11 min. czytania

Co można odliczyć od podatku? Ulgi i odliczenia PIT 2024

Zaktualizowano: 2024-02-15 15:44
Opublikowano: 2022-03-15 08:10
Średnia ocena: 4,33/6 Głosów: 3
Co można odliczyć od podatku? Ulgi i odliczenia PIT {{year}}

Ulgi podatkowe w 2024 r. warto wykorzystać do obniżenia podatku PIT za 2023 rok. Zastosować je mogą głównie osoby fizyczne, które rozliczają podatek dochodowy według skali. Sprawdź, jakie konkretnie obowiązują w tym roku ulgi i odliczenia PIT, czyli co można odliczyć od podatku, a co od dochodu, by zmniejszyć swoje zobowiązanie wobec urzędu skarbowego.

Czym są ulgi podatkowe?

Ulgi podatkowe to inaczej przewidziane przez przepisy metody obniżenia podatku dochodowego. Najwięcej takich ulg przysługuje osobom fizycznym, które są zobowiązane co roku rozliczyć się z urzędem skarbowym ze swoich dochodów osiągniętych w poprzednim roku na podstawie deklaracji PIT.

Odliczenia od podatku mają na celu przede wszystkim obniżyć obciążenia podatkowe osób o mniejszych dochodach. Tacy podatnicy mogą dzięki nim zredukować swoje zobowiązanie do urzędu skarbowego nawet do zera. Zastosowanie ulg pozwala również na znaczące zmniejszenie obciążeń na rzecz fiskusa osobom dobrze zarabiającym, które ze względu na progi podatkowe obowiązuje wyższa stawka podatku.

Rodzaje i wysokość ulg podatkowych w 2024

Zanim wyjaśnimy, jakie są ulgi podatkowe w 2024 roku, warto przypomnieć, że wyróżniamy ich dwa rodzaje:

 • odliczenia od dochodu – są to ulgi, które służą do obniżenia podstawy opodatkowania w deklaracji PIT, czyli łącznej sumy dochodów lub przychodów rocznych; w ten sposób rozlicza się m.in. ulgę termomodernizacyjną, ulgę na leki i sprzęt rehabilitacyjny, czy też ulgę z tytułu darowizn,
 • odliczenia od podatku – są to ulgi, które bezpośrednio obniżają wyliczoną sumę podatku i zaliczamy do nich m.in. ulgę na dzieci.

Każdy rodzaj ulgi podatkowej należy rozliczyć według zasad opisanych w aktualnych przepisach. Wysokość odliczeń określona jest albo kwotowo, albo procentowo.

To może Cię zainteresować: Czym jest podatek progresywny? Podatek progresywny czy liniowy?

Ile można odliczyć od podatku?

Odliczenia od podatku oraz odliczenia od podstawy opodatkowania mogą zmniejszyć zobowiązanie wobec fiskusa o kwotę rzędu od kilkudziesięciu złotych do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Wszystko zależy od tego, jakie ulgi podatkowe nam przysługują. Największe oszczędności generują: ulga przysługująca za prace termomodernizacyjne w domu, ulga prorodzinna za posiadanie dzieci, czy też ulga dla osób niepełnosprawnych, której celem jest częściowy zwrot poniesionych kosztów na rehabilitację.

Kto może skorzystać z ulg podatkowych w 2024?

Z ulg podatkowych w 2024 roku mogą skorzystać osoby fizyczne rozliczające swój PIT za 2023 rok, które rozliczają się na zasadach ogólnych, a więc według skali podatkowej. Niektóre ulgi przysługują także osobom rozliczającym się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dotyczy to zatem głównie osób uzyskujących dochody z tytułu:

 • umowy o pracę,
 • umowy zlecenia i o dzieło,
 • prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

W zależności od źródła dochodów poszczególne ulgi podatkowe można zatem uwzględnić w takich deklaracjach rocznych jak PIT 36, PIT 36 L, PIT 37 lub PIT 28.

Sprawdź, czym jest PIT-2 i kto powinien go złożyć. Jak wypełnić PIT-2 i co można zyskać składając go?

Co można odliczyć od podatku w 2024 roku?

Czas przejść do najważniejszej kwestii, czyli co można odliczyć od podatku dochodowego za rok 2023. Ogólnie w tegorocznym rozliczeniu możemy zastosować te same ulgi co w latach ubiegłych, a więc przede wszystkim ulgę na dziecko, ulgę termomodernizacyjną i rehabilitacyjną, ulgę z tytułu oszczędzania na IKZE i przekazywania darowizn, czy też ulgę na Internet. Wciąż ze specjalnych odliczeń skorzystać mogą także osoby młode do 26. roku życia oraz pracujące za granicą.

