Kredyty hipoteczne 10 min. czytania

Wniosek o wykreślenie hipoteki - jak go złożyć?

Zaktualizowano: 2021-02-05 14:50
Opublikowano: 2020-02-07 14:45
Średnia ocena: 5,96/6 Głosów: 23
Wniosek o wykreślenie hipoteki - jak go złożyć?

Jedną z najważniejszych rzeczy, którą należy zrobić każdorazowo po spłacie kredytu hipotecznego, jest wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Cała procedura trwa w niektórych przypadkach nawet kilka miesięcy. O złożeniu wniosku o wykreślenie hipoteki nie wolno zapomnieć - w innym wypadku w dokumentach nadal będzie znajdowała się informacja o zadłużeniu. Jak złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki? Na to pytanie odpowiadamy w niniejszym artykule.

Hipoteka - co to takiego?

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe. Zgodnie z polską ustawą o księgach wieczystych i hipotece, prawo to zostało stworzone w celu zabezpieczenia kredytu czy innej wierzytelności, które wynikają z określonego stosunku prawnego między dłużnikiem a wierzycielem. Przekładając to na język polski: hipoteka to prawo, dzięki któremu wierzyciele zabezpieczają się na wypadek braku spłaty zobowiązania przez dłużnika.

Hipoteka może być ustanowiona za pomocą oświadczenia w akcie notarialnym - wówczas jest hipoteką umowną. Ten typ hipoteki występuje najczęściej wtedy, gdy osoba kupująca nieruchomość uzyskuje środki do jej zakupu w ramach kredytu bankowego, a zabezpieczeniem instytucji bankowej będzie dobrowolne ustanowienie na jego rzecz przez kupujących stosownej hipoteki. Innym rodzajem ustanowienia hipoteki jest ustanowienie orzeczenia sądowego bądź decyzji organu podatkowego. Takie zobowiązanie zgodnie z polskim prawem określa się hipoteką przymusową.

Wniosek o wykreślenie hipoteki po spłacie kredytu - najważniejsze informacje

Zawsze, gdy spłacimy w całości swój kredyt lub pożyczkę hipoteczną, musimy zadbać o to, aby wykreślić hipotekę z księgi wieczystej. Jest to niezwykle istotne. Wymaga to jednak spełnienia kilku istotnych formalności oraz uzyskania zgody od wierzyciela, czyli instytucji bankowej, która udzieliła nam kredytu. Ponadto niezbędne jest wypełnienie stosownego formularza oraz uiszczenie opłaty. Poniżej krok po kroku wyjaśniamy jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki, kto jest zobowiązany do jego wypełnienia oraz gdzie i ile trzeba zapłacić za wykreślenie hipoteki.

Jak wiadomo, hipoteka jest zaliczana do grona najlepszych sposobów na zabezpieczenie pożyczki, kredytu lub innych umów. Polega ona na tym, że obciąża nieruchomość - dotyczy to również tych przypadków, gdy zostanie sprzedana innej osobie. Hipotekę wpisuje się w księdze wieczystej, co jest dużym ułatwieniem. W ten sposób wszystkie osoby potencjalnie zainteresowane zakupem konkretnej nieruchomości mogą w szybki i łatwy sposób zweryfikować, czy nie ciąży na niej hipoteka. Po spłacie każdego kredytu hipotecznego możliwe jest wykreślenie hipoteki. Jak tego dokonać?

Kto może wykreślić hipotekę z nieruchomości?

Gdy uda nam się już spłacić kredyt hipoteczny, bardzo wiele osób zadaje sobie następujące pytanie: kto może wykreślić hipotekę z nieruchomości? Czy bank samodzielnie zajmie się tą sprawą i wykreśli za nas hipotekę?

