Czy rezygnacja z ubezpieczenia kredytu jest możliwa? Wzór rezygnacji z ubezpieczenia kredytu

Zaktualizowano: 2023-09-19 12:19
Opublikowano: 2020-01-26 09:00
Średnia ocena: 5,61/6 Głosów: 28
Czy rezygnacja z ubezpieczenia kredytu jest możliwa?

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu w trakcie jego spłaty potencjalnie może Ci przynieść spore oszczędności, ponieważ z comiesięcznych obciążeń odpadną składki polisy. Dowiedz się, jak zrezygnować z ubezpieczenia kredytu, kiedy jest to możliwe i z jakimi wiąże się to konsekwencjami.

Niemal wszystkie banki zachęcają swoich klientów, aby przy zaciąganiu kredytu wykupili ubezpieczenie kredytu zapewniające im ochronę spłaty zobowiązania na wypadek różnych zdarzeń losowych np. śmierci, utraty pracy lub zdrowia wskutek choroby bądź wypadku. W razie zaistnienia takich zdarzeń ubezpieczyciel pokrywa raty za kredytobiorcę. Takie ubezpieczenie kredytu hipotecznego lub ubezpieczenie kredytu gotówkowego zapewnia więc pewne korzyści, ale z drugiej strony wymaga dopłacania do rat kredytowych składek ubezpieczeniowych aż do końca trwania umowy kredytowej.

Czy rezygnacja z ubezpieczenia kredytu jest możliwa?

Pytanie, czy mogę zrezygnować z ubezpieczenia kredytu, zadaje sobie wiele osób. Najczęściej są to kredytobiorcy, którzy wykupili polisę przy zaciąganiu zobowiązania pod wpływem namowy przedstawiciela banku lub po to, by otrzymać lepsze warunki kredytowania. Bardzo często bowiem banki zachęcają klientów do ubezpieczenia kredytu, oferując im w zamian np. niższe oprocentowanie. Po pewnym czasie okazuje się, że składki ubezpieczeniowe są zbyt dużym obciążeniem dla budżetu i wówczas pojawia się myśl, by zrezygnować z polisy.

Czy jednak możliwe jest odstąpienie od ubezpieczenia kredytu? Jak się okazuje nie zawsze, ponieważ niektóre ubezpieczenia są przy kredytach obowiązkowe np. ubezpieczenie mieszkania lub ubezpieczenie niskiego wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Z takich polis niestety kredytobiorca nie może zrezygnować.

A czy typowe ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe? Jeśli rozumiemy je jako ubezpieczenie spłaty zobowiązania na wypadek śmierci, utraty pracy lub choroby, to jego wykupienie przy zaciąganiu kredytu jest dobrowolne. Oznacza to, że można z niego także zrezygnować.

Kiedy kredytobiorca może zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Na początku wyjaśnijmy, czy w trakcie trwania kredytu można zrezygnować z ubezpieczenia. Jest to jak najbardziej możliwe, jednak w pierwszej kolejności warto sprawdzić warunki odstąpienia lub wypowiedzenia polisy, jakie powinny być uszczegółowione w OWU. Tak naprawdę jednak można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu w dowolnym momencie trwania umowy kredytowej.

Należy jednak pamiętać, że odstąpienie od umowy ubezpieczenia możliwe jest w okresie do 30 dni od jej zawarcia i skutkuje natychmiastowym zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej.

Potem można jedynie wypowiedzieć umowę i wówczas przestanie ona obowiązywać dopiero po okresie wypowiedzenia, który może być różnie określony, choć zazwyczaj wypada na koniec miesiąca, w którym złożono wypowiedzenie.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu hipotecznego

Przy zaciąganiu kredytu hipotecznego obowiązkowe jest głównie ubezpieczenie nieruchomości i jak już to wyjaśniliśmy, nie można z niego zrezygnować. Możliwe jest natomiast wypowiedzenie polisy na życie, która ma charakter dobrowolnego ubezpieczenia.