Warto zwrócić uwagę, że większość ulg przysługuje zarówno osobom zatrudnionym, jak też tym prowadzącym jednoosobową firmę. Przedsiębiorcy mogą jednak skorzystać z dodatkowych odliczeń.

Kliknij i sprawdź: Ulga odsetkowa od kredytu hipotecznego2023. Kto może z niej skorzystać i na jakich zasadach ją rozliczyć?

Co można odliczyć od podatku dochodowego od działalności gospodarczej? Np. ulgę na dzieci, czy też z tytułu dokonanych darowizn lub oszczędzania na IKZE. Dodatkowo przedsiębiorcy mają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania poniesionych wydatków na nowe technologie. Wysokość odliczenia nie może jednak przekroczyć 50% poniesionych wydatków oraz sumy dochodów za ubiegły rok. Firmom przysługuje w tym roku również specjalna ulga na e-TOLL, która umożliwia odliczenie części wydatków na nabycie systemu lub urządzenia niezbędnego do obsługi systemu poboru opłat autostradowych.

Poniżej wyjaśniamy, co w tym roku można odliczyć od podatku oraz prezentujemy najważniejsze ulgi od podatku i przykłady ich zastosowania w PIT za 2023 rok.

Warto wiedzieć: Co to jest kredyt podatkowy i kiedy warto z niego skorzystać?

Ulga podatkowa na dziecko

Ulga na dziecko przysługuje wyłącznie osobom rozliczającym się wg skali podatkowej, które są rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci (małoletnich lub dorosłych w wieku do 25 lat, o ile kontynuują naukę, a także bez względu na wiek, jeśli przysługuje im renta socjalna lub zasiłek pielęgnacyjny). Rozwiązanie polega na możliwości dokonania odliczenia w deklaracji PIT następujących kwot:

 • za 1. dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie do 1112,04 zł),
 • za 2. dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie do 1112,04 zł),
 • za 3. dziecko – 166,67 zł miesięcznie (rocznie do 2000,04 zł),
 • za 4. i każde kolejne dziecko – 225,00 zł (rocznie do 2700,00 zł).

Jeśli zatem ma się dwoje dzieci przez pełny rok podatkowy, można odliczyć 2 x 92,67 zł za każdy miesiąc, a więc w sumie 2224,08 zł.

Podatnicy mający co najmniej dwójkę dzieci mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej bez względu na osiągane dochody. Limity dochodowe obowiązują jedynie osoby wychowujące jedno dziecko - skorzystają one z ulgi, jeśli ich roczne dochody nie przekroczą:

 • 112000 zł - w przypadku małżeństw,
 • 112000 zł - w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko,
 • 56000 zł - w przypadku osób nie będących w związku małżeńskim.

Ulga podatkowa dla młodych do 26 roku życia

Ulga dla młodych zwana jest również zerowym PITem, ponieważ daje szanse na całkowite zwolnienie z podatku dochodowego. Z przywileju tego mogą skorzystać osoby w wieku do 26 lat, które w ciągu roku podatkowego osiągnęły przychody nieprzekraczające łącznie kwoty 85528 zł. Do takich przychodów wlicza się m.in. wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenie, a także za odbyte praktyki i staże. Jeśli ich roczna kwota przekroczy 85528 zł, młody podatnik musi zapłacić podatek dochodowy, ale jedynie od nadwyżki przychodów ponad 85528 zł.

Ulga podatkowa termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna dotyczy osób, które zainwestowały w termomodernizację swojego domu jednorodzinnego, czyli np.:

 • wymieniły stare okna na energooszczędne,
 • wymieniły stary kocioł grzewczy na nisko emisyjny (np. gazowy lub olejowy),
 • zamontowały panele fotowoltaiczne.

W rocznym PIT podatnicy mogą odliczyć wydatki poniesione na takie inwestycje. A ile można odliczyć od podatku np. za panele fotowoltaiczne? Odliczeniu podlegają wszystkie wydatki do kwoty 53000 zł i należy je odjąć od podstawy opodatkowania, a więc dochodu w przypadku osób rozliczających się wg skali lub przychodu w przypadku osób rozliczających się na ryczałcie. Jeśli inwestycja w termomodernizację przekroczyła kwotę 53000 zł, pozostałe sumy można odliczyć w kolejnych 6 latach.

Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna to ulga podatkowa, która umożliwia odliczenie od dochodu w rocznym zeznaniu PIT wydatków poniesionych na rozmaite cele związane z leczeniem i rehabilitacją osoby niepełnosprawnej oraz ułatwianiem jej codziennego życia.

Co można odliczyć od podatku np. na dziecko niepełnosprawne? Przepisy dokładnie precyzują, czego mogą dotyczyć wydatki podlegające odliczeniu – np. zakupu leków i pieluchomajtek, opieki pielęgniarskiej, przystosowania samochodu lub mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, pobytu w uzdrowisku itp. Część wydatków można odliczyć w całości, a część tylko do określonej kwoty.

Ulga podatkowa na Internet

Ta ulga podatkowa umożliwia odliczenie w rocznej deklaracji PIT wydatków poniesionych w ciągu roku za używanie Internetu, ale tylko do kwoty 760 zł. Warto też wiedzieć, kiedy można odliczyć od podatku internet, ponieważ są tutaj pewne ograniczenia. Z ulgi można bowiem skorzystać tylko przez kolejne 2 lata. W 2022 roku uwzględnią ją zatem w zeznaniu podatnicy, którzy postanowią to zrobić po raz pierwszy lub którzy wykorzystali ulgę tylko raz rok wcześniej.

A jaki internet można odliczyć od podatku? Zarówno ten używany w domu, jak i firmie, w tym również internet mobilny. Warunkiem jest posiadanie imiennych rachunków lub faktur za usługę. Przedsiębiorcy nie mogą skorzystać z ulgi, jeśli wliczyli wydatki na internet w koszty prowadzenia działalności.

Ulga abolicyjna

Ulga abolicyjna dotyczy osób, które podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i uzyskują dochody za granicą, do których ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego. Ulgę oblicza się poprzez odjęcie od kwoty podatku obliczonego według metody proporcjonalnego odliczenia sumy podatku obliczonego według metody wyłączenia z progresją. Takie odliczenie nie może jednak przekroczyć 1360 zł.

Ulga podatkowa na IKZE

Ta ulga podatkowa przeznaczona jest dla podatników, którzy odkładają oszczędności na tzw. Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Co można odliczyć od PITu w ramach tej ulgi? Przy rozliczaniu rocznej deklaracji można odliczyć od dochodu sumę wpłat na IKZE dokonanych w ciągu 2023 roku, ale nie więcej niż 6310,80 zł. Wyższy limit 9466,20 zł przysługuje osobom fizycznym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą.

Kliknij i sprawdź: Karta podatkowa – czym jest karta podatkowa i kto może jej używać?

Odliczenia podatkowe z tytułu darowizny

Co jeszcze można sobie odliczyć od podatku? W rocznym PIT możemy odliczyć od podstawy opodatkowania także darowizny dokonane m.in. na następujące cele:

 • na organizację pożytku publicznego (fundacje i stowarzyszenia),
 • na kult religijny,
 • z tytułu bycia honorowym dawcą krwi,
 • na kształcenie zawodowe (chodzi o darowizny na rzecz publicznych szkół i placówek),
 • na zakup komputerów przenośnych dla uczniów,
 • na walkę z COVID-19 (np. przekazawszy pieniądze dla szpitala leczącego pacjentów z COVID-19).

Powyższe darowizny można odliczyć tylko do określonej kwoty.

Czy można odliczyć od podatku remont mieszkania?

Kilka lat temu dużą popularnością cieszyła się ulga remontowa. Była to ulga podatkowa umożliwiająca odliczenie w rocznym PIT wydatków poniesionych na remont mieszkania lub domu. Niestety dzisiaj ta ulga już nie obowiązuje. Mogą z niej skorzystać jedynie osoby, które poniosły wydatki na remont w latach 2002-2005, ale nie mogły ich wcześniej rozliczyć w PIT ze względu na zbyt niskie dochody. Co można odliczyć od podatku na remont? Głównie zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych, które należy udokumentować stosownymi fakturami.

Koszty remontu można odliczyć natomiast w ramach tzw. ulgi mieszkaniowej. Mogą z niej skorzystać osoby, które sprzedały swoją nieruchomość przed upływem 5 lat od jej nabycia, a środki uzyskane z tego tytułu przeznaczyły na zakup lub budowę innej nieruchomości mieszkalnej. W takiej sytuacji nie muszą odprowadzać podatku dochodowego z tytułu zbycia nieruchomości. Przy odliczaniu kwoty przeznaczonej na nowe mieszkanie lub dom można uwzględnić nie tylko kwotę ich zakupu, ale także remontu, czy nawet zakupu sprzętu AGD. A co można odliczyć od podatku przy budowie domu? Wszystkie koszty jego wzniesienia i wykończenia, a więc koszty materiałów i robocizny.