Warto wiedzieć, że bank, czyli wierzyciel hipoteczny, zobowiązany jest do współpracy z właścicielem nieruchomości, aby jak najszybciej doszło do wykreślenia hipoteki z nieruchomości. Wskazuje na to art. 100 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Trzeba jednak mieć świadomość tego, że żadna instytucja bankowa nie ma obowiązku samodzielnego składania do wniosku sądu o wykreślenie hipoteki. Do wypełnienia oraz złożenia do sądu wniosku o wykreślenie hipoteki zobowiązany jest wyłącznie właściciel danej nieruchomości.

Bank musi udzielić zgody na wykreślenie hipoteki

Banki oraz inni wierzyciele hipoteczni muszą okazać współpracę podczas wykreślania hipoteki z danej nieruchomości. Co to oznacza w praktyce? Że po spłaceniu kredytu przez danego konsumenta bank musi wystawić dokument (tak zwany kwit mazalny), który będzie zawierał informację o tym, iż dług zabezpieczony hipoteką został już spłacony i nie ma przeszkód ku temu aby wykreślić hipotekę z danej nieruchomości.

W przypadku, gdy hipoteka została ustanowiona na rzecz banku z powodu udzielenia kredytu lub pożyczki, zgoda na wykreślenie hipoteki nie musi posiadać podpisów poświadczanych notarialnie. Wystarczy, że będziemy posiadali pisemne oświadczenie wydane przez pracowników banku. Do takiego oświadczenia najlepiej jest dołączyć dokumenty, które będą potwierdzały, iż osoby podpisane pod oświadczeniem były uprawnione do reprezentowania banku. Czy za wystawienie tego dokumentu banki pobierają opłaty? Każdy bank prowadzi w tym zakresie swoją własną politykę. Niektóre banki wystawiają dokumenty bezpłatnie, a inne mają swój cennik.

W sytuacji, gdy hipoteka miała na celu zabezpieczenie prywatnej pożyczki (takiej, której nie udzielała instytucja bankowa), wówczas zgoda na wykreślenie hipoteki musi posiadać podpisy poświadczone notarialnie. Zanim stworzymy takie pismo, najlepiej jego treść skonsultować z doświadczonym notariuszem.

Dla zobrazowania zasad działania w takich sytuacjach warto posłużyć się przykładem. Załóżmy, że pan Jan Kowalski zaciągnął kredyt hipoteczny na remont domu w banku na okres 25 lat. Zabezpieczeniem zobowiązania była hipoteka na tej nieruchomości. W momencie spłaty ostatniej raty kredytu pan Jan musi skontaktować się z konsultantem banku oraz poprosić go, aby został wystawiony list mazalny, czyli zgoda wierzyciela na wykreślenie hipoteki z nieruchomości. Za wystawienie tego dokumentu bank może zażądać od nas opłaty zgodnie ze swoim cennikiem.

Jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki - instrukcja

Wniosek o wykreślenie hipoteki należy składać na specjalnym formularzu o nazwie KW-WPIS. Jest on dostępny do pobrania na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Poniżej dokładnie omawiamy krok po kroku jak wypełniać wszystkie rubryki w tym formularzu.

Na stronie pierwszej uzupełniamy następujące pola:

 • pole numer 1 - wpisujemy tutaj nazwę sądu rejonowego prowadzącego księgę wieczystą danej nieruchomości,

 • pole numer 2 - wpisujemy tutaj wydział sądu, który prowadzi naszą księgę wieczystą,

 • pole numer 3 - wpisujemy tutaj numer księgi wieczystej.

Na stronie drugiej uzupełniamy:

 • zaznaczamy “X” przy polu o nazwie “ wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki”,

 • pole numer 7 - wpisujemy w nim wniosek o wykreślenie hipoteki. Należy podać rodzaj hipoteki (umowna bądź kaucyjna), kwotę hipoteki oraz nazwę wierzyciela (banku),

 • pozostałe pola należy przekreślić.