Warto jednak pamiętać, że przy tak dużych zobowiązaniach, jakimi są kredyty hipoteczne, banki często traktują takie ubezpieczenie jako jedną z istotnych elementów zabezpieczenia zobowiązania. Rezygnacja z polisy może więc oznaczać konieczność przedstawienia alternatywnego zabezpieczenia np. w postaci poręczenia osoby trzeciej. Niektóre banki wymagają, by kredytobiorca przedstawił alternatywną polisę zawartą w innym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Trzeba mieć też świadomość, że wskutek rezygnacji z polisy bank może zmienić warunki kredytowania czyli np. podwyższyć marżę kredytu – szczególnie jeśli była ona początkowo obniżona właśnie ze względu na wykupienie ubezpieczenia na życie.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu gotówkowego

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu ratalnego zazwyczaj jest łatwiejsza niż w przypadku kredytu hipotecznego. Kredyty gotówkowe mają znacznie krótszy okres spłaty i są udzielane na niższe kwoty, dlatego ich ubezpieczenie ma dla banków mniejsze znaczenie. W tym przypadku jednak również warto dokładnie przeczytać warunki umowy kredytowej, czy przypadkiem nie ma w niej zapisu mówiącego o tym, że rezygnacja z ubezpieczenia pociągnie za sobą podwyższenie kosztów kredytu np. poprzez zastosowanie większego oprocentowania.

Jak zrezygnować z ubezpieczenia kredytu? Poradnik

Z formalnego punktu widzenia rezygnacja z ubezpieczenia kredytu jest dość prosta, ponieważ sprowadza się do wystosowania odpowiedniego pisma w sprawie odstąpienia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. Co ważne, takie pismo powinno być złożone w banku, w którym zaciągnęliśmy kredyt i za pośrednictwem którego zawarliśmy polisę ubezpieczeniową.

Większość banków udostępnia gotowe formularze dotyczące odstąpienia od umowy ubezpieczenia, które wystarczy wypełnić i dostarczyć do oddziału osobiście lub przesłać pocztą na adres wskazany w piśmie.

PKO rezygnacja z ubezpieczenia kredytu

Czy w PKO można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu? Jak najbardziej można i to w każdym momencie trwania umowy. Odstąpienie od niej możliwe jest jednak tylko w okresie do 7 dni od daty jej zawarcia. Potem można ją wypowiedzieć ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Wzór rezygnacji z ubezpieczenia kredytu w PKO BP jest dostępny na stronie internetowej banku.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu Santander

W Santander Bank Polska można odstąpić od umowy ubezpieczenia kredytu w ciągu 30 dni od jej zawarcia, potem natomiast można ją w dowolnym momencie wypowiedzieć. Należy to zrobić pisemnie, a oświadczenie o rezygnacji dostarczyć do banku lub ubezpieczyciela. Ochrona ubezpieczeniowa trwa do dnia wymagalności najbliższej raty kredytu przypadającego po dniu złożenia rezygnacji.

BNP Paribas rezygnacja z ubezpieczenia kredytu

W celu odstąpienia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia kredytu w banku BNP Paribas wystarczy złożyć wniosek na formularzu udostępnionym na stronie internetowym tej instytucji. Polisę można wypowiedzieć w każdym momencie ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie o rezygnacji. Odstąpienie od umowy możliwe jest natomiast w ciągu pierwszych 30 dni obowiązywania polisy.

Alior Bank rezygnacja z ubezpieczenia kredytu

Również Alior Bank udostępnia gotowe formularze odstąpienia od ubezpieczenia kredytu. Odstąpić od umowy bez podania przyczyny można w ciągu 30 dni od daty zawarcia polisy ze skutkiem natychmiastowych, potem można wypowiedzieć umowę (również bez podawania przyczyny) i wówczas ochrona ubezpieczeniowa kończy się z końcem bieżącego miesiąca.

Getin Bank rezygnacja z ubezpieczenia kredytu

W Getin Bank wzór rezygnacji z ubezpieczenia kredytu można pobrać online. Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu w Getin Bank dokonana w ciągu pierwszych 30 dni obowiązywania polisy ma formę odstąpienia od umowy i jest skuteczna z dniem złożenia oświadczenia. Po okresie 30 dni będzie traktowana jako wypowiedzenie umowy polisy, ale również ze skutkiem natychmiastowego przerwania ochrony ubezpieczeniowej.

mBank rezygnacja z ubezpieczenia kredytu

W mBank formularz rezygnacji z ubezpieczenia kredytu jest dostępny na stronie internetowej banku. Do 30 dni od zawarcia umowy polisy można z niej zrezygnować ze skutkiem natychmiastowym. Potem można wypowiedzieć umowę i wówczas ochrona ubezpieczeniowa skończy się z dniem poprzedzającym dzień wymagalności składki następującej bezpośrednio po dniu złożenia rezygnacji.

