11 min. czytania

Rejestracja jako bezrobotny – jak zarejestrować się jako bezrobotny w Urzędzie pracy lub online?

Zaktualizowano: 2023-10-19 10:27
Opublikowano: 2021-10-21 08:25
Średnia ocena: 4,75/6 Głosów: 4
Rejestracja jako bezrobotny – jak zarejestrować się jako bezrobotny?

Rejestracja jako bezrobotny to szansa dla osób, które nie mogą znaleźć pracy. Status taki umożliwia staranie się o zasiłek, dofinansowanie na otworzenie działalności oraz gwarantuje ubezpieczenie zdrowotne. Straciłeś pracę i nie możesz znaleźć nic dla siebie? Sprawdź, jak zarejestrować się jako bezrobotny!

W końcu sierpnia stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,8%. W urzędach pracy jako bezrobotnych zarejestrowanych było 961,8 tys. osób. Polska zajmuje stosunkowo dobre pozycje w rankingach dotyczących stopy bezrobocia. Wciąż jednak jest spore zainteresowanie uzyskaniem statusu osoby bezrobotnej. Jak się o niego starać i po co go uzyskać? Sprawdź także, ile wynosi zasiłek dla osoby bezrobotnej i przekonaj się, czy te świadczenie wystarczy na pokrycie Twoich codziennych wydatków, czy konieczne będzie sięgnięcie po kredyt gotówkowy lub chwilówkę, w celu uzyskania dodatkowych pieniędzy.

Rejestracja jako bezrobotny – co daje? Czy warto się zarejestrować?

Status bezrobotnego wielu osobom kojarzy się raczej negatywnie. Tymczasem wiążą się z nim pewne przywileje.

Co daje rejestracja jako bezrobotny?

 • prawo do ubezpieczenia zdrowotnego dla siebie oraz małżonka,
 • prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych (o ile są spełnione wszystkie warunki),
 • możliwość skorzystania z usług rynku pracy,
 • dostęp do instrumentów rynku pracy – możliwość skorzystania z dofinansowanie na otworzenie działalności gospodarczej, konsultacji, doradztwa itp.

Czytaj też: Zasiłek rehabilitacyjny – czym jest świadczenie rehabilitacyjne po chorobowym?

Rejestracja jako bezrobotny ma jednak nie tylko same plusy.  Chociaż zasiłek i ubezpieczenie zachęcają do zarejestrowania się, powinieneś znać też inne konsekwencje tego stanu rzeczy.

Rejestracja w urzędzie jako bezrobotny oznacza, że zgadzasz się na warunki, jakie stawia dany urząd. Często wiążą się one z koniecznością stawienia się w urzędzie w określonym terminie. Podobnie musisz niekiedy udać się na rozmowy kwalifikacyjne, które zaproponuje urzędnik. Jeśli nie będziesz się z tych obowiązków wywiązywał, możesz utracić status bezrobotnego.

Kto może zarejestrować się jako bezrobotny?

Zakres wymagań, jakie prawo stawia osobie, chcącej zyskać status osoby bezrobotnej jest naprawdę długi. Żeby go otrzymać, musisz spełnić wszystkie wypisane niżej warunki.

 1. Nie jesteś nigdzie zatrudniony, nie wykonujesz żadnej pracy na podstawie umów cywilnoprawnych.
 2. Masz ukończone 18 lat.
 3. Nie masz ukończonych 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna).
 4. Możesz podjąć pracę na cały etat: jesteś zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej. (wyjątek: osoby niepełnosprawne dotyczy połowa wymiaru czasu pracy).
 5. Nie uczysz się w szkole i nie studiujesz na studiach dziennych.
 6. Nie nabyłeś prawa do emerytury lub do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 7. Nie pobierasz nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
 8. Nie nabyłeś prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy.
 9. Nie jesteś właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe.
 10. Nie podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe.
 11. Nie złożyłeś wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 12. Nie uzyskujesz miesięcznie przychodu (ze źródeł innych niż praca zarobkowa), w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.
 13. Nie pobierasz zasiłku stałego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Czy rejestracja jako bezrobotny po studiach jest możliwa?