Na stronie trzeciej uzupełniamy:

 • w polu o nazwie “dane wnioskodawcy/uczestnika postępowania” przekreślamy wyrazy “uczestnika postępowania”,

 • w rubrykach od numeru 9 do 17 podajemy dane właściciela (wnioskodawcy). W przypadku, gdy właścicielem jest osoba fizyczna, przekreślamy pytania o numer REGON oraz KRS (pola numer 10 i 11), zaś w polu 12 przekreślamy wyrazy “nazwa lub firma”,

 • w polu o nazwie “miejsce zamieszkania/siedziba” przekreślamy jeden z tych wyrazów w zależności od tego, czy wniosek składany jest przez osobę fizyczną czy prawną;

 • pola od numeru 26 do 32 (adres do doręczeń) należy wypełniać tylko wtedy, gdy adres do doręczenia korespondencji jest inny od miejsca zamieszkania bądź siedziby, który został podany wcześniej. Jeśli nie wypełniamy tego pola, to je przekreślamy;

 • w sytuacji, gdy nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, to w polach od 33 do 56 podajemy jego dane.

Na stronie czwartej należy wpisać następujące informacje:

 • pola od numeru 57 do 80 przekreślamy (chyba, że wcześniej podaliśmy na przykład dane dwóch wnioskodawców - wtedy w tych polach podajemy dane uczestnika postępowania, czyli na przykład instytucji bankowej),

 • pola od numeru 81 do 83 - są to załączniki KW-ZAD, KW-PP, KW-WU. Zazwyczaj nie składa się tych załączników. W polu pod nazwą “liczba załączników” wpisujemy zatem cyfrę 0;

 • pole numer 84 - dane identyfikujące inny załączony dokument - w tym miejscu jesteśmy zobowiązani do wpisania danych listu mazalnego. List mazalny to zgoda wierzyciela (na przykład instytucji bankowej) na wykreślenie hipoteki z naszej nieruchomości;

 • pole numer 85 - w tym polu trzeba załączyć informację o uiszczeniu opłaty sądowej w wysokości 100 złotych od wniosku o wykreślenie hipoteki z nieruchomości,

 • wszystkie pozostałe białe pola trzeba przekreślić,

 • na dole wniosku konieczne jest podanie imienia i nazwiska osoby podpisującej wniosek a także daty,

 • w rubryce o nazwie “podpis” osoba wypełniająca wniosek jest zobowiązana do złożenia własnoręcznego podpisu.

Gdzie składa się wniosek o wykreślenie hipoteki?

Wniosek o wykreślenie hipoteki każdorazowo należy składać w sądzie rejonowym, który prowadzi księgę wieczystą danej nieruchomości. Jeśli znajduje się on daleko od naszego aktualnego miejsca zamieszkania, to przysługuje nam także prawo do wysłania wniosku pocztą. Do każdego wniosku trzeba dołączyć dwa dokumenty:

 • potwierdzenie zapłaty za wykreślenie hipoteki w wysokości 100 złotych,

 • zgoda banku lub innego wierzyciela na wykreślenie hipoteki oraz potwierdzenie, iż osoba podpisująca zgodę była uprawniona do reprezentowania wierzyciela.

Ile trzeba zapłacić za wykreślenie hipoteki?

Opłata za wykreślenie hipoteki wynosi 100 złotych. W jaki sposób można uiścić opłatę za wykreślenie hipoteki? Są trzy możliwości:

 • wpłata gotówkowa w kasie sądu,

 • zakup elektronicznych znaków opłaty sądowej - w stacjonarnej kasie sądu bądź w internecie pod adresem www.oplaty.ms.gov.pl. Znaki, które zakupimy za pośrednictwem internetu, musimy wydrukować oraz dołączyć do wniosku;

 • przelew na rachunek bankowy sądu - przy korzystaniu z tego rozwiązania należy pamiętać o tym, aby w tytule przelewu podać numer księgi wieczystej oraz wspomnieć, że opłata dotyczy skreślenia hipoteki.