ING rezygnacja z ubezpieczenia kredytu

Chcąc zrezygnować z ubezpieczenia kredytu w ING Banku Śląskim, wystarczy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy polisy albo jej wypowiedzeniu w placówce banku lub oddziale ubezpieczyciela. Do 30 dni można odstąpić od umowy, a potem w każdej chwili ją wypowiedzieć. W tym drugim przypadku ochrona ubezpieczeniowa skończy się z końcem miesiąca, w którym zrezygnowano z polisy.

Millenium rezygnacja z ubezpieczenia kredytu

W Banku Millennium możemy zrezygnować z ubezpieczenia kredytu w każdym momencie, składając w placówce banku stosowne oświadczenie.

To może Cię zainteresować: Wcześniejsza spłata kredytu − hipotecznego, gotówkowego. Kalkulator

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu - wzór wniosku

Jak już wspomnieliśmy, większość banków udostępnia klientom gotowy wzór rezygnacji z ubezpieczenia kredytu na swoich stronach internetowych. Nie trzeba się zatem martwić, jak napisać taką rezygnację. Zazwyczaj wzór takiego pisma jest krótkim formularzem, w którym trzeba wpisać takie informacje jak:

  • numer umowy kredytu,
  • numer polisy,
  • dane kredytobiorcy (imię, nazwisko, PESEL, adres itp.),
  • oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia kredytu – trzeba tutaj wyraźnie zaznaczyć, czy się odstępuje od polisy, czy składa wypowiedzenie umowy ubezpieczenia,
  • numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot składek.

Pismo w sprawie rezygnacji z ubezpieczenia kredytu powinno zawierać także datę i miejscowość złożenia oświadczenia oraz być opatrzone własnoręcznym podpisem kredytobiorcy.

Skutki rezygnacji z ubezpieczenia kredytu

Zarówno odstąpienie od umowy polisy, jak też wypowiedzenie ubezpieczenia kredytu skutkuje zakończeniem obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej. Wskutek odstąpienia następuje to od razu, natomiast w przypadku wypowiedzenia zazwyczaj na koniec miesiąca. Od kolejnego miesiąca bank powinien także wymagać rat kredytowych pomniejszonych o wysokość składki ubezpieczeniowej.

Warto też pamiętać, że w niektórych przypadkach skutkiem rezygnacji z ubezpieczenia kredytu może być zmiana warunków kredytowania np. podwyższeniem oprocentowania. Tak czy owak zatem kredytobiorca po rezygnacji z polisy powinien dostać nowy harmonogram spłat zobowiązania.

Oprocentowanie nominalne - jak obliczyć i jak wpływa na koszt kredytu?

Czy rezygnując z ubezpieczenia kredytu można odzyskać opłacone składki?

Rezygnując z ubezpieczenia kredytu możemy liczyć na zwrot zapłaconych składek, ale tylko za okres, w którym przestała obowiązywać ochrona ubezpieczeniowa. Jak obliczyć zwrot ubezpieczenia kredytu? W praktyce wygląda to tak, że jeśli odstąpimy od umowy w pierwszych 30 dniach obowiązywania polisy, otrzymamy zwrot pełnej składki. Potem, po wypowiedzeniu umowy, zwrot ubezpieczenia kredytu następuje tylko za liczbę dni pozostałych do końca okresu, w których nie była świadczona ochrona ubezpieczeniowa.

Czy warto zrezygnować z ubezpieczenia kredytu? Opinie

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia kredytu z formalnego punktu widzenia jest bardzo proste i nie wiąże się z żadnymi karnymi opłatami. Jednak czy warto rzeczywiście z niego rezygnować? Wbrew pozorom nie zawsze się to opłaca. Wiele osób pyta na internetowym forum, czy rezygnacja z ubezpieczenia kredytu ma sens, dlatego poniżej przedstawiamy najważniejsze zalety i wady takiej decyzji, które jednocześnie odpowiedzą na pytanie, kiedy warto je pozostawić.

Korzyści

z rezygnacji z ubezpieczenia kredytu

Minusy

rezygnacji z ubezpieczenia kredytu

- mniejsze koszty ze względu na brak konieczności opłacania składek ubezpieczeniowych.

