Przychód a dochód w wynagrodzeniu. Czym się różni przychód od dochodu?

Zaktualizowano: 2023-11-08 08:38
Opublikowano: 2021-11-05 16:15
Średnia ocena: 3,50/6 Głosów: 4
Przychód a dochód w wynagrodzeniu. Czym się różni przychód od dochodu?

Wbrew powszechnemu przekonaniu, dochód a przychód to nie to samo, choć terminy te brzmią dość podobnie. Nie powinno się ich więc używać zamiennie, ponieważ może to wprowadzić w błąd w kontekście sytuacji finansowej firmy. Nie sposób jednak je ze sobą pomylić, znając występujące między nimi różnice. Przychód a dochód – czym różnią się te pojęcia? Sprawdź!

Przychody a dochody – temat, który szczególnie trapi świeżo upieczonych przedsiębiorców.  Wcześniej zazwyczaj nie przywiązywali do tego dużej wagi. By obliczyć swoje zarobki, pracując na etacie, wykorzystywali kalkulator wynagrodzeń. Po otworzeniu własnych firm muszą nauczyć się rozróżniać terminy, by mieć jakiekolwiek pojęcie o finansach swojej firmy. Mając podstawową wiedzę na temat przychodu i dochodu łatwiej będzie dopełniać wszelkich formalności, np. odliczając firmy kredyt gotówkowy. Przejdźmy zatem do konkretów: co to jest dochód a co przychód?

Przychód – co to jest? Definicja

Na początek weźmy na tapet przychód. Co to jest przychód? Są to wszystkie środki pieniężne otrzymane z tytułu m.in. działalności wykonywanej osobiście, stosunku pracy, wynajmu czy sprzedaży nieruchomości. Otrzymanie przychodu powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Co za tym idzie, przychód nie odzwierciedla faktycznej sytuacji finansowej.

Według Ustawy o rachunkowości przedsiębiorcy mogą wyróżnić trzy rodzaje przychodów:

  • przychody ze sprzedaży – łączna wartość produktów i usług sprzedanych w ramach działalności firmy;
  • przychody finansowe – wszystkie pieniądze zarabiane w ramach aktywów finansowych (np. odsetki od lokat i obligacji, przychody ze sprzedaży akcji firmy, dywidendy spółek posiadanych akcji, odsetki od udzielonych pożyczek, weksli czy przeterminowanych zobowiązań, dodatnie różnice kursowe w przypadku sprzedawania wyrobów za granicą) i przychody osiągnięte w wyniku wzrostu cen akcji firmy;
  • przychody operacyjne – suma przychodów ze sprzedaży i pozostałych przychodów operacyjnych.

Kiedy powstaje przychód? Za datę powstania przychodu uznaje się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi (całkowitego lub częściowego), jednak nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Dochód – czym jest? Definicja

Dochód jest dobrą miarą kondycji finansowej firmy i zdecydowanie bardziej miarodajnym pojęciem niż przychód. Zatem co to jest dochód? W praktyce jest to przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. O dochodzie zatem mówi się wtedy, gdy kwota przychodu jest wyższa od kosztów jego uzyskania.

Trzeba pamiętać, że dochód może być brutto albo netto. Dochód brutto jest różnicą przychodów i kosztów jeszcze przed opodatkowaniem, natomiast dochód netto to czysty zysk już po zapłacie podatku.

Sprawdź także: Najniższa krajowa netto i brutto – ile wynosi najniższa krajowa?

Przychód a dochód – różnice. Przykłady

Podstawowa różnica między przychodem a dochodem jest taka, że wysokość tego pierwszego nijak nie świadczy o sytuacji ekonomicznej firmy, a wysokość drugiego odzwierciedla ją i to dobrze.

Czym się różni przychód od dochodu? Najważniejsze różnice zebraliśmy w poniższej tabeli.

Przychód a dochód – różnice

Przychód

Dochód

suma wpływów należności na rachunek bankowy firmy lub osoby fizycznej

faktyczny zysk firmy lub osoby fizycznej

na podstawie przychodu nie można oceniać sytuacji finansowej firmy

odzwierciedla realną sytuację finansową firmy

od wysokości przychodu zależy kwota podatku

dochód jest sumą po opłaceniu podatku

nie ma podziału na przychód brutto i netto

istnieje dochód brutto i netto

niektóre wydatki przedsiębiorcy określa się jako „koszt uzyskania przychodu”

dochód brutto = przychód - koszty jego uzyskania

wyróżnia się 3 rodzaje przychodów: przychód ze sprzedaży, przychody finansowe i przychody operacyjne

dochód netto = dochód brutto - podatek dochodowy

Najbardziej w oczy rzuca się różnica między przychodem a dochodem w wynagrodzeniu.