Tak – jako absolwent możesz zostać bezrobotnym. Status ten możesz nabyć również podczas studiów innych niż dzienne.

Rejestracja jako bezrobotny a umowa zlecenie

Jeśli aktualnie masz podpisaną umowę zlecenie, nie możesz mieć statusu osoby bezrobotnej.

Umowa o dzieło a rejestracja jako bezrobotny

Jeśli aktualnie masz podpisaną umowę o dzieło, nie możesz mieć statusu osoby bezrobotnej.

Rejestracja jako bezrobotny a praca za granicą

Czy rejestracja jako bezrobotny po powrocie z UK i krajów Unii Europejskiej jest możliwa? Jak najbardziej! Podobnie, jak w przypadku powrotu z Liechtensteinu, Norwegii oraz Szwajcarii, masz możliwość zarejestrować się w Urzędzie Pracy. Musisz jednak dysponować dokumentem od stosownej instytucji zagranicznej, która potwierdzi stosowne okresy ubezpieczenia i zatrudnienia.

Rejestracja jako bezrobotny w innym miejscu jak zameldowanie
Czy rejestracja jako bezrobotny poza miejscem zameldowania jest możliwa? Tak, ale tylko wtedy, jeśli będziesz mieć meldunek czasowy w innym miejscu. Właściwy do rejestracji urząd ustala się bowiem na podstawie miejsca zamieszkania.

Rejestracja jako bezrobotny – wymagane dokumenty

Co trzeba mieć żeby zarejestrować się jako bezrobotny? Aby sprawnie złożyć wniosek o zarejestrowanie jako bezrobotny, dobrze jest wcześniej zapoznać się z zakresem wymaganej dokumentacji.

Rejestracja jako bezrobotny  - jakie dokumenty musisz złożyć?

 • dowód osobisty, a w przypadku jego braku, inny dokument inny dokument, który potwierdzi tożsamość,
 • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o ukończeniu kursów lub szkoleń,
 • wszelkie posiadane świadectwa pracy,
 • dokumenty potwierdzające przeciwwskazania do wykonania określonych prac, o ile takie posiada.

Rejestracja jako bezrobotny bez świadectwa pracy

Jeśli nie dysponujesz świadectwem pracy (nie wydał Ci go pracodawca), możesz przedstawić w starostwie inny dokument, który potwierdzi w sposób wiarygodny okres zatrudnienia i odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Takim dokumentem może być:

 • umowa o pracę, która określa czas obowiązywania stosunku pracy, wysokość wynagrodzenia itp.,
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które potwierdza fakt podlegania ubezpieczeniom oraz płacenia składki na to ubezpieczenie.

Teoretycznie Urząd Pracy może sam pozyskać takie dane w drodze elektronicznej, dzięki dostępowi  do bazy danych ZUS. Warto mieć jednak na uwadze, że niestety spora część urzędów wciąż wymaga świadectwa pracy, a jego brak może być powodem odrzucenia wniosku.

Co jest potrzebne, żeby zarejestrować się jako bezrobotny, jeśli wcześniej byłeś przedsiębiorcą lub wykonywałeś pracę na podstawie umów cywilnoprawnych?

Byłeś zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy (np. na ½ etatu) lub na umowę-zlecenie, umowę agencyjną, inną umowę o świadczenie usług lub współpracowałeś przy wykonywaniu tych umów?

W tym przypadku powinieneś przedłożyć zaświadczenie z zakładu pracy z informacją o wysokości zarobków i o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w rozbiciu na poszczególne miesiące.

Prowadziłeś wcześniej działalność gospodarczą, ale uległa ona likwidacji lub zawieszeniu?

W tym przypadku musisz dostarczyć wszystkie decyzje o likwidacji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i FP z podstawą ich wymiaru w rozbiciu na poszczególne miesiące za okres prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli zawiesiłeś działalność, potrzebny będzie wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia oraz zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i FP z podstawą ich wymiaru w rozbiciu na poszczególne miesiące za okres prowadzenia działalności gospodarczej;.

Warto wiedzieć: Dodatkowe pieniądze - skąd wziąć dodatkowe pieniądze?

Rejestracja jako bezrobotny – ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych i jak długo jest wypłacany?

