Wniosek o wykreślenie hipoteki - jak go złożyć?

Zaktualizowano: 05.02.2021 14:50
Opublikowano: 07.02.2020 14:45
Średnia ocena: 5,94/6 Głosów: 18

Jedną z najważniejszych rzeczy, którą należy zrobić każdorazowo po spłacie kredytu hipotecznego, jest wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Cała procedura trwa w niektórych przypadkach nawet kilka miesięcy. O złożeniu wniosku o wykreślenie hipoteki nie wolno zapomnieć - w innym wypadku w dokumentach nadal będzie znajdowała się informacja o zadłużeniu. Jak złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki? Na to pytanie odpowiadamy w niniejszym artykule.

Hipoteka - co to takiego?

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe. Zgodnie z polską ustawą o księgach wieczystych i hipotece, prawo to zostało stworzone w celu zabezpieczenia kredytu czy innej wierzytelności, które wynikają z określonego stosunku prawnego między dłużnikiem a wierzycielem. Przekładając to na język polski: hipoteka to prawo, dzięki któremu wierzyciele zabezpieczają się na wypadek braku spłaty zobowiązania przez dłużnika.

Hipoteka może być ustanowiona za pomocą oświadczenia w akcie notarialnym - wówczas jest hipoteką umowną. Ten typ hipoteki występuje najczęściej wtedy, gdy osoba kupująca nieruchomość uzyskuje środki do jej zakupu w ramach kredytu bankowego, a zabezpieczeniem instytucji bankowej będzie dobrowolne ustanowienie na jego rzecz przez kupujących stosownej hipoteki. Innym rodzajem ustanowienia hipoteki jest ustanowienie orzeczenia sądowego bądź decyzji organu podatkowego. Takie zobowiązanie zgodnie z polskim prawem określa się hipoteką przymusową.

Wniosek o wykreślenie hipoteki po spłacie kredytu - najważniejsze informacje

Zawsze, gdy spłacimy w całości swój kredyt lub pożyczkę hipoteczną, musimy zadbać o to, aby wykreślić hipotekę z księgi wieczystej. Jest to niezwykle istotne. Wymaga to jednak spełnienia kilku istotnych formalności oraz uzyskania zgody od wierzyciela, czyli instytucji bankowej, która udzieliła nam kredytu. Ponadto niezbędne jest wypełnienie stosownego formularza oraz uiszczenie opłaty. Poniżej krok po kroku wyjaśniamy jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki, kto jest zobowiązany do jego wypełnienia oraz gdzie i ile trzeba zapłacić za wykreślenie hipoteki.

Jak wiadomo, hipoteka jest zaliczana do grona najlepszych sposobów na zabezpieczenie pożyczki, kredytu lub innych umów. Polega ona na tym, że obciąża nieruchomość - dotyczy to również tych przypadków, gdy zostanie sprzedana innej osobie. Hipotekę wpisuje się w księdze wieczystej, co jest dużym ułatwieniem. W ten sposób wszystkie osoby potencjalnie zainteresowane zakupem konkretnej nieruchomości mogą w szybki i łatwy sposób zweryfikować, czy nie ciąży na niej hipoteka. Po spłacie każdego kredytu hipotecznego możliwe jest wykreślenie hipoteki. Jak tego dokonać?

Kto może wykreślić hipotekę z nieruchomości?

Gdy uda nam się już spłacić kredyt hipoteczny, bardzo wiele osób zadaje sobie następujące pytanie: kto może wykreślić hipotekę z nieruchomości? Czy bank samodzielnie zajmie się tą sprawą i wykreśli za nas hipotekę?

Warto wiedzieć, że bank, czyli wierzyciel hipoteczny, zobowiązany jest do współpracy z właścicielem nieruchomości, aby jak najszybciej doszło do wykreślenia hipoteki z nieruchomości. Wskazuje na to art. 100 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Trzeba jednak mieć świadomość tego, że żadna instytucja bankowa nie ma obowiązku samodzielnego składania do wniosku sądu o wykreślenie hipoteki. Do wypełnienia oraz złożenia do sądu wniosku o wykreślenie hipoteki zobowiązany jest wyłącznie właściciel danej nieruchomości.

