9 min. czytania

Ile wynosi i kto może starać się o zasiłek przedemerytalny?

Zaktualizowano: 2023-10-19 10:26
Opublikowano: 2020-10-07 15:05
Średnia ocena: 5,70/6 Głosów: 33
Ile wynosi i kto może starać się o zasiłek przedemerytalny?

Zasiłek przedemerytalny przysługuje osobom, które utraciły pracę przed uzyskaniem uprawnień do otrzymywania emerytury. Świadczenie przedemerytalne stanowi wsparcie finansowe dla osób potrzebujących, które znalazły się w trudnej sytuacji, często bez środków do życia. Kto może otrzymać pomoc? Ile wynosi i jakie warunki należy spełnić? Sprawdziliśmy to!

Emerytura w Polsce jest regulowana przez przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. Obecnie wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Niestety często zdarza się, że osoby będące w wieku przedemerytalnym są z niezależnych od siebie przyczyn zwalniane ze stanowiska. Zasiłek przedemerytalny ma wspomóc seniorów, którzy nie mogą jeszcze otrzymywać właściwego świadczenia.

Czym jest zasiłek przedemerytalny?

Zasady związane z nabywaniem prawa do zasiłku przedemerytalnego oraz zasady wypłaty reguluje ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych. Według przepisów na świadczenie może liczyć osoba, która utraciła zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub ogłosiła upadłość prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Takie sytuacje są bardzo trudne dla szerokiej grupy Polaków, którzy są tuż przed uzyskaniem prawa do emerytury i często zostają bez grosza. Bez zgromadzonych oszczędności trudno poradzić sobie z opłacaniem rachunków, regulowaniem rat, np. za kredyt gotówkowy czy opłacaniem leczenia. Zasiłek może zatem okazać się dużą pomocą.

W ZUS o zasiłek przedemerytalny mogą też ubiegać się seniorzy, którzy przez 5 lat pobierali rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, lub zasiłek dla opiekuna z powodu śmierci osoby, nad którą sprawowały opiekę.

Pozostaje jeszcze kwestia nazewnictwa. Zdarza się, że pojęcia te są używane zamiennie - zasiłek przedemerytalny a świadczenie przedemerytalne. Jaka jest różnica? Okazuje się, że zasiłki przedemerytalne były przyznawane na podstawie uchylonej już ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Po wejściu w życie przywoływanej wyżej ustawy z 30 kwietnia 2004 r. zasiłek został zastąpiony świadczeniem przedemerytalnym.

Kto może ubiegać się o zasiłek przedemerytalny?

W tej części artykułu szczegółowo opiszemy, komu przysługuje zasiłek przedemerytalny w 2023 roku. O świadczenie mogą ubiegać się osoby, które przepracowały w danym zakładzie co najmniej 180 dni, mają odpowiedni staż pracy oraz wiek.

Kiedy należy się zasiłek przedemerytalny? W przypadku osób, które były zatrudnione na umowę o pracę, obowiązują następujące zasady:

 • do dnia rozwiązania stosunku pracy ukończone 56 lat oraz 20 lat stażu pracy uprawniającego do emerytury (kobiety) lub ukończone 61 lat i 25 lat stażu pracy (mężczyźni), a utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku likwidacji zakładu pracy lub niewypłacalności pracodawcy;
 • ukończone 55 lat oraz okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 30 lat (kobiety) lub 60 lat i okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 35 lat (mężczyźni), a utrata zatrudnienia nastąpiła z winy pracodawcy,
 • niezależnie od wieku staż pracy min. 35 lat (kobiety) lub 40 lat (mężczyźni), a utrata zatrudnienia nastąpiła z winy pracodawcy.

Z kolei w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą obowiązują następujące zasady:

 • ogłoszenie upadłości firmy prowadzonej przez min. 24 miesiące,
 • ukończone 56 lat i 20 lat stażu pracy (kobiety) lub 61 lat i 26 lat stażu (mężczyźni).

Osoby bezrobotne, które w ciągu 30 dni od ustania prawa do otrzymywania renty z tytułu niezdolności do pracy zarejestrują się w urzędzie pracy, muszą spełnić następujące warunki:

 • ukończyć co najmniej 55 lat i mieć 20 lat stażu pracy (kobiety) lub 60 lat i 25 lat stażu (mężczyźni).

Sprawdź również: Co warto wiedzieć o ofertach kredytowych dla emerytów i rencistów?

Kto nie może się ubiegać o świadczenie przedemerytalne?