Przychód a dochód z działalności gospodarczej

Przedsiębiorca musi samodzielnie obliczać przychód i dochód, a później odprowadzać z tego tytułu zaliczki. Do jego zadań należy także przygotowywanie stosownej deklaracji podatkowej.

Przychód a dochód – ryczałt. Jak to wygląda? Według art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawę opodatkowania stanowi dochód, nie przychód. Czasem podatek potrącany jest bezpośrednio od przychodu. Ma to miejsce w przypadku opodatkowania w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Kwota przychodu ma więc szczególne znaczenie dla tych, którzy płacą podatek od osiągniętego przychodu.

Przychód a dochód osoby fizycznej

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę nie musi martwić się żadnymi obliczeniami. Przychód a dochód pracownika określa pracodawca. Pracownik otrzymuje „do ręki” wynagrodzenie netto, które stanowi jego realny przychód. W umowie widzi swoją wypłatę brutto, czyli kwotę sprzed potrącenia składki ZUS i podatku.

Warto jednak mniej więcej wiedzieć, czym jest dochód a przychód pracownika, ponieważ etatowcy należą do grupy osób objętych obowiązkiem podatkowym. Osoba pracująca na podstawie umowy o pracę tak samo, jak przedsiębiorca odprowadza zarówno podatek dochodowy, jak i zaliczki z jego tytułu, tylko nie samodzielnie, a za pośrednictwem płatnika, czyli pracodawcy.

Kliknij i sprawdź: Kredyt na oświadczenie – na czym polega i ile kosztuje kredyt na oświadczenie online?

Przychód a dochód – jak obliczyć?

Obliczanie przychodu i dochodu wbrew pozorom wcale nie jest takie trudne. W przypadku przychodu niezbędna jest jedynie wiedza na temat należnych kwot netto. Z kolei do wyliczenia wartości dochodu potrzebna będzie wiedza na temat przychodu, kosztów jego uzyskania i podatku dochodowego.

Przy liczeniu przychodu i dochodu, pomocny może okazać się specjalny kalkulator, który można znaleźć w internecie. Jeśli jednak zdecydujesz się wszystkie obliczenia przeprowadzić samodzielnie, to niżej znajdziesz instrukcję, jak obliczyć dochód od przychodu.

Jak obliczyć przychód?

Mianem przychodu określa się wszystkie otrzymane przysporzenia pieniężne. Chcąc więc obliczyć przychód, należy zsumować należne kwoty netto, czyli takie, które nie uwzględniają podatku VAT. Do przychodu nie wlicza się bonifikat, skont ani wartości zwróconych produktów. Przychód zawsze liczy się w konkretnym okresie, np. miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.

Jak obliczyć dochód?

Sposób obliczania zależy od rodzaju dochodu, którego wartość chce się poznać. Chcąc poznać wysokość dochodu brutto, należy od przychodu odjąć koszty jego uzyskania. Nieco inaczej liczy się dochód netto, bo wtedy trzeba jeszcze uwzględnić kwestię podatku. Zatem dochód netto liczy się, odejmując od dochodu brutto podatek dochodowy.

Dochód netto jest to kwota, która realnie powinna znaleźć się na koncie firmy, gdy wszyscy klienci uregulują swoje należności. Warto pamiętać, że podatku dochodowego ani podatku od usług i towarów (VAT) nie da się wrzucić w koszty.

Wzory:

Dochód brutto = przychód - koszty uzyskania przychodu
Dochód netto = (przychód - koszty uzyskania przychodu) - podatek dochodowy

Przychód a dochód przy kredycie

Na co patrzy bank przy kredycie? Podczas oceny zdolności kredytowej banki biorą pod uwagę dochód, ponieważ jest to wskaźnik, który pozwala określić, czy potencjalny kredytobiorca będzie w stanie spłacać kredyt.