Bank musi udzielić zgody na wykreślenie hipoteki

Banki oraz inni wierzyciele hipoteczni muszą okazać współpracę podczas wykreślania hipoteki z danej nieruchomości. Co to oznacza w praktyce? Że po spłaceniu kredytu przez danego konsumenta bank musi wystawić dokument (tak zwany kwit mazalny), który będzie zawierał informację o tym, iż dług zabezpieczony hipoteką został już spłacony i nie ma przeszkód ku temu aby wykreślić hipotekę z danej nieruchomości.

W przypadku, gdy hipoteka została ustanowiona na rzecz banku z powodu udzielenia kredytu lub pożyczki, zgoda na wykreślenie hipoteki nie musi posiadać podpisów poświadczanych notarialnie. Wystarczy, że będziemy posiadali pisemne oświadczenie wydane przez pracowników banku. Do takiego oświadczenia najlepiej jest dołączyć dokumenty, które będą potwierdzały, iż osoby podpisane pod oświadczeniem były uprawnione do reprezentowania banku. Czy za wystawienie tego dokumentu banki pobierają opłaty? Każdy bank prowadzi w tym zakresie swoją własną politykę. Niektóre banki wystawiają dokumenty bezpłatnie, a inne mają swój cennik.

W sytuacji, gdy hipoteka miała na celu zabezpieczenie prywatnej pożyczki (takiej, której nie udzielała instytucja bankowa), wówczas zgoda na wykreślenie hipoteki musi posiadać podpisy poświadczone notarialnie. Zanim stworzymy takie pismo, najlepiej jego treść skonsultować z doświadczonym notariuszem.

Dla zobrazowania zasad działania w takich sytuacjach warto posłużyć się przykładem. Załóżmy, że pan Jan Kowalski zaciągnął kredyt hipoteczny na remont domu w banku na okres 25 lat. Zabezpieczeniem zobowiązania była hipoteka na tej nieruchomości. W momencie spłaty ostatniej raty kredytu pan Jan musi skontaktować się z konsultantem banku oraz poprosić go, aby został wystawiony list mazalny, czyli zgoda wierzyciela na wykreślenie hipoteki z nieruchomości. Za wystawienie tego dokumentu bank może zażądać od nas opłaty zgodnie ze swoim cennikiem.

Jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki - instrukcja

Wniosek o wykreślenie hipoteki należy składać na specjalnym formularzu o nazwie KW-WPIS. Jest on dostępny do pobrania na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Poniżej dokładnie omawiamy krok po kroku jak wypełniać wszystkie rubryki w tym formularzu.

Na stronie pierwszej uzupełniamy następujące pola:

 • pole numer 1 - wpisujemy tutaj nazwę sądu rejonowego prowadzącego księgę wieczystą danej nieruchomości,

 • pole numer 2 - wpisujemy tutaj wydział sądu, który prowadzi naszą księgę wieczystą,

 • pole numer 3 - wpisujemy tutaj numer księgi wieczystej.

Na stronie drugiej uzupełniamy:

 • zaznaczamy “X” przy polu o nazwie “ wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki”,

 • pole numer 7 - wpisujemy w nim wniosek o wykreślenie hipoteki. Należy podać rodzaj hipoteki (umowna bądź kaucyjna), kwotę hipoteki oraz nazwę wierzyciela (banku),

 • pozostałe pola należy przekreślić.

Na stronie trzeciej uzupełniamy:

 • w polu o nazwie “dane wnioskodawcy/uczestnika postępowania” przekreślamy wyrazy “uczestnika postępowania”,

 • w rubrykach od numeru 9 do 17 podajemy dane właściciela (wnioskodawcy). W przypadku, gdy właścicielem jest osoba fizyczna, przekreślamy pytania o numer REGON oraz KRS (pola numer 10 i 11), zaś w polu 12 przekreślamy wyrazy “nazwa lub firma”,

 • w polu o nazwie “miejsce zamieszkania/siedziba” przekreślamy jeden z tych wyrazów w zależności od tego, czy wniosek składany jest przez osobę fizyczną czy prawną;

 • pola od numeru 26 do 32 (adres do doręczeń) należy wypełniać tylko wtedy, gdy adres do doręczenia korespondencji jest inny od miejsca zamieszkania bądź siedziby, który został podany wcześniej. Jeśli nie wypełniamy tego pola, to je przekreślamy;

 • w sytuacji, gdy nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, to w polach od 33 do 56 podajemy jego dane.