Zasiłku przedemerytalnego nie otrzyma osoba, która:

 • jest zaraz po utracie pracy – zgodnie z przepisami prawo do otrzymywania świadczenia uzyskuje się dopiero po 180 dniach pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 • straciła pracę z własnej winy, np. w wyniku zwolnienia dyscyplinarnego, 
 • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych bez konkretnej przyczyny odmówiła podjęcia zatrudnienia proponowanego przez urząd,

Sprawdź, w jakim miesiącu najlepiej przejść na emeryturę!

Jakie warunki należy spełnić, ubiegając się o zasiłek przedemerytalny?

Odpowiedni wiek oraz staż pracy to nie wszystko. Osoba uprawniona do otrzymywania świadczenia powinna również sama wystąpić z wnioskiem do ZUS – nie przysługuje on „z urzędu”. Nie można go też otrzymać od razu po zwolnieniu z pracy.

Jakie trzeba spełnić warunki, aby otrzymać zasiłek przedemerytalny?

 • pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni,
 • nadal być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna,
 • w okresie pobierania zasiłku nie można odmówić bez uzasadnionej przyczyny propozycji podjęcia pracy,
 • złożyć wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 • złożyć wniosek w ciągu 30 dni od dnia ustania zatrudnienia (jeśli w okresie pobierania zasiłku wykonywała inną pracę zarobkową).

Przy składaniu wniosku o zasiłek przedemerytalny ważne jest, żeby poprawnie obliczyć lata pracy. Wliczają się do niego okresy składkowe i nieskładkowe (te ostatnie w wymiarze 1/3 okresów składkowych).

To może Cię zainteresować: ZUS waloryzacja emerytur i rent w 2023 roku

Ile wynosi zasiłek przedemerytalny?

Ile wynosi zasiłek przedemerytalny po 40 latach pracy? Na jakie świadczenie można liczyć obecnie i kiedy nastąpi waloryzacja otrzymywanych kwot? Warto wiedzieć, że zasiłek podlega waloryzacji na zasadach ustalonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a zatem w tym roku można spodziewać się podwyżki – nastąpi to już 1 marca.

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne 2023 netto? O ile wzrośnie w porównaniu do roku ubiegłego? Zasiłek przedemerytalny w 2022 roku wynosił 1350,70 zł brutto. W tym roku możemy liczyć na rekordową waloryzację procentowo-kwotową, co pozwoli na znaczną podwyżkę zasiłków przedemerytalnych.

Wysokość świadczenia wzrośnie aż o 250 zł w porównaniu do roku 2022. Ile zatem otrzymamy zasiłku przedemerytalnego? Kwota od 1 marca 2023 roku będzie wynosić 1600,70 zł brutto.

Ile można dorobić do zasiłku przedemerytalnego?

Osoba otrzymująca zasiłek przedemerytalny może dorabiać, a praca zarobkowa przynosząca uprawnionemu przychód może spowodować zmniejszenie lub całkowite zawieszenie świadczenia zgodnie z następującymi zasadami:

 • świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu, jeżeli kwota przychodu przekracza miesięcznie kwotę 25% przeciętnego wynagrodzenia (tzw. dopuszczalna kwota przychodu). Zasiłek zmniejsza się o kwotę przekroczenia.
 • świadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu, jeśli kwota przychodu przekracza miesięcznie 70% przeciętnego wynagrodzenia (tzw. graniczna kwota przychodu).

Warto dodać, że zmniejszony zasiłek nie może być niższy niż 630,50 zł – ZUS wyrównuje niższe świadczenia do tej kwoty. Od 1 marca 2023 r. świadczenie przedemerytalne w wyniku zmniejszenia nie może być niższe niż 800,35 zł.

Sprawdź również: Ile można dorobić do emerytury lub renty? Nowe limity

Jak złożyć wniosek o zasiłek przedemerytalny?

Wiemy już, kiedy składać wniosek o zasiłek przedemerytalny, ile wynosi świadczenie i kto może je otrzymać. A jak dopełnić formalności? Najważniejszy jest wniosek o zasiłek przedemerytalny, który można złożyć bezpośrednio w oddziale ZUS lub przez platformę ZUS PUE. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie z urzędu pracy o otrzymywaniu zasiłku dla bezrobotnych przed 180 dni,
 • świadectwo pracy z powodami utraty zatrudnienia,
 • formularz ERP-6 dokumentujący okresy składkowe i nieskładkowe,
 • legitymacja ubezpieczeniowa.

W niektórych przypadkach należy dołączyć też:

 • postanowienie sądu o upadłości przedsiębiorstwa – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej – osoby z prawem do zasiłku w związku z pobieraniem zasiłku pielęgnacyjnego lub opiekuńczego,
 • dokumenty potwierdzające pracę za granicą.

Nie przegap: Ile wynosi i czym różni się minimum socjalne od minimum egzystencji?

Co zrobić, jeśli ZUS odmówi Ci świadczenia przedemerytalnego?