- ryzyko zwiększenia marży i oprocentowania kredytu,

- ryzyko, że bank zażąda innej formy zabezpieczenia spłaty zobowiązania,

- brak ochrony ubezpieczeniowej to potencjalne problemy ze spłatą rat w przypadku zaistnienia nieszczęśliwych zdarzeń losowych np. choroby lub utraty pracy (mając polisę, można liczyć na to, że w najtrudniejszym okresie raty będzie pokrywał ubezpieczyciel),

- brak polisy na wypadek śmierci to ryzyko odziedziczenia długów przez najbliższych członków rodziny np. dzieci.

Jak widać, rezygnację z ubezpieczenia kredytu lepiej dobrze przemyśleć, szczególnie gdy spłacamy wysokie zobowiązanie np. kredyt hipoteczny. Należy pamiętać, że przez 20-30 lat spłaty takiego kredytu wydarzyć się mogą różne nieszczęścia i wówczas polisa może uchronić nas lub naszych bliskich przed poważnymi kłopotami finansowymi. Jeśli składka ubezpieczeniowa jest zbyt dużym obciążeniem dla budżetu, warto rozważyć zmianę ubezpieczyciela na takiego, który oferuje korzystniejsze warunki polisy lub zmniejszyć zakres ubezpieczenia.

Nie przegap:

Stopy procentowe NBP − czym są? Jak wyższe stopy procentowe wpływają na koszt kredytu?

Jak obliczyć koszt kredytu - co składa się na koszt kredytu?

Jak zmniejszyć ratę kredytu - czy to możliwe i z czym się wiąże?

Komentarze

Powiązane artykuły

Pensja na już ING

Na czym polega oferta Pensja na już w ING Banku Śląskim?

...limit z „Pensją na już” w ING. Sprawdź: Gdzie starać się o kredyt gotówkowy bez zaświadczeń o zarobkach?  Zanim złożysz wniosek o limit...

...limit zadłużenia w koncie ING? Podobnie jak w przypadku popularnej chwilówki, która ma załatać tymczasową dziurę w Twoim domowym budżecie...

Zobacz więcej
6 min. czytania
Najczęściej przyznawane chwilówki {{year}}. Gdzie złożyć wniosek?
24.05.2024

Najczęściej przyznawane chwilówki 2024. Gdzie złożyć wniosek?

...bardziej interesuje Cię kredyt niż chwilówka, sprawdź ranking kredytów gotówkowych, dzięki któremu dobierzesz dla siebie najlepszą, możliwą...

...nie sprawdzają BIK, a więc gdzie czeka na Ciebie gwarantowana chwilówka. Poniżej zostały wyłonione 3 firmy, które oferują pożyczkę...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Jak dostać kredyt gotówkowy w Niemczech?

Jak dostać kredyt gotówkowy w Niemczech?

...kredytowej. W jakim banku w Niemczech najłatwiej dostać kredyt gotówkowy? W Sparkasse uzyskanie pożyczki może być wyjątkowo proste...

...i oceny zdolności kredytowej klienta. Jakie jest oprocentowanie kredytu gotówkowego w Niemczech? Oprocentowanie efektywne roczne (APR) dla kredytów...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

...udzielone: Sprawdź: Czy warto teraz brać kredyt hipoteczny lub kredyt gotówkowy? Kredyt dla mundurowych, obecny w okresowych lub stałych ofertach...

...zbudowanie wystarczająco wysokiego wkładu własnego na kredyt hipoteczny dla policjanta lub żołnierza. Kredyt hipoteczny w ING Banku...

Zobacz więcej
11 min. czytania
Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

...źródeł. Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? Już na samym początku procesu ubiegania się o kredyt, bank prosi...

...źródła dochodu? Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny? Dochód z umowy o pracę jest traktowany jako jeden z najbardziej...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Czy kredyt na 800+ jest dostępny w ofercie banków?

Czy kredyt na 800+ jest dostępny w ofercie banków? Który bank da kredyt na 800+

...500+ nie różni się znacząco od ubiegania się o standardowy kredyt gotówkowy. Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku kredytowego, należy...

...dwukrotnej średniej krajowej (około 10 tys. zł) mogła liczyć na kredyt hipoteczny w wysokości 655 tys. zł. Po wprowadzeniu programu 800 plus ich...

Zobacz więcej
9 min. czytania