Na stronie czwartej należy wpisać następujące informacje:

 • pola od numeru 57 do 80 przekreślamy (chyba, że wcześniej podaliśmy na przykład dane dwóch wnioskodawców - wtedy w tych polach podajemy dane uczestnika postępowania, czyli na przykład instytucji bankowej),

 • pola od numeru 81 do 83 - są to załączniki KW-ZAD, KW-PP, KW-WU. Zazwyczaj nie składa się tych załączników. W polu pod nazwą “liczba załączników” wpisujemy zatem cyfrę 0;

 • pole numer 84 - dane identyfikujące inny załączony dokument - w tym miejscu jesteśmy zobowiązani do wpisania danych listu mazalnego. List mazalny to zgoda wierzyciela (na przykład instytucji bankowej) na wykreślenie hipoteki z naszej nieruchomości;

 • pole numer 85 - w tym polu trzeba załączyć informację o uiszczeniu opłaty sądowej w wysokości 100 złotych od wniosku o wykreślenie hipoteki z nieruchomości,

 • wszystkie pozostałe białe pola trzeba przekreślić,

 • na dole wniosku konieczne jest podanie imienia i nazwiska osoby podpisującej wniosek a także daty,

 • w rubryce o nazwie “podpis” osoba wypełniająca wniosek jest zobowiązana do złożenia własnoręcznego podpisu.

Gdzie składa się wniosek o wykreślenie hipoteki?

Wniosek o wykreślenie hipoteki każdorazowo należy składać w sądzie rejonowym, który prowadzi księgę wieczystą danej nieruchomości. Jeśli znajduje się on daleko od naszego aktualnego miejsca zamieszkania, to przysługuje nam także prawo do wysłania wniosku pocztą. Do każdego wniosku trzeba dołączyć dwa dokumenty:

 • potwierdzenie zapłaty za wykreślenie hipoteki w wysokości 100 złotych,

 • zgoda banku lub innego wierzyciela na wykreślenie hipoteki oraz potwierdzenie, iż osoba podpisująca zgodę była uprawniona do reprezentowania wierzyciela.

Ile trzeba zapłacić za wykreślenie hipoteki?

Opłata za wykreślenie hipoteki wynosi 100 złotych. W jaki sposób można uiścić opłatę za wykreślenie hipoteki? Są trzy możliwości:

 • wpłata gotówkowa w kasie sądu,

 • zakup elektronicznych znaków opłaty sądowej - w stacjonarnej kasie sądu bądź w internecie pod adresem www.oplaty.ms.gov.pl. Znaki, które zakupimy za pośrednictwem internetu, musimy wydrukować oraz dołączyć do wniosku;

 • przelew na rachunek bankowy sądu - przy korzystaniu z tego rozwiązania należy pamiętać o tym, aby w tytule przelewu podać numer księgi wieczystej oraz wspomnieć, że opłata dotyczy skreślenia hipoteki.

Wierzyciel nie zgadza się na wykreślenie hipoteki

W niektórych sytuacjach dzieje się tak, że wierzyciele nie wyrażają zgody na wykreślenie hipoteki z nieruchomości. Wiele osób zastanawia się, co mogą począć w takim przypadku. Czeka nas wtedy o wiele dłuższa procedura. Konieczne jest złożenie pozwu do sądu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z aktualnym stanem prawnym. Naszym obowiązkiem jest udowodnienie w sądzie, że dług, który zabezpieczała hipoteka, został już spłacony. Gdy zostanie wydany prawomocny, korzystny dla nas wyrok, to będzie pełnił on funkcję zgody wierzyciela na wykreślenie hipoteki z nieruchomości.

Komentarze

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na stronie. Gdy ktoś odpowie na Twój komentarz otrzymasz mailowe powiadomienie. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Powiązane artykuły

Mieszkanie bez wkładu własnego - jakie zmiany wprowadza Nowy Ład?
Kredyty hipoteczne 25.05.2021

Mieszkanie bez wkładu własnego - jakie zmiany wprowadza Nowy Ład?

Mieszkanie bez wkładu własnego? To możliwe! A to wszystko za sprawą Nowego Ładu, czyli rządowego programu, który ma wspomóc młodych Polaków w zaciągania kredytów hipotecznych. Liczyć mogą oni nie tylko na gwarancję wkładu własnego, ale i dopłatę do kredytu za drugie i każde kolejne dziecko. Czy program “Mieszkanie bez wkładu własnego” okaże się korzystny? A może tkwią w nim pewne haczyki? Sprawdzamy! 