Jeśli ZUS wyda negatywną decyzję w sprawie świadczenia przedemerytalnego, można się odwołać do sądu okręgowegosądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Samo odwołanie należy złożyć w ZUS – pisemnie lub ustnie (do protokołu). Trzeba to zrobić w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji.

Jeśli ZUS przychyli się do treści pisma, może zmienić wydaną wcześniej decyzję – ma na to 30 dni od wniesienia odwołania. W innym wypadku odwołanie zostanie przekazane do sądu, który zajmie się rozpatrzeniem sprawy.

Więcej informacji na temat odwołania od decyzji o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego można znaleźć na forum lub w grupach internetowych.

Co jeszcze warto wiedzieć o zasiłku przedemerytalnym?

 • Czy zasiłek przedemerytalny zmniejsza emeryturę? Nie, po osiągnięciu wieku emerytalnego zasiłek przedemerytalny ustaje, a świadczeniobiorca otrzymuje emeryturę w takiej wysokości, jaka została ustalona przez ZUS.
 • zasiłek przedemerytalny a 13 emerytura – trzynasta emerytura przysługuje nie tylko osobom uprawnionym do emerytury lub renty, ale również świadczenia przedemerytalnego.

Kliknij i sprawdź: Czym jest i komu przysługuje dodatek aktywizacyjny?


Źródła: 

ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE – JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ?, www.zus.info.pl;

Zasiłek przedemerytalny - komu i na jakich warunkach przysługuje?, www.poradnikprzedsiebiorcy.pl;

Komentarze

Powiązane artykuły

Rządowe wakacje kredytowe 2024. Warunki zawieszenia spłaty kredytu
Porady
27.05.2024

Rządowe wakacje kredytowe 2024. Warunki zawieszenia spłaty kredytu

...banki wdrożyły procedury przyjmowania wniosków. Zrobiły to już: Chcesz skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu? Dowiedz się, jak złożyć wniosek. Sprawdź również, czy warto nadpłacić kredyt hipoteczny w trakcie wakacji kredytowych. Podobnie jak w latach 2022 i 2023 wakacje kredytowe w 2024 roku polegają na możliwości zawieszenia pełnej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu hipotecznego...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Na czym polega windykacja należności?
Porady
24.05.2024

Na czym polega windykacja należności?

...jest to etap, w którym dąży się do uregulowania zaległych płatności w sposób polubowny. Mogą one dotyczyć nie tylko zadłużenia z tytułu kredytu gotówkowego, ale też czynszu za mieszkanie, czy nawet faktury za dostawę energii elektrycznej. Wynika z tego, że w obowiązujących przepisach prawa nie jest...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Jak napisać skargę na firmę windykacyjną? Wzór skargi {{year}}
Porady
24.05.2024

Jak napisać skargę na firmę windykacyjną? Wzór skargi 2024

...chwilówki, niespłacone pożyczki, przeterminowane faktury za usługi telekomunikacyjne – to tylko przykłady sytuacji, w których możemy mieć do czynienia z firmami windykacyjnymi. Wierzyciele często...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Ile wynosi inflacja w Polsce w {{year}} roku?
Porady
09.05.2024

Ile wynosi inflacja w Polsce w 2024 roku? Prognozy na najbliższe miesiące

...funkcjonująca jako spadek poziomu cen w gospodarce z jednoczesnym wzrostem siły nabywczej pieniądza. To może Cię zainteresować: Czy warto teraz spłacić lub nadpłacić kredyt hipoteczny? Deflacja to zatem nic innego jak ujemna inflacja. Czy to niebezpieczne zjawisko? Zarówno inflacja, jak i deflacja mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę. Zwiększanie siły...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Mały ZUS składki {{year}}. Ile wynosi mały ZUS?
Porady
18.04.2024

Mały ZUS składki 2024. Ile wynosi mały ZUS?

...– składki na ZUS i podatki w Polsce spędzają sen z powiek wielu osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W dobie kryzysu wiele osób zaciągało kredyty gotówkowe lub firmowe na uregulowanie należności. Dla najmniejszych podmiotów, które nie wykazują dużego dochodu, stworzono preferencyjne rozwiązania. Prowadzenie własnej...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Tarcza antyinflacyjna {{year}}. Komu przysługuje dodatek osłonowy?
Porady
15.04.2024

Tarcza antyinflacyjna 2024. Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Tarcza antyinflacyjna w 2024 r. – czy nadal będzie obowiązywać? Jakie rodzaje wsparcia przygotował dla Polaków nowy rząd? Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy i jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdzamy, z jakich rozwiązań można obecnie skorzystać, żeby zniwelować skutki wysokich cen energii i produktów w sklepach.
Zobacz więcej
6 min. czytania