Banki badać będą też inne czynniki, takie jak historia kredytowa, suma zobowiązań, stabilność zatrudnienia i wiele innych, ale dochód jest jednym z kluczowych czynników wpływających na zdolność kredytową. Dochód netto (czyli dochód po odjęciu wszystkich kosztów) jest często używany do obliczenia zdolności kredytowej, ponieważ odzwierciedla to, ile pieniędzy pozostaje na spłatę ewentualnego kredytu.

Banki stosują różne wskaźniki, aby określić, ile kredytu może być udzielone osobie na podstawie jej dochodu, przy czym nie powinien on przekraczać pewnego procentu dochodu netto, aby pozostała elastyczność finansowa na inne wydatki. Oznacza to więc, że pod uwagę brany jest wyłącznie dochód do kredytu hipotecznego, przychód nie ma tu większego znaczenia. Podobnie wygląda to w przypadku przedsiębiorców.

Warto wiedzieć:

Oceniając zdolność kredytową w różnych firmach, stosowane są zróżnicowane metody. Jednym z najprostszych sposobów na określenie tej zdolności jest analiza księgi przychodów i rozchodów. W takim przypadku banki przyglądają się średniemu dochodowi netto za ostatnie 12 lub 24 miesiące.

Dochód netto jest wynikiem matematycznym, który powstaje poprzez odjęcie wszystkich kosztów od uzyskanych przychodów. Dochód brutto, uzyskany w ten sposób, jest dalej redukowany o podatek i składki ZUS, co tworzy dochód netto.

Czy kredyt jest przychodem?

Czy zaciągnięcie kredytu jest przychodem? Kredyt sam w sobie nie jest przychodem. Kredyt to pożyczka lub środki pieniężne udostępnione przez bank lub inną instytucję finansową na czas określony w umowie, zobowiązanej do zwrotu.

Oznacza to, że pieniądze otrzymane w formie kredytu nie stanowią przychodu w tradycyjnym sensie. Co więcej, kiedy spłacasz kredyt, nie zwiększasz swojego przychodu. Spłacasz pożyczone środki, a często wraz z nimi ponoszone są koszty w postaci odsetek. Przyjęcie kredytu zwiększa Twoje zobowiązania finansowe, ale nie jest to uważane za dodatkowy przychód.

Dopiero w momencie, gdy wykorzystasz środki kredytowe na inwestycje lub inne działania generujące zyski, te zyski mogą stać się Twoim przychodem.

Kredyt a koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu są to wydatki, które można odliczyć od dochodu w celu obniżenia podstawy opodatkowania. Stanowią one pewne koszty związane z zarabianiem przychodu i są stosowane przede wszystkim w kontekście podatkowym.

Przykłady to m.in. koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych czy wynajem biura. Jak to jednak wygląda w przypadku kredytu? Czy kredyt na firmę można wrzucić w koszty?

Zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do kosztów podatkowych nie są zaliczane wydatki poniesione na spłatę pożyczek czy kredytów. Wyjątek stanowią skapitalizowane odsetek od takich zobowiązań.

Czy zatem odsetki od kredytu stanowią koszt uzyskania przychodu? Tak, przedsiębiorcy mają prawo wliczyć w koszty odsetki i pozostałe opłaty związane z kredytem.

Koszty uzyskania przychodu

Definicja kosztów uzyskania przychodów widnieje w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Są nimi wydatki poniesione celem osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Jeśli wysokość kosztów jest bliska wysokości przychodów, to dochód jest niewielki.

Wysokie koszty można jednak odjąć od przychodów i obniżyć konieczny do zapłaty podatek dochodowy w ramach kosztów uzyskania przychodów. Do kosztów uzyskania przychodów zaliczają się m.in.:

  • zatrudnienie pracowników,
  • koszt materiałów,
  • wyposażenie biura, sprzęt i oprogramowanie,
  • czynsz za wynajem lokalu firmowego,
  • świadczone na rzecz firmy usługi,
  • wydatki związane z samochodem służbowym,
  • wyjazdy służbowe.

Widać zatem, że przy wysokich kosztach uzyskania przychodów można znacząco obniżyć podatek dochodowy.

Dochód a przychód – PIT. Jak się rozliczyć?

Dzisiaj nie trzeba martwić się rozliczaniem deklaracji PIT, ponieważ można to zrobić automatycznie za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub korzystając ze specjalnie do tego przeznaczonych programów PIT. Decydując się na pierwszą opcję, deklaracja jest praktycznie w całości, naszym zadaniem jest jedynie sprawdzić prawdziwość podanych tam informacji i uzupełnić takie, których brakuje. Rozliczanie deklaracji PIT jest więc proste, szybkie i intuicyjne.