Wysokość wypłacanego zasiłku zależna jest od stażu pracy oraz od czasu trwania Twojego statusu bezrobotnego.

Mniej niż 5 lat pracy –> 80% zasiłku

 • przez pierwsze trzy miesiące - 992,70 zł brutto / 855,36 zł netto
 • przez kolejne miesiące posiadania statusu – 779 zł brutto / 681,44 zł netto

Między 5 a 20 lat pracy –> 100% zasiłku

 • przez pierwsze trzy miesiące – 1240,80 zł brutto / 1058,13 zł netto
 • przez kolejne miesiące posiadania statusu – 974,40 zł brutto / 840,70 zł netto

Między 5 a 20 lat pracy –> 100% zasiłku

 • przez pierwsze trzy miesiące – 1489 zł brutto / 1260,99 zł netto
 • przez kolejne miesiące posiadania statusu – 1169,30 zł brutto / 1000,06 zł netto

Kliknij i sprawdź: Minimum socjalne – ile wynosi i czym różni się minimum socjalne od minimum egzystencji?

Rejestracja jako bezrobotny online – krok po kroku

Jak zarejestrować się jako bezrobotny? Najłatwiejsza będzie w pełni elektroniczna rejestracja w urzędzie pracy.

Rejestracja w urzędzie pracy jako bezrobotny przez internet – krok po kroku

 1. Wejdź na stronę praca.gov.pl.
 2. Wybierz opcję „Rejestracja / wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy”
 3. Kliknij w „Zgłoszenie do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukują pracy (KRB)”
 4. Pokaże Ci się właściwy formularz, gdzie musisz wpisać nazwę właściwego Urzędu Pracy. Rozpocznij od wpisywania nazwy miejscowości, aby pokazał się właściwy UP.
 5. W kolejnym zaznacz stosowne oświadczenia.
 6. Wybierz formę rejestracji „Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy”.
 7. Wypełnij dane osobowe i postępuj zgodnie z instrukcją.
 8. Na koniec dodaj wszystkie wymagane załączniku do wniosku.

Jak się zarejestrować jako bezrobotny online?

Rejestracja jako bezrobotny przez internet nie wymaga pojawienia się w urzędzie osobiście. 100% czynności możesz dopełnić online. Żeby to jednak było możliwie musisz dysponować ważnym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Rejestracja jako bezrobotny w urzędzie – jak zarejestrować się w PUP?

Jak zarejestrować się na bezrobocie podczas wizyty w urzędzie? PUP umożliwia dwie opcje rejestracji jako bezrobotny. W pierwszej część formalności możesz wykonać online, dzięki czemu nie będziesz musiał spędzać kilku godzin w urzędzie. Dla osób, które nie korzystaj z internetu, istnieje również opcja załatwienia wszelkich formalności na miejscu.

Jak zarejestrować się w urzędzie pracy – opcja internet + wizyta w urzędzie?

 1. Wejdź na stronę praca.gov.pl.
 2. Wybierz opcję „Rejestracja / wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy”.
 3. Kliknij w formularz „Zgłoszenie do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukują pracy (KRB)” .
 4. Wybierz nazwę właściwego Urzędu Pracy.
 5. Wypełnij ankietę oraz wybierz w niej odpowiednie oświadczenia.
 6. Wybierz „Zgłoszenie do rejestracji w PUP”.

Po przejściu wszystkich powyższych kroków musisz poczekać do siedmiu dni na wyznaczenie terminu spotkania w urzędzie. Weź ze sobą wszystkie wymagane dokumenty.

Urząd Pracy - rejestracja jako bezrobotny – gdzie załatwić formalności osobiście?

Jak zarejestrować się na bezrobocie bez używania formularzy online? Rejestracja w urzędzie pracy jako bezrobotny z prawem do zasiłku może być załatwiona w pełni w urzędzie. Ze względu na pandemię konieczne jest jednak wcześniejsze umówienie się na określony termin.

Rejestracja jako bezrobotny – o czym jeszcze warto pamiętać?

Na koniec warto jeszcze odpowiedzieć na dwa często zadawane w urzędach pytania.