Jak skorzystać z ulgi podatkowej przy rozliczeniu PIT?

Każde odliczanie od podatku lub podstawy opodatkowania w ramach przysługującej ulgi podatkowej należy rozliczyć w rocznym zeznaniu np. PIT 37 lub PIT 36. Oprócz tego konieczne jest wypełnienie załącznika PIT/O, w którym należy zamieścić dodatkowe informacje na temat danego odliczenia od podatku lub dochodu (przychodu). W załączniku tym np. należy podać dane dzieci, za które dokonuje się odliczenia w ramach ulgi prorodzinnej.

Źródła:

podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/

gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-ulgi-podatkowej-na-dziecko

Komentarze

Powiązane artykuły

Ile wynosi inflacja w Polsce w {{year}} roku?
Porady
09.05.2024

Ile wynosi inflacja w Polsce w 2024 roku? Prognozy na najbliższe miesiące

...funkcjonująca jako spadek poziomu cen w gospodarce z jednoczesnym wzrostem siły nabywczej pieniądza. To może Cię zainteresować: Czy warto teraz spłacić lub nadpłacić kredyt hipoteczny? Deflacja to zatem nic innego jak ujemna inflacja. Czy to niebezpieczne zjawisko? Zarówno inflacja, jak i deflacja mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę. Zwiększanie siły...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Mały ZUS składki {{year}}. Ile wynosi mały ZUS?
Porady
18.04.2024

Mały ZUS składki 2024. Ile wynosi mały ZUS?

...– składki na ZUS i podatki w Polsce spędzają sen z powiek wielu osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W dobie kryzysu wiele osób zaciągało kredyty gotówkowe lub firmowe na uregulowanie należności. Dla najmniejszych podmiotów, które nie wykazują dużego dochodu, stworzono preferencyjne rozwiązania. Prowadzenie własnej...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Tarcza antyinflacyjna {{year}}. Komu przysługuje dodatek osłonowy?
Porady
15.04.2024

Tarcza antyinflacyjna 2024. Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Tarcza antyinflacyjna w 2024 r. – czy nadal będzie obowiązywać? Jakie rodzaje wsparcia przygotował dla Polaków nowy rząd? Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy i jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdzamy, z jakich rozwiązań można obecnie skorzystać, żeby zniwelować skutki wysokich cen energii i produktów w sklepach.
Zobacz więcej
6 min. czytania
Karta podatkowa {{year}}: zasady rozliczania i nowe stawki podatku
Porady
10.04.2024

Karta podatkowa 2024: zasady rozliczania i nowe stawki podatku

...które zostały podniesione z powodu inflacji. W 2024 roku wzrosły również składki ZUS, w tym składka zdrowotna. Czy obciążenia wzrosły na tyle, że przedsiębiorcy będą musieli sięgać po kredyty gotówkowe na ich uregulowanie? Niekoniecznie, ale przeczytaj nasz artykuł, by się o tym przekonać. Wyjaśniamy w nim także, kiedy nastąpił koniec karty podatkowej, ponieważ od pewnego czasu już nie można...

Zobacz więcej
19 min. czytania
Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w {{year}} roku
Porady
09.04.2024

Aktualny harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w 2024 roku

Harmonogram posiedzeń RPP obecnie wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku finansowym, ponieważ każde z nich kończy się istotnymi dla niego decyzjami. Jak często oraz kiedy odbywają się spotkania w roku 2024, przedstawia aktualny harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej. Czy znajomość tych dat może przydać się obecnym lub przyszłym kredytobiorcom?
Zobacz więcej
7 min. czytania
Czy bank może odmówić udzielenia wakacji kredytowych?
Porady
05.04.2024

Czy bank może odmówić udzielenia wakacji kredytowych?

...przez ustawodawcę. Zazwyczaj obejmują one określony czas oraz konkretne rodzaje kredytu. W przypadku obecnych wakacji kredytowych mowa więc o możliwości zawieszenia łącznie 4 rat kredytu hipotecznego. Z kolei bankowe wakacje kredytowe są inicjatywą banków, które same decydują o udzieleniu takiej ulgi kredytowej swoim klientom. Co więcej, w tym przypadku mogą one różnić się...

Zobacz więcej
5 min. czytania