To może Cię zainteresować: Kredyt na PIT – czy banki oferują kredyt na PIT dla zadłużonych?

Dochód a przychód – o czym warto pamiętać?

Dowiedziałeś się dzisiaj, że przychód i dochód to dwa zupełnie różne pojęcia, które, choć są ze sobą bezpośrednio powiązane, to mają zupełnie inne znaczenie. Umiejętność ich rozróżnienia jest kluczowa w kontekście określania kondycji finansowej firmy. Dla codziennych potrzeb wystarczy zdać sobie sprawę z tego, że prawdziwym zyskiem z tytułu działalności jest dochód, a nie przychód.

Warto jeszcze dodać, że niektórzy przedsiębiorcy mogą mieć do czynienia ze stratą. Występuje ona wtedy, gdy osiągnięte przez firmę przychody są mniejsze od poniesionych przez nią kosztów. Jeśli straty zostały poniesione na skutek zdarzenia losowego lub wskutek działania siły wyższej, a był odpowiednio zabezpieczony, to można je wliczyć w koszty uzyskania przychodów. Strata musi zostać jednak odpowiednio udokumentowana i niezawiniona przez działania przedsiębiorcy.

Komentarze

Powiązane artykuły

Ile zarabia przedstawiciel handlowy w {{year}}?

Ile zarabia przedstawiciel handlowy w 2024?

Ile zarabia przedstawiciel handlowy? To pytanie zadaje sobie wiele osób, które rozważają podjęcie pracy w tym zawodzie. Jak się okazuje, możliwości zatrudnienia jest całkiem sporo, w końcu przedstawiciele handlowi zatrudnianiu są w różnych branżach i firmach. Na jakie zarobki mogą liczyć?
Zobacz więcej
7 min. czytania
Ile zarabia nauczyciel w {{year}}?

Ile zarabia nauczyciel w 2024?

...nauczyciel matematyki, a ile zarabia nauczyciel języka polskiego. Sprawdź też, ile zarabia nauczyciel wf! Dane te pozwoli oszacować kalkulator wynagrodzeń. Wysokość wynagrodzenia pedagogów zależy od awansu, który nauczyciele otrzymują w kolejnych latach swojej pracy. Awans zawodowy...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Ile wynosi średnia krajowa w {{year}} roku?

Ile wynosi średnia krajowa w 2024 roku? Średnie wynagrodzenie brutto i netto w Polsce

Średnia krajowa w 2024 roku – ile wynosi? Od czego zależy jej poziom? Dzisiaj sprawdzamy, jak kształtuje się przeciętne wynagrodzenie Polaków i o ile wzrosło w porównaniu z ubiegłym rokiem. Przedstawiamy aktualne informacje!
Zobacz więcej
7 min. czytania
Najniższa krajowa netto i brutto {{year}}

Najniższa krajowa netto i brutto. Ile wynosi najniższa krajowa 2024?

Najniższa krajowa w 2024 roku będzie standardowo wyższa niż w roku poprzednim. Przez pierwsze 6 miesięcy będzie ona miała inną kwotę niż przez kolejne pół roku. Zobacz, ile wynosi najniższa krajowa i minimalna stawka godzinowa brutto i netto. Ile zarobią Polacy w 2024 roku?
Zobacz więcej
8 min. czytania
Co to jest promesa zatrudnienia?

Co to jest promesa zatrudnienia?

...z twojego wynagrodzenia. Takie informacje zdobędziesz w zaledwie kilka minut, w dodatku bez wychodzenia z domu. Gwarantujemy, że kalkulator wynagrodzeń ułatwi ci sprawdzenie wszystkich informacji, które będą dla ciebie istotne. Warto także pamiętać, że kalkulator pomoże ci ocenić...

Zobacz więcej
6 min. czytania
Ile zarabia górnik?

Ile zarabia górnik?

Ile rzeczywiście zarabia górnik? To pytanie, jak okazuje się, wcale nie jest tak proste jak mogłoby się wydawać. Zarobki górników uzależnione są od wielu czynników, co przekłada się także na dużą rozbieżność między wynagrodzeniami.
Zobacz więcej
6 min. czytania