuszczalnej kwoty przychodu. Jest to 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym, który poprzedzał termin waloryzacji. Ponadto, do zmniejszenia może także dojść wtedy, gdy kwota przychodu jest niższa niż granczna kwoty przychody oraz gdy łączna kwota świadczenia oraz przychodu będzie większa niż maksymalna dozwolona kwota przychodu. W takim przypadku świadczenie przedemerytalne jest zmniejszane o kwotę przekroczenia, która następnie jest pomniejszana o składki na ubezpieczenie społeczne.

Do zawieszenia świadczenia przedemerytalnego może z kolei dojść wtedy, gdy kwota przychodu osiąganego przez świadczeniobiorcę będzie większa niż kwota graniczna. Kwota graniczna to 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni rok kalendarzowy. Gdy decydujemy się na dorabianie na świadczeniu przedemerytalnym, powinniśmy o tych ograniczeniach pamiętać, aby ustrzec się przed zmniejszeniem jego wysokości lub całkowitym zawieszeniem.

Zawieszenie wypłacania świadczenia przedemerytalnego może zostać przeprowadzone od miesiąca, w którym została wydana decyzja lub od następnego miesiąca, gdy wcześniejsze wstrzymanie wypłacenia środków było niemożliwe do zrealizowania.

Sprawdź, ile wynosi minimalne wnagrodzenie brutto w 2020.

Kwoty przychodu, które wpływają na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia emerytalnego - 2020

Do rozliczenia przychodu dochodzi każdorazowo po zakończeniu roku rozliczeniowego. Rok rozliczeniowy dobiega końca wraz z ostatnim dniem lutego. Rozliczenie może być realizowane w sposób dwojaki: albo w formie miesięcznej albo w formie rocznej. Wszystko zależeć powinno tak naprawdę od tego, który z tych sposobów wypłacania środków jest korzystniejszy dla osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne.

Decyzja o wyborze sposobu rozliczania jest bardzo istotna wtedy, gdy osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny przez kilka miesięcy uzyskiwała bardzo wysokie przychody, jednak w ujęciu rocznym nie były już one tak wysokie i nie przekraczały ustawowych limitów. Jeśli w takim przypadku świadczeniobiorca wybierze rozliczenie roczne, wtedy nie grozi mu ani zmniejszenie świadczenia ani jego zawieszenie.

Podsumujmy: w przypadku, gdy dochody uzyskiwane przez świadczeniobiorcę mieszczą się w granicach 25-70% przeciętnego wynagrodzenia, wtedy ZUS może obniżyć przysługującą kwotę zasiłku. Jeśli pułap 70% przeciętnego wynagrodzenia zostanie przekroczony, wtedy urzędnicy mogą całkowicie zawiesić wypłatę świadczenia.

Jak opodatkowany jest zasiłek przedemerytalny?

Osoba, która pobiera zasiłek przedemerytalny, do końca lutego następnego roku kalendarzowego otrzymuje od ZUS-u specjalny dokument o symbolu PIT-40, na podstawie którego (w określonych okolicznościach) przygotowuje rozliczenie roczne. Szczegółowe informacje o wysokości pobranych zasiłków znajdują się w PIT-40 na pozycjach 38 oraz 39.

Kiedy nie trzeba samodzielnie rozliczać świadczenia przedemerytalnego w skarbówce?

Jeżeli podatnik w danym roku kalendarzowym nie otrzymywał innych przychodów oprócz zasiłku przedemerytalnego, wtedy dokument PIT-40 przesłany pocztą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zostać potraktowany jako własne rozliczenie roczne. Deklaracja PIT-40A zastępuje wówczas inne ewentualne formy zeznań rocznych takie jak PIT-37 czy PIT-36. Uwarunkowane jest to tym, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych samodzielnie przeprowadził wnikliwą analizę dochodów danego świadczeniobiorcy, które mu wypłacał a także wysokości zaliczek, które przekazywał do urzędu skarbowego.

Powiązane artykuły

Karta podatkowa
Poradniki 21.09.2021

Karta podatkowa 2021 – czym jest karta podatkowa i kto może jej używać?

Karta podatkowa jest jedną z metod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jej stawka nie jest zależna od kwoty wypracowanego dochodu lub przychodu podatnika, tylko ustala ją z góry naczelnik urzędu skarbowego.
Zobacz więcej
Dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze czy pożyczka?
Poradniki 15.09.2021

Program czyste powietrze - dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze czy pożyczka czyste powietrze?

Program „Czyste Powietrze” pozwala na dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie starych źródeł ogrzewania w domach jednorodzinnych na nowe, bardziej ekologiczne. Ponadto możesz otrzymać pożyczkę „Czyste Powietrze” z gwarancją w wybranych bankach, które mają zawarte porozumienie z NFOŚiGW.
Zobacz więcej
Zawieszenie spłaty a koronawirus
Poradniki 15.09.2021

Zawieszenie spłaty a koronawirus - czy wakacje kredytowe w trakcie pandemii są korzystne dla kredytobiorcy?

Wakacje kredytowe to rozwiązanie proponowane przez Związek Banków Polskich w ramach walki z negatywnymi skutkami restrykcji wprowadzonych w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. Zawieszenie spłaty a koronawirus – kto i na jakich warunkach może odroczyć spłatę kredytu? Sprawdź!
Zobacz więcej
Program 300+ - co zapewnia program dobry start?
Poradniki 14.09.2021

Program 300+ - co zapewnia program dobry start i jak dołączyć do programu 300 plus?

Program 300+, który właściwie funkcjonuje pod nazwą „Dobry Start”, zapewnia 300 zł na każdego ucznia. O pieniądze można starać się już przed rozpoczęciem roku szkolnego, dzięki czemu rzeczywiście można je wykorzystać do pokrycia przynajmniej części wydatków w ramach wyprawki szkolnej. Świadczenie 300 zł przyznawane jest jeden raz w roku, bez względu na wysokość dochodów rodziny.
Zobacz więcej
Nowy Polski Ład - jakie zmiany wprowadza? Kiedy zacznie obowiązywać?
Poradniki 13.09.2021

Nowy Polski Ład - jakie zmiany wprowadza? Kiedy zacznie obowiązywać?

Nowy Polski Ład to program zaproponowany przez PIS, który ma zmienić oblicze krajowej gospodarki. Choć dopiero jest w fazie zapowiedzi, to już wywołał niemałe poruszenie. Jakie zmiany ma wprowadzić? Poznaj założenia Nowego Polskiego Ładu. Wyższa kwota wolna od podatku, kredyty hipoteczne bez wkładu własnego. Co jeszcze przygotował PIS w ramach Nowego Ładu? Sprawdzamy!
Zobacz więcej
Zastrzeżenie kredytowe w BIK - kiedy warto je włączyć?
Poradniki 27.08.2021

Zastrzeżenie kredytowe w BIK - kiedy warto je włączyć?

Mało kto wie, że w BIK można uruchomić tzw. zastrzeżenie kredytowe blokujące możliwość zaciągania kredytów i pożyczek na nasze dane. To najprostszy i zarazem najskuteczniejszy sposób, aby ustrzec się przed wyłudzeniem na nas zobowiązania. Sprawdź, na czym polega zastrzeżenie kredytowe i czy warto z niego korzystać.
Zobacz więcej