Wierzyciel nie zgadza się na wykreślenie hipoteki

W niektórych sytuacjach dzieje się tak, że wierzyciele nie wyrażają zgody na wykreślenie hipoteki z nieruchomości. Wiele osób zastanawia się, co mogą począć w takim przypadku. Czeka nas wtedy o wiele dłuższa procedura. Konieczne jest złożenie pozwu do sądu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z aktualnym stanem prawnym. Naszym obowiązkiem jest udowodnienie w sądzie, że dług, który zabezpieczała hipoteka, został już spłacony. Gdy zostanie wydany prawomocny, korzystny dla nas wyrok, to będzie pełnił on funkcję zgody wierzyciela na wykreślenie hipoteki z nieruchomości.

Komentarze

Powiązane artykuły

Kredyt hipoteczny w mBanku
27.01.2022

Kredyt hipoteczny w mBanku – sprawdź ofertę, warunki i koszt kredytu mieszkaniowego w mBanku!

W mBanku kredyt hipoteczny wziąć można na zakup mieszkania lub działki, budowę domu lub remont nieruchomości. Pożyczyć można dużo i na długo, otrzymując przy tym całkiem atrakcyjne warunki kredytowania. Chcesz poznać więcej szczegółów? Przeczytaj nasz artykuł i przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt hipoteczny w mBanku.
Zobacz więcej
17 min. czytania
Hipoteka - co to jest i na czym polega?
25.01.2022

Co to jest hipoteka na nieruchomości i jakie są rodzaje hipotek?

...ksiąg wieczystych. Wniosek może złożyć bank (jako wierzyciel hipoteczny) lub właściciel nieruchomości, który w tym wypadku jest kredytobiorcą. Najczęściej jednak to osoby zaciągające kredyt hipoteczny zobowiązane są do dopełnienia wszystkich formalności. Na szczęście nie musisz samemu tworzyć urzędowego pisma i zastanawiać się co zawiera hipoteka. Wniosek o wpis składa się na gotowym...

Zobacz więcej
10 min. czytania
Raty annuitetowe - co to jest?
18.01.2022

Raty annuitetowe – czy warto się na nie decydować? Sprawdź!

Rata annuitetowa to stosunkowo rzadko używane i dla wielu osób obco brzmiące określenie raty często wybieranej przy kredycie, a mianowicie raty równej. To jedna z dwóch standardowych opcji spłaty kredytu, zaraz obok raty malejącej. Decydujący się na nią kredytobiorca będzie zobowiązany przelewać bankowi przez określony w umowie czas ratę w stałej kwocie. Czy opłaca się...
Zobacz więcej
9 min. czytania
Kredyt gotówkowy dla młodych małżeństw
14.01.2022

Ile kosztuje kredyt dla młodych małżeństw? Sprawdź warunki kredytu gotówkowego i kredytu hipotecznego dla młodych małżeństw

...każdemu łatwo jest wziąć samemu kredyt gotówkowy, podobnie zresztą, jak i kredyt hipoteczny dla wielu osób jest...

...jest wziąć samemu kredyt gotówkowy, podobnie zresztą, jak i kredyt hipoteczny dla wielu osób jest poza ich zasięgiem. Dlatego banki oferują...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Czym różni się hipoteka kaucyjna od zwykłej?
14.01.2022

Czym jest hipoteka kaucyjna? Czym różni się hipoteka kaucyjna od zwykłej?

...o hipotece kaucyjnej mogłeś nawet nie słyszeć, zwłaszcza gdy o kredyt hipoteczny występujesz dopiero teraz i robisz to po raz pierwszy. Wszystko...

...cię zainteresować: Na czym polega i ile kosztuje ubezpieczenie kredytu hipotecznego? Aby lepiej zrozumieć, na czym polegała hipoteka kaucyjna, warto...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Kredyt na wkład własny – czy to możliwe?
13.01.2022

Kredyt na wkład własny – czy to możliwe?

...niż początkowo założyłeś? Sprawdź, czy wnioskowanie o kredyt gotówkowy w takiej sytuacji to dobry pomysł. Kredyt hipoteczny to...

...kredytów hipotecznych stanowi jednak, że wkład własny na kredyt hipoteczny nie powinien być mniejszy niż 20% wartości kredytowanej...

Zobacz więcej
8 min. czytania