Kiedy zarejestrować się jako bezrobotny?

Nie istnieje ściśle określony czas na rejestrację w urzędzie pracy. Do urzędu możesz zgłosić się w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak o tym, że wszystkie przywileje dla osób bezrobotnych przyznawane są od daty rejestracji.

Czy ponowna rejestracja jako bezrobotny jest możliwa?

Status osoby bezrobotnej możesz nabyć, nawet jeśli wcześniej pobierałeś już zasiłek. Będziesz musiał jedynie dostarczyć brakujące dokumenty, które potwierdzają zmiany, jakie zaszły pomiędzy kolejnymi rejestracjami.

Sprawdź też:

Świadczenie przedemerytalne – komu przysługuje i jak je otrzymać?

Czym jest i komu przysługuje dodatek aktywizacyjny?

Komentarze

Powiązane artykuły

Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie?
Porady
22.11.2023

Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie?

Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie? Jeśli o zajęciu zawiadomi pracodawcę tuż przed datą dokonywania wypłat, wynagrodzenie od razu zostanie uszczuplone o kwotę zajęcia, z uwzględnieniem kwoty wolnej od potrąceń. W przypadku zajęcia pieniędzy na rachunku bankowym dłużnika może to potrwać nieco dłużej. Zobacz, jak działa komornik i czego możesz spodziewać się po...
Zobacz więcej
10 min. czytania
Dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze czy pożyczka?

Dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze czy pożyczka czyste powietrze?

...formie dofinansowania lub dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu gotówkowego. Warunkiem wypłaty dotacji jest jednak wcześniejsze otrzymanie z...

...dodatkowej gotówki na dowolny cel? Koniecznie sprawdź nasz ranking kredytów gotówkowych. [div class="tm-widget...

Zobacz więcej
15 min. czytania
Jak wygląda zajęcie samochodu przez komornika?
Porady
10.11.2023

Jak wygląda zajęcie samochodu przez komornika? Jak tego uniknąć?

Kiedy przestajemy radzić sobie ze spłatą zobowiązań, rośnie ryzyko, że wierzyciel skieruje sprawę na drogę sądową. W takiej sytuacji sąd może nakazać zwrot długu poprzez egzekucję, np. zajęcie samochodu przez komornika. Kiedy może do tego dojść i co możemy zrobić, żeby się przed tym uchronić? Jak uniknąć zajęcia samochodu przez komornika?
Zobacz więcej
7 min. czytania
Ile wynosi inflacja w Polsce w {{year}} roku?
Porady
07.11.2023

Ile wynosi inflacja w Polsce w 2023 roku? Prognozy na najbliższe miesiące

...funkcjonująca jako spadek poziomu cen w gospodarce z jednoczesnym wzrostem siły nabywczej pieniądza. To może Cię zainteresować: Czy warto teraz spłacić lub nadpłacić kredyt hipoteczny? Deflacja to zatem nic innego jak ujemna inflacja. Czy to niebezpieczne zjawisko? Zarówno inflacja, jak i deflacja mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę. Zwiększanie siły...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Czym jest i komu przysługuje dodatek aktywizacyjny?
Porady
19.10.2023

Czym jest i komu przysługuje dodatek aktywizacyjny?

Osoby bezrobotne, które aktywnie poszukują zatrudnienia, mogą liczyć na specjalny dodatek aktywizacyjny. Świadczenie to wypłacane jest osobom, które znajdą pracę w trakcie otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Ile obecnie wynosi dodatek? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby go otrzymać?
Zobacz więcej
7 min. czytania
Czym są odsetki maksymalne i jak je obliczyć?
Porady
05.10.2023

Czym są odsetki maksymalne i jak je obliczyć? Aktualne stawki odsetek maksymalnych

...kwestie tego typu regulują przepisy prawne. Co to są odsetki maksymalne i co ma na nie wpływ? Czy znajdują zastosowanie zarówno w kredycie gotówkowym, jak i kredycie hipotecznym? Wysokość odsetek może być określana na bardzo zróżnicowanym poziomie – jest to związane z obowiązującą w Polsce swobodą w zakresie zawierania umów...

Zobacz więcej
6 min. czytania