Zobacz więcej
Kredyt hipoteczny Alior Bank - czym wyróżnia się kredyt Megahipoteka?
Kredyty hipoteczne 06.05.2021

Kredyt hipoteczny Alior Bank - czym wyróżnia się kredyt Megahipoteka?

Wybierając kredyt na mieszkanie, zwróć uwagę na kredyt hipoteczny Alior Banku. Sprawdź ten kredyt hipoteczny online i przekonaj się, czy to oferta, która spełnia twoje wymagania pod względem tego, jak wygląda oprocentowanie kredytu hipotecznego.

Zobacz więcej
Podatek katastralny w Polsce? Czym jest podatek katastralny i co musisz o nim wiedzieć?
Kredyty hipoteczne 27.04.2021

Podatek katastralny w Polsce? Czym jest podatek katastralny i co musisz o nim wiedzieć?

Podatek katastralny to rodzaj podatku od nieruchomości, który z powodzeniem funkcjonuje już w wielu krajach. W Polsce opłata, którą ponoszą właściciele mieszkań lub domów naliczana jest na nieco innych zasadach, chociaż wiele mówi się o tym, że podatek katastralny zacznie obowiązywać również u nas. Jak miałby wyglądać? Sprawdźmy, czym jest podatek katastralny i na jakich zasadach obowiązuje.

Zobacz więcej
Jak szybko otrzymasz kredyt hipoteczny?
Kredyty hipoteczne 22.04.2021

Jak szybko otrzymasz kredyt hipoteczny?

Ile czasu będzie potrzebować bank, zanim otrzymasz zgodę na kredyt hipoteczny? Kredyt na mieszkanie wymaga więcej cierpliwości niż kredyt na dowolny cel. Przekonaj się, ile czekać będziesz na podpisanie umowy kredytowej po wysłaniu wniosku o kredyt.

Zobacz więcej
PKO Bank Polski kredyt hipoteczny 2021 - analiza oferty
Kredyty hipoteczne 16.04.2021

PKO Bank Polski kredyt hipoteczny 2021 - analiza oferty

Kredyt własny kąt hipoteczny w PKO Banku Polskim cieszy się dużym powodzeniem, czy warto z tej oferty skorzystać? Sprawdź, co do zaoferowania w ramach kredytu hipotecznego ma dla swoich klientów PKO Bank Polski.

Zobacz więcej
Kredyt hipoteczny - wyższa zdolność kredytowa pomoże ci podpisać umowę
Kredyty hipoteczne 09.04.2021

Kredyt hipoteczny - wyższa zdolność kredytowa pomoże ci podpisać umowę

Czy masz szansę wpłynąć na to, jak bank oceni twoją zdolność kredytową? Przekonaj się, że bez wysiłku możesz sprawić, że scoring BIK będzie dla ciebie korzystniejszy, a bank będzie w stanie przedstawić ci atrakcyjną ofertę kredytu hipotecznego.

Zobacz więcej
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie, aby świadczyć dopasowane i bezpieczne usług, personalizować reklamy, udostępniać funkcje mediów społecznościowych oraz analizować ruchu w Internecie. Klikając "Akceptuję", zgadzasz się na użycie technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych zarówno przez Totalmoney.pl, Wirtualną Polskę, Google, Facebook jak i innych naszych partnerów, o których dowiesz się więcej w Polityce Prywatności
Twoje dane osobowe takie jak adres IP, identyfikatory urządzeń i identyfikatory plików cookies będą przetwarzane przez Wirtualną Polskę bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody. Wirtualna Polska przetwarza je w oparciu o uzasadniony interes na potrzeby badań rynkowych, w celu uzyskania informacji na temat odbiorców odwiedzających naszą witrynę i oglądających reklamy, oraz opracowywania i ulepszania produktów.
Twoje dane osobowe będą ponadto przetwarzane przez Wirtualną Polskę, Google'a i Facebooka na potrzeby wyboru podstawowych i spersonalizowanych reklam, tworzenia profilu spersonalizowanych reklam, czy też pomiaru wydajności reklam, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą możesz w dowolnym momencie wycofać: w przypadku Wirtualnej Polski tutaj; Google'a- tutaj; Facebooka - tutaj.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdziesz w Polityce Prywatności. Informacje o wykorzystywaniu danych przez Google'a znajdziesz tutaj, a przez Facebooka znajdziesz - tutaj